Suosikit

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma on valmis – metsäluonnon monimuotoisuus tarkentuu metsäohjelmassa

JULKAISTU 18.10.2023, 15.39

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma vuosille 2023–2033 on valmis. Ympäristölautakunta hyväksyi monimuotoisuusohjelman kokouksessaan 17.10.2023. Seuraavaksi ohjelma etenee kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

Nyt valmistunutta, kaupungin ensimmäistä luonnon monimuotoisuusohjelmaa on laadittu vuodesta 2021, mutta varsinainen ohjelmatyö käynnistyi jo 2018. Keväällä 2023 ohjelman luonnos tuli julkisesti nähtäville sekä lausunnoille. Lausuntojen jälkeen ohjelmaa päivitettiin vielä kesän 2023 aikana.

Useat kaupungit ovat hiljattain alkaneet tai aloittamassa laatia luonnon monimuotoisuusohjelmia.  Työhön on vauhdittanut Suomea ja koko maailmaa koskeva luonnon monimuotoisuuden hupeneminen, sanoo Lappeenrannan kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Sara Piutunen.

− Luontokato tapahtuu jo kaikkialla. Kunnat ovat monimuotoisuuden säilyttämisessä ja vahvistamisessa tärkeässä roolissa niin tekijöinä kuin esimerkin näyttäjinäkin. Kunnat toimivat luontovastuullisen toiminnan valtavirtaistajana ja luontoystävällisen elämäntavan mahdollistajana. Mitä monimuotoisemmassa luontoympäristössä elämme sitä paremmat mahdollisuudet se antaa myös meille ihmisille.

Asukkaiden ja sidosryhmien avulla toteutettu ohjelma sisältää kuusi tavoitetta

Lappeenrannan luonnon monimuotoisuusohjelmaa on laadittu huolella, eri näkökantoja huomioiden kuuntelemalla asukkaiden, asiantuntijoiden ja lukuisien sidosryhmien mielipiteitä. Kaupunkiorganisaation eri yksiköille järjestettiin myös kyselyitä, työpajoja ja keskustelutilaisuuksia, joiden avulla lumo-ohjelman sisältö tarkentui. Keväällä 2020 kaupunki kysyi lappeenrantalaisilta ajatuksia luonnon monimuotoisuudesta. Vastauksissa korostui silloin, että asukkaat haluavat säilyttää luonnon osana kaupunkia, sanoo kaupungin ympäristösuunnittelija Anna Vuori.

− Huolta koettiin erityisesti metsien hakkuista, veden laadun heikkenemisestä, roskaantumisesta, vieraslajien levittäytymisestä sekä eliölajien kuten hyönteisten, sammakko- ja siilipopulaatioiden taantumisesta. Ohjelmaan onkin nyt sisällytetty painopisteiksi ekologisten yhteyksien vahvistaminen, metsäluonnon monimuotoisuus, vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuus, paahteisen ja kulttuurivaikutteiden luonnon monimuotoisuus.

Vuonna 2021 valmistui selvitys Lappeenrannan luonnon monimuotoisuuden tilasta, ekologisesti arvokkaista alueista ja ekologisen toiminnallisuuden kannalta keskeisistä luonnonelementeistä.  Tämän pohjalta itse ohjelma alkoi muotoutua.

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman tarkoituksena on vahvistaa luonnon hyvinvointia ja parantaa kaupungin toimintatapoja ekologisesti kestävämmiksi sekä vastata globaaliin luontokatoon. Ohjelmaan on määritelty päämääriä, painopisteitä sekä seuraavat kuusi tavoitetta:

1. Ymmärrys ja tieto luonnon monimuotoisuudesta sekä siihen vaikuttavista tekijöistä on lisääntynyt 
2. Luonnon monimuotoisuus on mukana kaupungin strategisessa työssä ja monimuotoisuutta vahvistava kehitystoiminta on aktiivista 
3. Taajama-alueiden luonto on monimuotoista, houkuttelevaa ja kytkeytynyttä ja viheralueet ulottuvat läpi kaupungin 
4. Luontotyyppien tila on hyvä ja ekologiset verkostot ovat vahvoja 
5. Vesi- ja rantaluonnon tila on hyvä ja luonto on monimuotoista 
6. Haitallisten vieraslajien esiintymät ovat vähentyneet  

Tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmassa on määritelty yhteensä 42 toimenpidettä, joille on asetettu päävastuutaho ja aikataulu. Ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Metsäluonnon monimuotoisuus tarkentuu tulevassa metsäohjelmassa  

Lappeenrannan kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman luonnoksen lausunnoissa kesällä 2023 nousi esille se, että ohjelmasta puuttuu metsiin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden määrittely. Kommenteissa korostettiin erityisesti metsien merkitystä ja kaupungin roolia vastuullisen ympäristöpolitiikan suunnan näyttäjänä.

Luonnon monimuotoisuusohjelma sisältää useita toimenpiteitä, jotka koskettavat myös metsiä, kuten suojelun lisääminen ja viheralueiden hoidon vähentäminen. Jotta kaupungin omistamien metsien hoitoperiaatteita voidaan tarkastella laajemmin, tarvitaan monitavoitteista metsäohjelmaa, kertoo kaupungin metsäpäällikkö Janne-Perttu Rantonen.

− Metsäohjelmassa monimuotoisuustavoitteiden rinnalle otetaan muun muassa virkistyskäytön ja maankäytön tavoitteita.

Metsäohjelman laatiminen on käynnistymässä syksyn aikana. Ensin käydään keskusteluja kaupungin päättäjien kanssa metsäohjelman tärkeydestä ja kerätään näkemyksiä metsäohjelman sisältöihin. Suunnitteilla on myös päättäjille suunnattuja maastokäyntejä. Tänään 18.10. metsäohjelman laadinnasta käydään keskustelua kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa.  

Metsäohjelman laadinnassa toteutetaan myös muuta osallistamistyötä, joka tarkentuu ohjelmatyön edetessä.

Lisätietoja:  

Sara Piutunen, ympäristönsuojelupäällikkö
Puh: 0400 817 636, sara.piutunen@lappeenranta.fi

Anna Vuori, ympäristösuunnittelija
Puh: 040 570 1044, anna.vuori@lappeenranta.fi

Janne-Perttu Rantonen, metsäpäällikkö
Puh: 040 662 0651, janne-perttu.rantonen@lappeenranta.fi