Suosikit

Kesämäki-Kimpinen-Lauritsala

Kesämäestä Pontukselle ulottuvaa aluetta on tarkasteltava yhtenä kokonaisuutena, koska alueella on monta toisiinsa limittyvää kohdetta. Alueelle kohdistuu myös suurin lasten määrän vähenemä. Peruskoululaisten määrä alueella vähenee ennusteen mukaan 3.995:stä 3.081 oppilaaseen vuoteen 2030 mennessä ja määrä laskee edelleen 2.871 oppilaaseen vuoteen 2036 mennessä. Lukiolaisten määrä tippuu 1.112:sta 779 lukiolaiseen. Yhteensä alueen vähenemä peruskouluissa ja lukioissa on 1.453 oppilaspaikkaa vuoteen 2036 mennessä.

Alueella on tulossa peruskorjaukseen Kimpisen koulun ns. tekurakennus (Pohjolankatu 23) sekä Kaukaan ja Lönnrotin koulut.

Lauritsalan alue

Lauritsalan alueelle on rakennettu kaksi uutta, suurta ja monikäyttöistä rakennusta: Pontuksen päiväkodin, koulun ja kirjaston kokonaisuus vuonna 2017 sekä Lauritsalan vastaavat palvelut sisältävä yksikkö vuonna 2021. Kouluissa on yhteensä 1.007 oppilasta syksyllä 2023. Alueelta on tulossa peruskorjaukseen Lauritsalan kirjasto. Pontuksen koulun yhteydessä oleva lähikirjasto on ollut vähäisessä[TA1]  käytössä ja sen toiminnan lakkauttamista on mietitty palveluverkosta riippumattomanakin ratkaisuna, koska kirjaston sijainti rakennuksen sisällä kahden kirjautumisen takana ei kannusta omatoimikäyttöön. Lauritsalan kirjasto on varsin lähellä ja palvelee Pontuksen asukkaita, kuten myös kirjastoauto.

Lauritsalan ja Pontuksen koulut väljenevät nopeasti pienten ikäluokkien tullessa kouluun. Lukuvuoden 2030–31 alussa molempien koulujen sekä Nuijamaan koulun oppilaat mahtuisivat Lauritsalan kouluun. Kouluissa on tuolloin ennusteen mukaan yhteensä 724 oppilasta. Myös Lauritsalan kirjasto mahtuisi samassa yhteydessä Lauritsalan koulun tiloihin. Muutoksista huolimatta Lauritsalan koulussa olisi tilaa vielä noin sadalle oppilaalle lukuvuodesta 2033–34 alkaen. Järjestely tarkoittaisi Pontuksen koululta tyhjenevän 4.400 neliömetriä tiloja, joiden jatkokäytölle ei ole nähtävissä ratkaisua tässä vaiheessa. Rakennuksessa toimii myös päiväkoti ja kirjasto, joista varhaiskasvatuksen toiminnalle ei ole tällä hetkellä korvaavia tiloja. Pontuksen rakennuksesta luopuminen ei ole perusteltua tällä hetkellä.

Lauritsalan ja Pontuksen alueella on myös varhaiskasvatuksen tiloihin muodostumassa väljyyttä. Mikäli Hovinpellon päiväkodin kiinteistölle löytyy jatkokäyttöä, voidaan Hovinpellon päiväkotipaikat korvaavat tilat järjestää joko Lauritsalan tai Pontuksen kouluista tai päiväkodeista.

Kimpisen ja Kesämäen alue

Kimpisen koulun peruskorjaus on investointisuunnitelman viimeinen suuri kouluhanke Sammontalon valmistumisen jälkeen. Kimpisen koulun tilojen peruskorjauksen jälkeen kaikki kaupungin yhtenäiskoulut on uusittu vuosikymmenen sisällä.

Keskusta-alueen oppilasmäärän vähetessä on tarkasteltava vaihtoehtoa, jossa Kimpisen koulun peruskorjauksen yhteydessä vähennetään Kimpisen koulun tiloja ja tätä kautta helpotetaan tilapainetta. Kimpisen kouluun ohjautuu oman alakoulualueen lisäksi oppilaita yläkouluun Kaukaan, Kasukkalan ja Myllymäen kouluista. Kyseisten alakoulujen oppilaiden suuntaaminen yläkouluvaiheessa viereisiin yläkouluihin Kesämäkeen ja Lauritsalaan vähentäisi Kimpisen koulun tilatarvetta ja täyttäisi vieressä väljeneviä yhtenäiskouluja. 

Kesämäen koulun yhteydessä on otettu tarkastelun kohteeksi myös yksityinen Itä-Suomen koulu, jota hallinnoivaa säätiötä Lappeenranta on ollut perustamassa yhdessä Imatran ja Joensuun kaupunkien kanssa. Itä-Suomen koulu toimii Kesämäen koulun kanssa samassa pihapiirissä. Itä-Suomen koulussa opiskelee noin 170 lappeenrantalaista ja myös muiden kuntien oppilaita. Lisäksi Itä-Suomen koulun kirjoilla olevia lukiolaisia opiskelee Lyseon lukiossa. 

Tarkasteltaessa Itä-Suomen koulun mahdollista vaikutusta kokonaisuuteen on huomattu sillä olevan erittäin suuri ja ratkaiseva merkitys useasta näkökulmasta. Itä-Suomen koulun toiminnan päättyminen siirtäisi koulussa olevat oppilaat kaupungin omiin kouluihin. Tämä täyttäisi tyhjeneviä kouluja tukien samalla laajemman palveluverkon säilyttämistä. Koulun toiminnan päättymisen jälkeen kaupungin ei tarvitsisi maksaa enää noin 1,7 miljoonan euron kotikuntakorvauksia Itä-Suomen koululle. Tämä voidaan laskea suurelta osin säästöksi, sillä tulevaisuudessa oppilaat voidaan sijoittaa olemassa oleviin lähikoulujensa opetusryhmiin. Itä-Suomen koulun lakkaamisen jälkeinen siirtymäaika koulun oppilaiden opetusjärjestelyiden osalta suunniteltaisiin tarkemmin prosessin edetessä.  

Itä-Suomen koululta vapautuvat tilat mahdollistaisivat niiden liittämisen osaksi Kesämäen koulua. Itä-Suomen koulun käyttämä kiinteistö on kaupungin rakennuttama ja Itä-Suomen koulu on kiinteistössä kaupungin vuokralaisena. Kesämäen koulussa olisi lisätilan myötä kapasiteettia ottaa vastaan kaikki Kasukkalan ja Myllymäen alueelta tulevat yläkoululaiset, jotka siis ohjautuvat nykytilanteessa Kimpisen yläkouluun. Oppilaiden koulumatkojen näkökulmasta muutos on lähes neutraali. Muutos pienentäisi Kimpisen koulun tilatarvetta noin 150 oppilaan verran.

Mikäli Itä-Suomen koulun toiminta Lappeenrannassa päättyisi, olisi sen ajoitus Kimpisen peruskorjaushankkeen käynnistymisen yhteydessä. Kouluun voisi tuolloin ohjata suoraan Kimpisen oppilaita väistöön ja uusia yläkoulun ikäluokkia pysyvästi. Näin väistötiloja tarvitsevien Kimpisen koulun oppilaiden määrä vähenisi. 

Itä-Suomen koulun toiminnan päättyminen tarkoittaisi merkittävää järjestelyä, joka vaatii muutokselle riittävän resursoinnin. Siirtyminen Itä-Suomen koulun opetussuunnitelman piiristä kaupungin koulujen opetussuunnitelman piiriin on prosessi, jossa on huomioitava oppilaiden ja kohteena olevien lähikoulujen resurssitarpeet. Itä-Suomen koulun toiminnan päättymisen taloudellinen vaikutus on suuri kotikuntakorvausten kautta sekä supistamalla Kimpisen koulun peruskorjausta.

Kaukaan koulu

Kaukaan koulu on toinen merkittävä kaupunkialueen koulukohde investointilistalla. Kaukaan koulu liittyy Itä-Suomen koulun tavoin kiinteästi Kimpisen koulun koon määrittymiseen. Kaukaan koulun oppilaaksiottoalue peittyy käytännössä kokonaan Kimpisen, Lauritsalan ja Myllymäen koulujen oppilasalueiden kolmen kilometrin koulumatkarajan alle.

Kaukaan oppilasmäärä tippuu lähes sadalla vuosikymmenen loppuun mennessä. Koulun kapasiteetti on noin 250 oppilasta. Koulun mahdollisen peruskorjauksen jälkeen koulun tulisi olla täynnä. Tämä tarkoittaisi lasten vähetessä Kaukaan koulun oppilasalueen laajentamista. Oppilaaksiottoalueen raja jouduttaisiin siirtämään lähelle Kimpisen koulua, koska Lauritsalan ja Myllymäen alueelta ei voida ohjata oppilaita täyttämään Kaukaan koulua Lauritsalan ja Myllymäen koulujen oppilasmäärien laskiessa nopeasti.

Tarkasteltaessa alueellisia oppilasmääriä ja oppilaiden suuntaamista parhaalla mahdollisella tavalla kokonaisuutta ajatellen, on Kaukaan koulun toiminnan jatkaminen vaikeasti toteutettavissa. Käytännössä koulun toiminta päättyy Kimpisen peruskorjauksen valmistuessa. Kaukaan alueen oppilaat ohjautuvat jatkossa kotiosoitteen perusteella Kimpisen ja Lauritsalan kouluun sekä mahdollisesti yksittäisiä oppilaita Myllymäen kouluun. Kaukaan koulu on suojelukohde ja tämä on huomioitava rakennuksen jatkokäyttöä suunniteltaessa.

Lönnrotin koulu

Lönnrotin puukoulurakennukset siirtyvät lukion käyttöön ja Lönnrotin peruskoulun oppilaat siirtyvät pääosin Kesämäen koulun oppilaiksi ja joitakin mahdollisesti Kimpisen kouluun. Voisalmen koulun oppilaaksiottoalueella asuvat erityisen tuen pienryhmissä opiskelevat oppilaat siirtyvät suunnitellusti Lönnrotin koulusta uuteen Voisalmen kouluun sen valmistuessa. Lönnrotin kouluun liittyvän muutoksen yhteydessä rakennukseen tehdään mahdollisesti tarvittavia muutoksia huonetiloihin ja ilmanvaihtoon siten, että se soveltuu parhaalla mahdollisella tavalla lukiokäyttöön. Lönnrotin koulun alaisuudessa toimiva Rakuunamäellä sijaitseva sairaalaopetus siirtyy hallinnollisesti todennäköisimmin Kimpisen koulun osaksi.

Lukio

Lukio-opetuksen pitkän ajan kehityssuuntana on siirtyminen vaiheittain Lyseon lukiorakennukseen. Kimpisen lukiorakennus muutetaan peruskoulukäyttöön Kimpisen peruskoulun peruskorjaushankkeen yhteydessä. Lukio saa käyttöönsä Lyseon lukiorakennuksen tilojen lisäksi perusopetukselta vapautuvan ja lukiokäyttöön soveltuvaksi muunnetun Lönnrotin puukoulun sekä riittävän määrän muita joustovaiheen opetustiloja keskustan alueelta. Tiloja järjestetään esimerkiksi kaupungintalolta ja peruskorjatusta kirjastosta. Lisäksi erityisesti luonnontieteiden opetustiloja hankitaan tarvittaessa muilta toimijoilta. Lukio keskittyy muutosten myötä rakennushistoriallisesti merkittävään toimintaympäristöön.

Lukion omia tiloja täydentäviä joustotiloja käytetään 2030-luvun alkupuolelle ja niistä luovutaan asteittain opetustoimen vuosittaisen arvion mukaisesti. Lönnrotin puukoulun peruskorjausinvestoinnin yhteydessä 2030-luvulla päätetään rakennuksen jatkokäyttö joko lukiotoiminnassa tai muussa käytössä, jos lukio mahtuu kokonaan lyseorakennukseen.

Kimpisen peruskoulu

Kimpisen peruskoulun Peltolan rakennus jatkaa nykyisessä muodossaan. Kimpisen lukiorakennus siirtyy perusopetuksen käyttöön. Myllymäen ja Kasukkalan yläkoulupolun muutoksella Kimpisestä Kesämäen kouluun Itä-Suomen koulun nykyisiin tiloihin oppilaspohjaa saadaan vähennettyä ja siten pienennettyä Kimpisen koulun tekurakennuksen tila- ja uusimistarvetta (Pohjolankatu 23). Pohjolankatu 23:n tiloissa toimisi koulun taito- ja taideaineiden opetus, koulun ruokala sekä mahdollisesti nykytilaa olennaisesti pienempi määrä muita opetustiloja. Pohjolankatu 23 -rakennuksessa toimii myös Satu Oy:n valmistuskeittiö. Pohjolankatu 23 -rakennukseen liittyvät yksityiskohdat tarkennetaan hankesuunnittelun edetessä palveluverkkopäätöksen jälkeen.

Voisalmen uusi päiväkoti-koulu-kirjasto

Voisalmen uuden päiväkodin, koulun ja kirjaston hankesuunnittelu valmistuu kesään 2025 mennessä. Päiväkoti mitoitetaan viidelle varhaiskasvatusryhmälle ja kahdelle esiopetusryhmälle, koulu kymmenelle perusopetusryhmälle, kahdelle erityisen tuen pienryhmälle ja kuudelle kehitysvammaisten lasten opetusryhmälle sekä tarvittaville oheistiloille. Koulun ja päiväkodin tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi siten, että rakennusta voidaan pienentää 1–2 varhaiskasvatusryhmän ja 2-4 perusopetusryhmän verran vaiheittain tai yhdellä kertaa. Liikuntasali mitoitetaan palvelemaan pelkästään koulukäyttöä, koska liikuntatoimella ei ole toteutukseen vaikuttavia tilatarpeita. Hankesuunnittelun yhteydessä määritetään rakennuksen toteutustapa sekä hankinta- ja omistusmuoto. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tilojen vuokraamista Lauritsalan paloaseman tapaan. 

Varhaiskasvatuksen tilat

Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren toimintayksiköstä sekä Peltolan päiväkodin lisätilana käyttämästä Tykin toimintayksiköstä luovutaan ennen peruskorjausta. Myös Kesämäen päiväkodin Mäntylän toimintayksikkö voi olla mahdollinen vähentyvä kohde jatkossa, mutta ensisijaisesti muutokset kohdistuvat peruskorjauksen tarpeessa oleviin yksiköihin.

Pallon liikuntahalli

Tilan käyttöä jatketaan toistaiseksi ja tilasta luovutaan vuosikymmenen lopulla. Korvaavia tiloja ei tarvita suurten liikuntakohteiden valmistumisen jälkeen.

Kesämäen-Kimpisen-Lauritsalan alueen muutokset (yhteenveto)

Lukuohje: ensimmäisenä kuvattu ajankohta ja yksikkö, sitten muutos ja sen jälkeen numerotietona vaikutus neliöinä.

Esitys

 • 2025: Itä-Suomen koulu. Säätiö lakkauttaa koulun. Tilat Kesämäen koulun käyttöön. Vaikutus neliöinä: 1500.
 • 2027: Kaukaan koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Kimpisen ja Lauritsalan kouluihin. Vaikutus neliöinä -2835.
 • 2027: Lönnrotin koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Kesämäkeen. Rakennus lukiokäyttöön.  Vaikutus neliöinä: 0.
 • 2027: Kimpisen lukio. Kimpisen lukiorakennus siirtyy Kimpisen peruskoulun käyttöön. Vaikutus neliöinä: 0.
 • 2027: Kimpisen peruskoulu.Peruskorjauksen jälkeen Pohjolankatu 23 mitoitus 10000 -> 2000 neliötä.  Vaikutus neliöinä: -8000.
 • 2027-2032 Lukion joustovaiheen lisätilat. Lukion käyttöön opetustiloja keskustasta muista kaupungin tiloista ja ulkopuolisilta. Vaikutus neliöinä: 1000.
 • 2027-2030 Hovinpellon päiväkoti. Toiminta siirretään Lauritsalan ja Pontuksen kouluille, jos rakennukselle löytyy jatkokäyttöä. Vaikutus neliöinä: -1040.
 • 2026-30: Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren yksikkö. Yksikkö lakkaa, toiminta Myllymäen koulun tiloihin. Vaikutus neliöinä: -799.
 • 2027: Tykin vanha puukoulu. Tiloista luovutaan. Vaikutus neliöinä: 0
 • 2027-29: Lauritsalan kirjasto. Kirjasto siirtyy Lauritsalan koulun tiloihin. Vaikutus neliöinä: -709.
 • 2030: Pallon liikuntahalli. Tilan käyttö lopetetaan ennen peruskorjausta. Vaikutus neliöinä:-1454

Vaikutus neliöinä yhteensä: -12337.

Vaihtoehto 1

 • 2025: Itä-Suomen koulu. Säätiö lopettaa koulun. Tilat Kesämäen koulun käyttöön. Vaikutus neliöinä: 1500.
 • 2027: Lönnrotin koulu Koulu lakkaa, oppilaat Kesämäkeen. Rakennus lukiokäyttöön.  Vaikutus neliöinä: 0.
 • 2027: Kimpisen lukio. Kimpisen lukiorakennus siirtyy Kimpisen peruskoulun käyttöön. Vaikutus neliöinä: 0.
 • 2027: Kimpisen peruskoulu. Peruskorjauksen jälkeen Pohjolankatu 23 mitoitus 10000 -> 2000 neliötä. Vaikutus neliöinä: -8000.
 • 2027-2032 Lukion joustovaiheen lisätilat. Lukion käyttöön opetustiloja keskustasta muista kaupungin tiloista ja ulkopuolisilta. Vaikutus neliöinä: 1000.
 • 2029: Pontuksen koulu. Koulu lakkaa, oppilaat Lauritsalan kouluun. Vaikutus neliöinä: -4395.
 • 2026-30: Myllymäen päiväkodin Karhuvuoren yksikkö. Yksikkö lakkaa, toiminta Myllymäen koulun tiloihin. Vaikutus neliöinä: -799.
 • 2027: Tykin vanha puukoulu. Tiloista luovutaan. Vaikutus neliöinä: 0.
 • 2027-29: Lauritsalan kirjasto Kirjasto siirtyy Lauritsalan koulun tiloihin. Vaikutus neliöinä: -709.
 • 2030: Pallon liikuntahalli. Tilan käyttö lopetetaan ennen peruskorjausta. Vaikutus neliöinä: -1454

Vaikutus neliöinä yhteensä: -12857.