Suosikit
Tulostettava lomake

Polttonesteiden jakeluasemien rekisteröinti-ilmoitus

Tällä lomakkeella haet ympäristönsuojelulain mukaista rekisteröintiä polttonesteiden jakeluasemille. Asetusta sovelletaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen, vesikulkuneuvojen, raidekulkuneuvojen, ilma-alusten ja vähintään 12 kuukautta kestävien työmaiden jakeluasemiin, joiden polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3.

Rekisteröinti ei ole mahdollista, jos

  • toiminta sijaitsee tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella,
  • toiminnasta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista tai kyse on vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta,
  • jätevesien johtamisesta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun noron pilaantumista,
  • toiminnasta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta naapurustolle (laki eräistä naapuruussuhteista 17 § 1 momentti), ja
  • toiminta on osa direktiivilaitoksen toimintaa.

Täytä lomake ja toimita se kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista.

Jakeluaseman toiminnassa tulee noudattaa ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 314/2020 (valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista).

Lomakkeen toimitustiedot

Ilmoitus toimitetaan toiminnan sijaintikunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Liitteet ja lisätietolinkit