Suosikit
Palvelu

Suomi toisena kielenä opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Suomi toisena kielenä (S2) opetus on monikieliselle lapselle annettavaa suomen kielen tavoitteellista ja säännöllistä opetusta. Opetuksen lähtökohtina ovat lasten osallisuus, toiminnallisuus ja leikki. Puheen ja kielen kehityksen tukena käytetään kuvia, piirtämistä, ilmeitä ja eleitä sekä tarvittaessa tukiviittomia. S2-opetus on osa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen perustehtävää, jonka lähtökohta ja perusta pohjautuvat pedagogiseen suunnitteluun ja toteutukseen päivittäisissä toiminnoissa. Suomen kieltä opetetaan lisäksi kielipajatoiminnassa, yksilö-, pari- ja pienryhmätyöskentelyssä.

Kaikille lapsille, joiden perheessä toinen tai molemmat huoltajat puhuvat muuta kuin suomen kieltä, laaditaan suomi toisena kielenä suunnitelma, jonka laatimisesta vastaa varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen opettaja. S2-suunnitelma on osa lapsen Wilmassa laadittavaa varhaiskasvatussuunnitelmaa tai esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. S2-suunnitelman laatimisessa hyödynnetään Lappeenrannan suomi toisena kielenä-opetussuunnitelmaa.

Toimintaohje

Jokainen monikielinen lapsi, jonka suomen kielen taito ei ole riittävä kielen eri osa-alueilla, saa suomi toisena kielenä opetusta. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajat keskustelevat ja sopivat vanhempien kanssa, miten he tukevat, seuraavat ja arvioivat lapsen suomen kielen oppimista. Varhaiskasvatussuunnitelma sisältää lapsen suomi toisena kielenä opetuksen suunnitelman (S2-suunnitelma). Lapsiryhmässä työskentelevät varhaiskasvatuksen opettajat suunnittelevat opetusjärjestelyt asetettujen tavoitteiden pohjalta. Opettaja keskustelee vanhempien kanssa lapsen oppimisen edistymisestä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetusasetus

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980852