Suosikit

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus ohjaa vaalimaan arvokkaita kaupunkipuita

JULKAISTU 2.6.2023, 10.40

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus on valmistunut. Kaupunki laati rakennettujen ympäristöjen puihin liittyvää kaupunkipuulinjausta vuosien 2021–2023 aikana ja se hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa toukokuussa 2023.

Kaupunkipuulinjaus koskee Lappeenrannan kaupungin omistuksessa olevien rakennettujen viheralueiden katu- ja puistopuita. Linjauksessa otetaan kantaa myös tonttipuustoon, jolla on keskeinen merkitys Lappeenrannan kaupunkikuvan muodostamisessa. Kaupunkipuulinjaus ei koske metsiä ja kaavoittamattomia alueita. Taajamametsistä vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinta.

Kaupunkipuulinjauksen aineistosta on hyötyä kaikille, jotka ovat tekemisissä katu-, puisto tai tonttipuiden kanssa. Aineisto kaupunkipuista löytyy Lappeenrannan kaupungin kotisivuilta.

Kaupunkipuulinjaus on yhteinen tahtotila

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus on kaupungin yhteinen tahtotila, jonka tavoitteena on kaupunkipuita koskevan tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja arvojen turvaaminen, sanoo kaupunginpuutarhuri Laura Ratilainen.

– Puut ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja alueiden elinkelpoisuuden edistämisessä. Kaupunkipuulinjauksella hallinnoidaan puukantaa, maksimoidaan niiden hyödyt ja varmistetaan puiden elinvoimaisuuden säilyminen valmistautumalla erilaisiin puiden hyvinvointiin kohdistuviin uhkiin nyt ja tulevina vuosina.

Kaupunkipuulinjauksen pohjana toimii kaupungin strategia. Linjauksen päätavoitteita ja toimenpiteitä on kymmenen. Tavoitteina ovat esimerkiksi kaupunkipuiden arvostuksen lisääminen, puihin liittyvä asukasyhteistyö, ilmastonmuutoksen aiheuttamiin vaikutuksiin varautuminen ja niiden hillitseminen, kaupungin puuomaisuuden parempi hallinta ja kulttuurihistorian huomioiminen puiden uusimisessa.

– Kunkin päätavoitteen yhteyteen on kirjattu toimenpiteet, joista osaa on lähdetty jo toteuttamaan. Toimenpiteitä ovat muun muassa puihin liittyvistä toimenpiteistä tiedottaminen, katu- ja puistopuiden lajien monipuolistaminen, puiden hoitoon ja puurekisteriin liittyvien resurssien lisääminen sekä asukkaiden osallistaminen esimerkiksi puuistutustapahtumissa. 

Kaupunkipuulinjauksen vastuuvalmistelijana toimi kaupungin kadut ja ympäristö -vastuualue. Työtä tehtiin tiiviissä yhteistyössä kaavoituksen, ympäristötoimen, rakennusvalvonnan, maaomaisuudenhallinnan sekä museon kanssa. Myös kaupunkilaisille järjestettiin puihin liittyvä karttapohjainen asukaskysely, jonka tulokset on huomioitu kaupunkipuulinjauksen sisällössä.

Kaupunkipuulinjauksen käytännönläheinen aineisto tulee toimimaan monipuolisena työkaluna. Linjauksen laadinnan yhteydessä kävi ilmi, että kaupunkipuulinjaus ohjeineen koetaan hyvin tarpeelliseksi, sanoo Ratilainen.

– Kaupunkipuut kohtaavat monenlaisia haasteita rakennetussa ympäristössä. Katualueen puilla on usein vähän tilaa niin maan päällä kuin allakin, ja usein kaupunkipuissa voi näkyä lähellä tapahtuneen rakentamisen tai kunnossapidon aiheuttamia vaurioita. Ohjeistus puiden huomioimiseksi on puuttunut, mutta nyt sellainen on laadittu yhteistyössä.

Tuloksena raportti, ohjekortit ja puukujanteiden arviointi

Kaupunkipuulinjaus koostuu raporttiosuudesta ja neljästä ohjekortista. Ohjeet perustuvat valtakunnallisesti käytössä oleviin puita koskeviin ohjeisiin ja laatuvaatimuksiin.

Lisätarkasteluna laadittiin puukujanteiden ekosysteemipalveluiden arviointi eri katuratkaisuilla. Tarkastelussa ilmeni, millaisia arvoja Lappeenrannan olemassa olevilla katupuilla on, ja millaisia katuratkaisuja tulisi suosia, jotta puiden tarjoamat hyödyt saataisiin mahdollisimman hyvin käyttöön. Työn yhteydessä tarkasteltiin viittä katupoikkileikkaukseltaan ja viherrakenteiltaan erilaista Lappeenrannan katualuetta: Ainonkatua, Snellmaninkatua, Lappeenkatua, Karjakatua ja Katajakatua.

Asukkaille kaupunkipuulinjaus tarjoaa monenlaista puihin liittyvää tietoa ja ohjeistusta.

– Raportissa esitellään laajasti Lappeenrannan kaupungin puuston ja viheralueiden historiaa, rakennetun ympäristön puustoisuutta ja sen merkitystä sekä kaupunkipuiden arvoja ja hyötyjä. Lisäksi linjauksessa selkeytetään muun muassa puihin liittyviä lupakäytäntöjä, kertoo Ratilainen.

Ohjekortit käytännön tukena

Raportin lisäksi kaupunkipuulinjaukseen kuuluu neljä käytännönläheistä ohjekorttia, joiden avulla linjauksen ohjeita on helppo jalkauttaa käytäntöön. Ohjekorttien teemoina ovat suunnittelu, rakentaminen, kunnossapito ja lupakäytännöt.

Suunnittelun ohjekortissa annetaan ohjeita yleiskaavoituksesta yksityiskohtaiseen rakennussuunnitteluun saakka. Rakentamisen ohjekortissa esitetään puiden suojaustoimenpiteet, vaurioituneen puun taloudellisen arvon määritysmalli sekä rakentamisen aikaiset puustokatselmukset. Kunnossapidon ohjekortissa on nostettu esiin muun muassa, miten kunnossapidon tulee huomioida puusto ja millaisia hoitotoimenpiteitä puusto vaatii. Lupakäytäntöjen ohjekortissa on selkeytetty, milloin puustoon liittyvien toimenpiteiden yhteydessä tarvitaan lupa ja mistä se tulee hakea.

Puiden taloudellinen arvo

Kaupunkipuulinjauksessa on myös nostettu esiin, että katu- ja puistopuut ovat kaupungin omaisuutta ja niillä on taloudellinen arvo. Kaupungin puuomaisuuden hallintaan on asetettu tavoitteita, kuten puurekisterin kehittäminen. Linjauksessa selkeytetään myös puiden taloudelliseen arvonmääritykseen liittyvää toimintamallia. Lappeenrannan kaupunki käyttää katu- ja puistopuiden taloudellisen arvon määrityksessä Viherympäristöliiton laatimaa toimintamallia.

Kuntatekniikan yhdistykseltä kunniamaininta

Lappeenrannan kaupunkipuulinjaus sai tunnustusta Kuntatekniikan päivillä toukokuussa 2023. Kaupunkipuulinjaus sai kunniamaininnan Kuntatekniikan saavutus 2023-kilpailun kehityshanke-kategoriassa. Aiheesta voi lukea lisää Kuntatekniikan yhdistyksen verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Laura Ratilainen, kaupunginpuutarhuri
Puh. 040 653 0935, laura.ratilainen@lappeenranta.fi