Suosikit
Palvelu

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Yleiskaavan tarkoituksena on Lappeenrannan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaava esittää tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoittaa tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yksittäisen kaavahankkeen etenemistä voit seurata Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki ilmoittaa kaavan vireille tulosta kaupungin verkkosivuilla, lehtikuulutuksella, kirjeitse tai vuosittain julkaistavan kaavoituskatsauksen yhteydessä. Kaavan kuulutuksessa ilmoitetaan ajanjakso, milloin voit vaikuttaa kaavan sisältöön.

Yleiskaava esitetään kartalla ja siihen liittyy selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kaavahankkeita voit seurata Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Käynnissä oleviin kaavahankkeisiin voit vaikuttaa kaavan eri vaiheissa. Kaupunki ilmoittaa virallisilla kuulutuksilla merkittävistä vaiheista, joissa voit vaikuttaa.

Aloitteen kaavan laatimisesta tai muuttamisesta tekee yleisimmin Lappeenrannan kaupunki. Kun yleiskaavaa laaditaan, otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaavat ja yleiskaavat sekä kaupungin strategia.

Ehdot ja kriteerit

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan kaavoitukseen alkuvaiheessa. Siinä kerrotaan kaavanhankkeesta perustiedot (mitä suunnitellaan ja mihin), vuorovaikutusmenettelyt, vaikutusten arvioinnit, kaavaprosessin kulku ja aikataulu sekä yhteyshenkilöt. Osalliset saavat siitä tietoa miten he voivat osallistua kaavoituksen valmisteluun. Voit myös itse vaikuttaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Ennakkovaiheen kuulemisessa osallinen voi esittää mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Osallisia voivat olla asukkaat, maanomistajat tai he, joiden asumiseen tai työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa vaikuttaa. Osoita kirjallinen mielipiteesi kaupungin kirjaamoon.

Ehdotusvaiheen nähtävillä olo kestää 30 päivää. Kaupunki kuuluttaa käyttämässään ilmoituslehdessä ja kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutusaikana voit esittää täsmällisiä muutosehdotuksia (muistutuksia) kaavan sisältöön ja saada ne käsiteltäväksi. Osoita muistutuksesi kirjallisena kaupungin kirjaamoon.

Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Kaupunki tiedottaa päätöksestä niille, jotka ovat sitä kirjallisesti pyytäneet silloin, kun kaavan on ollut nähtävillä. Päätöksestä voit valittaa valitusaikana.

Kaupunki asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, kaavakartat ja kaavaselostukset nähtäville. Löydät ne Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkistä ja kaavoituksen verkkosivuilta.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin yleiskaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua yleiskaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Toimintaohje

Lappeenrannassa kaavahankkeiden tiedottamistapa valitaan asian laajuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella. Tiedotamme havainnollisesti ja selkeästi siten, että voit arvioida hankkeen merkitystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin, kaavakarttoihin ja kaavaselostuksiin voit tutustua Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkissä ja Lappeenrannan kaupungin verkkosivuilla. Kaupunki järjestää tarvittaessa kaavan valmistelun aikana yleisö- ja osallistumistilaisuuksia. Jätä mielipiteesi kirjallisesti kaupungin kirjaamoon. Kaavapäätöksestä voit valittaa päätökseen liittyvän valitusosoituksen mukaisesti.

Jos haluat vaikuttaa yleiskaavoitukseen, saat ohjeet kunnalta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Yleiskaava kertoo, miten kunta suunnittelee alueidensa käyttöä ja jakamista asumisen, työelämän, liikenteen, virkistyksen ja muiden toimintojen kesken. Yleiskaavasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kunta voi laatia yleiskaavan joko yksin tai yhdessä naapurikuntiensa (yhteinen yleiskaava) kanssa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132