Suosikit

Luonnonmetsien suojelu

Museot/Sanni Seppo_Karhun kulkema_2021 – NETTI.jpg

EU: biodiversiteettistrategian mukaisesti Suomen hallitus on luvannut suojella jäljellä olevat luonnontilaiset ja vanhat metsät. Parhaillaan valmistellaan kansallisia kriteereitä suojeltaville metsille. Juuri nyt tarvitaan vaikuttamista ja laajaa ymmärrystä siitä, että metsä on muutakin kuin puuta. Luonnonmetsien arvon näkyväksi tekeminen eri tavoin on merkityksellistä. Kaikki keskustelu, yhteydenotot päättäjiin, metsäalan toimijoihin ja metsänomistajiin voivat rikastuttaa näkemyksiä metsästä.

Lisäksi voi vaikuttaa yhdessä. Tähän on koottu linkkejä erilaisten järjestöjen, ryhmien, säätiöiden ja muiden tahojen toimintaan.

Ympäristö - ja kansalaisjärjestöt


Monet ympäristö- ja kansalaisjärjestöt tekevät työtä luonnonmetsien suojelemiseksi. Ne pyrkivät vaikuttamaan muun muassa Suomen kansainvälisten ja EU-sitoumusten kansalliseen toimeenpanoon, luontoa koskevaan lainsäädäntöön sekä muuhun päätöksentekoon. Järjestöt organisoivat myös suoraa toimintaa metsien suojelemiseksi. Jokaisella järjestöllä on oma tapansa toimia. Lisäksi ne tarjoavat paljon tietoa metsäluonnosta.

Greenpeace

Metsävetoomus

Metsäaktivistin opas

Elokapina

Toimi nyt | Extinction Rebellion

Luontoliitto

Metsäryhmä – Luontoliitto

Meidän metsämme

MEIDÄN METSÄMME ‑kansalaisliike

Toimintaohjeita

Suomen luonnonsuojeluliitto

Metsät – Suomen luonnonsuojeluliitto

WWF

https://wwf.fi/alueet/suomen-metsat/#tietoa-metsista

WWF:n metsä- vaikuttamisopas

Luonnonmetsätyöryhmä

Ryhmä kartoittaa Koneen säätiön tuella suojelemattomia metsiä valtion mailla. Työtä voi seurata viestipalvelu X:ssä:

Luonnonmetsä (@LTyoryhma) / X

Luonnonmetsätyöryhmän raportteja:

Osa I

110 suojeltavaa valtionmetsää

Osa II

Uusi raportti: Valtion mailta löytyi suojelematonta arvometsää Hausjärveltä Ylläkselle – osa akuutin hakkuu-uhan alla – Suomen luonnonsuojeluliitto

Osa III

Suomen valtion suojelemattomat arvometsät

https://koneensaatio.fi/wp-content/uploads/2023/09/RistoSulkava_Luonnonmetsat_5.9.2023.pdf


Ilmoittaudu metsän ystäväksi ja metsäliikkeeseen suojelemaan arvokkaita valtion metsiä:

Näin suojelet valtion luonnonmetsän – tule metsävahdiksi – Greenpeace Suomi

 

Lisää suojeltuja metsiä

Metsien suojeluun voi lahjoittaa rahaa tai tarjota suojeluun omistamaansa metsää. Metsää ostavat suojeluun lahjoitusvaroin muun muassa:

Luonnonperintösäätiö

Helsinki Foundation

Metsänomistajat voivat suojella arvokasta metsäänsä vapaaehtoisesti ja saada siitä korvauksen valtion hallinnoiman METSO-ohjelman kautta. Samalla on mahdollista sopia monimuotoisuudelle tärkeiden elinympäristöjen hoidosta ja ennallistamisesta:

https://www.metsonpolku.fi/fi-FI

Oman metsänsä voi myös suojella muulla tavoin:

Perintömetsä – WWF Suomi

Luonnonsuojelu yksityismailla – Ympäristöministeriö

 

Villiinnytys ja ennallistaminen

 Luonnontilan palauttamiseksi on ennallistaminen ja villiinnytys myös yhä merkityksellisempää. Niihin voi tutustua esimerkiksi seuraavilla sivuilla:

Hiilipörssi

Rewilding Finland

Lumimuutos Osuuskunta

 

Vaihtoehtoista metsänhoitoa

Jaksollisen kasvatuksen eli avohakkuun sijaan puuta voi korjata esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmällä. Silloin metsää ei hakata kerralla aukoksi, vaan vain osa puista kaadetaan ja metsä pysyy peitteisenä. Oikein toteutettuna se on monimuotoisuuden, vesiensuojelun ja hiilitaseen kannalta avohakkuuta parempi vaihtoehto.

Useat metsäalan toimijat voivat poimintahakkuita myös toteuttaa, mutta usein metsänomistajan on osattava pyytää vaihtoehtoa, jos haluaa hakata metsäänsä.

Lue lisää vaihtoehtoisista metsänkäsittelymenetelmistä:

https://www.jatkuvakasvatus.fi/

WWF:n metsänhoito-opas

METSÄNHOITOA ILMAN AVOHAKKUITA

 

Kuva: Sanni Seppo, 2021. Karhun kulkema. 

In line with the EU Biodiversity Strategy, the Finnish Government has promised to strictly protect the remaining primary and old-growth forests. National criteria for the forests to be protected are currently being formulated. Right now, advocacy and broad understanding is needed about forests being much more than trees or timber. It is important to make the value of natural forests visible in different ways. Taking part in debate and contacting decision-makers, forestry operators and forest owners can enrich views and perceptions held about forests.

In addition, you can join others to make a difference. See the links for the activities of a variety of organisations, foundations and other groups. Please note that many of the pages are not available in English.

 

Environmental and civil society organisations 


Many environmental and civil society organisations are taking action to protect natural forests. They seek to influence issues including the national implementation of Finland’s international and EU commitments, nature-related legislation and other decision-making. The also organise direct action to protect forests. Each organisation has its own specific approach to action. In addition, they provide a lot of information about forest habitats.

Greenpeace

Forest petition (not available in English)

Metsäaktivistin opas (not available in English)

Extinction Rebellion 

Act now | Extinction Rebellion

Finnish Nature Association 

Forest Group – Finnish Nature Association (not available in English)

Our forests

OUR FORESTS  citizens’ comment (not available in English)

Guidelines for action (not available in English)

Finnish Association for nature conservation 

Metsät – Suomen luonnonsuojeluliitto (not available in English)

WWF

https://wwf.fi/alueet/suomen-metsat/#tietoa-metsista (not available in English)

WWF forest advocacy guide (not available in English)

 

Natural forest working group 

Supported by Kone Foundation, the Natural Forest Working Group conducts surveys of unprotected forests on State-owned land. You can follow the group’s work on X:

Luonnonmetsä (@LTyoryhma) / X

Reports by the Natural Forest Working Group:

Part I

110 State-owned forests in need of protection
(not available in English)

Part II

New report: Valuable unprotected forests found on State-owned land from Hausjärvi to Ylläs – some under immediate threat of logging – Finnish Association for Nature Conservation
(not available in English)

Part III

Finnish State’s valuable unprotected forests

https://koneensaatio.fi/wp-content/uploads/2023/09/RistoSulkava_Luonnonmetsat_5.9.2023.pdf
(not available in English)


Sign up as a friend of forests and join the movement to protect valuable State-owned forests:

How to protect a State-owned natural forest – become a forest steward – Greenpeace Finland
(not available in English)

Help to get more forests protected 

You can donate money to forest protection or designate a forest site owned by you for protection.

Organisations buying forest sites for protection include:

Finnish Natural Heritage Foundation

Helsinki Foundation

Forest owners can protect their valuable forests voluntarily and receive compensation for that through the Forest Biodiversity Programme for Southern Finland (METSO) administered by the State. This can also involve agreements on the management and restoration of habitats that are important for biodiversity.

https://metsonpolku.fi/en/frontpage

There are also other ways to protect your own forest:

Forest bequests – WWF Finland (not available in English)

Nature conservation on private land – Ministry of the Environment

Rewilding and restoration 

To return a site to its natural state, restoration and rewilding are also increasingly important. To learn about these, see sites such the following:

Carbon Market (not available in English)

Rewilding Finland (not available in English)

Snowchange Cooperative

 

Alternative forestry 

Instead of periodic cover forestry, meaning clearcutting, timber can also be harvested using methods such as continuous cover forestry. This is when you do not cut down all the trees in one go. Instead, you only remove some of the trees and maintain tree cover on the site. When carried out in the right way, this is a better alternative than clearcutting in terms of biodiversity, water protection and carbon balance.

Several forestry operators can also perform selection cutting, but often the forest owner needs to be aware and request this alternative if they intend to have cutting carried out in their forest.

Read more about alternative forestry methods:

https://www.jatkuvakasvatus.fi/silva-in-english

WWF forestry guide (not available in English)

FORESTRY WITHOUT CLEARCUTTING (not available in English)

Enligt EU:s biodiversitetsstrategi har Finlands regering förbundit sig att skydda de gamla skogar och skogar i naturtillstånd som finns kvar. Nationella kriterier för de skogar som ska skyddas är under beredning. Just nu behöver vi påverkan och en bred förståelse för att skogen också är annat än träd. Det är av stor vikt att på olika sätt synliggöra naturskogarnas värde. All diskussion samt alla kontakter med beslutsfattare, aktörer inom skogsbranschen och skogsägare kan berika synen på skogen.

Dessutom kan vi påverka tillsammans. Nedan har vi samlat länkar till olika slags organisationer, grupper, stiftelser och andra aktörer och deras verksamhet.

Miljö- och medborgarorganisationer 

Många miljö- och medborgarorganisationer arbetar för att skydda naturskogarna. De vill påverka bland annat det nationella verkställandet av Finlands internationella och EU-förbindelser, lagstiftningen om naturen och övrigt beslutsfattande. Organisationerna arrangerar också direktaktioner för att skydda skogarna. Varje organisation har sitt eget sätt att verka. Dessutom erbjuder de mycket information om skogsnaturen.

Greenpeace

Appell för skogen (på finska)

Metsäaktivistin opas

Elokapina

Agera nu | Extinction Rebellion

Luontoliitto

Skogsgruppen – Luontoliitto (på finska)

Våra skogar

Medborgarrörelsen VÅRA SKOGAR

Instruktioner (på finska)

Finlands Naturskyddsförbund 

Metsät – Suomen luonnonsuojeluliitto (på finska)

WWF

WWF – fakta om skogarna (på finska)

WWF:s handbok om att skydda skogarna (på finska)

 

Arbetsgruppen för naturskog

Gruppen kartlägger oskyddade skogar på statlig mark med stöd från Konestiftelsen. Följ arbetet på Twitter (X):

Naturskog (@LTyoryhma) / X

Rapporter från  Arbetsgruppen för naturskog:

Del I

110 statliga skogar som ska skyddas (på finska)

Del II

Ny rapport: Oskyddad värdeskog på statliga marker från Hausjärvi till Ylläs – en del akut hotade av avverkning – Finlands Naturskyddsförbund (på finska)

Del III

Oskyddade värdeskogar ägda av finska staten (på finska)

Resultat från en kartläggning gjord 2020-23 av Arbetsgruppen för naturskog (Risto Sulkava, på finska)


Anmäl dig som vän av skogen och till skogsrörelsen för att skydda värdefulla statliga skogar:

Så här skyddar du en statlig naturskog – bli skogsvakt – Greenpeace Finland (på finska)

Öka antalet skyddade skogar 

För att skydda skogarna kan du donera pengar eller erbjuda din egen skog för skydd.

Aktörer som köper skog för skydd med donerade medel är till exempel:

Stiftelsen för naturarvet

Helsinki Foundation

Skogsägare kan skydda sin egen värdefulla skog frivilligt och få kompensation via METSO-programmet som administreras av staten. Samtidigt är det möjligt att avtala om  vård och restaurering av livsmiljöer viktiga för diversiteten.

https://metsonpolku.fi/sv/framsida

Man kan också skydda sin egen skog på andra sätt:

Ärvd skog – WWF Finland (på finska)

Naturskydd på privat mark – Miljöministeriet

 

Återförvindning och restaurering 

 För att återställa naturtillståndet har också restaurering och återförvildning (rewilding) allt större betydelse. Du kan läsa om dessa metoder exempelvis här:

Kolbörsen (på finska)

Rewilding Finland (på finska)

Andelslaget Snöförändring (på finska)

 

Alternativ skogsvård 

I stället för periodisk odling, kalhuggning, kan  träd tas ut exempelvis genom kontinuerlig odling. Då avverkar man inte skogen på en gång, utan fäller bara en del av träden och marken täcks fortfarande av skog. När den genomförs på rätt sätt är den med tanke på diversiteten, vattenskyddet och kolbalansen ett bättre alternativ än kalhuggning.

Många aktörer inom skogsbranschen kan också plockhugga, men en skogsägare som vill låta avverka sin skog måste ofta kunna be om det här alternativet.

Läs mera om alternativa metoder att hantera skog:

Kontinuerlig odling (på finska)

WWF:s skogsvårdsguide

SKOGSVÅRD UTAN KALHUGGNING (på finska)