Etusivu PalvelutPoikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/483 Sirkjärvi
Ajankohtaista
12.6.2018 23:00

Poikkeamishakemuksen vireilläolosta ilmoittaminen/483 Sirkjärvi

Yksityishenkilö hakee MRL 171–174 §:n mukaista lupaa pientalon ja varaston/autokatoksen rakentamiseksi 483 Sirkjärven kylän tilalle Ylä-Pöllönen RN:o 10:17 (405-483-10-17). Hakija on vuokrannut kiinteistöstä alueen, jonka pinta-ala on 0,35 hehtaaria ja tilan pinta-ala, josta alue vuokrataan, on noin 40,4 hehtaaria. Rakennuspaikan osoite on Pölläsentie 195. Suunnitellun asunnon koko on 167 kerrosalaneliömetriä (krs-m2) ja varaston+autokatoksen koko on 56 krs-m2. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala on 223 krs-m2.

Hakemus ja perustelut
Poikkeamisluvalla haetaan vakituiseen asumiseen tarkoitettua rakennuspaikkaa yleiskaavan M-alueelle. Alueelle rakennetaan 1½ kerroksinen vakituinen asunto.

Suunnitellulle tontille on valmis tie ja jätevesijärjestelmän rakentamiselle on riittävästi tilaa. Rakennettava asuinrakennus on linjassa kylän muiden Hovissa ja Pölläsissä Sirkjärven ympärillä olevien vakituisten asuntojen kanssa. Koska Sirkjärven rantaan on jo rakennettu useita vakituisia asuinrakennuksia, suunnitellun asuinrakennuksen rakentaminen ei hakijan mielestä aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä alue ole sellainen, että rakentaminen vaikeuttaisi luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Suunnitteilla oleva asuinrakennus ei hakijan mielestä vaikeuta jo rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä rakentaminen aiheuta haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, vaan lisää kylän elinvoimaisuutta.

Kaavallinen tilanne
Alueella on voimassa Etelä-Karjalan maakuntakaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 21.12.2011. Maakuntakaavassa suunnittelualue on rakennuskivituotannon ja -palveluiden kehittämisen kohdealuetta (tpk-1)
Merkinnällä osoitetaan maakunnan merkittävät Ylämaan rakennuskiviteollisuuden kehitettävät aluekokonaisuudet. Suunnittelumääräys: Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee ottaa erityisesti huomioon vaikutukset luonto- ja maisema-arvoihin sekä ympäristöön kohdistuviin häiriöihin.

Alueella on voimassa Ylämaan rantaosayleiskaavan muutos, kaikki järvet, merkittävät joet, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.4.2011. Rantaosayleiskaava on oikeusvaikutteinen. Vuokra-alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. MRL 72 §:n nojalla, alueella on muu kuin 72 § 3 mom:n mukainen rakentaminen kielletty. Maankäyttö- ja rakennuslain 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että asuin- ja lomarakennuksien rakentamista ei sallita alueella. Alueen rakennusoikeus on siirretty AP, AM, AT, RA , RA-1 ja RM -alueille. Maa- ja metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen on sallittu.

Kiinteistölle, jolla vuokra-alue sijaitsee, on yleiskaavassa osoitettu myös loma-asuntojen alue (RA/4). Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon ja vierasmajan sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m2, kuitenkin niin, että tehokkuusluku e=0,05 ei rakennuspaikkakohtaisesti ylity. Loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 130 m2 ja vierasmajan kerrosala enintään 40 m2. Loma-asunnon ja vierasmajan tulee olla samassa pihapiirissä. Loma-asuntoa ja vierasmajaa ei saa erottaa toisistaan kiinteistömuodostuksella, vaan säilyttää yhtenä rakennuspaikkana. Uusiin vierasmajoihin ei tule rakentaa omaa saunaa. Tehokkuusluku tarkoittaa kerrosalan suhdetta tontin tai rakennuspaikan pinta-alaan. Pinta-alaltaan alle 1 ha:n saarilla joilla on olemassa olevia rakennuksia ja jonne tässä yleiskaavassa on osoitettu rakennusoikeutta, rakennuksia saadaan peruskorjata ja uudestaan rakentaa nykyistä kerrosalaa ylittämättä. Rakennusten etäisyys keskivedenkorkeuden määrittämästä rantaviivasta tulee olla vähintään 25 m. Erillinen, kerrosalaltaan enintään 25 m² suuruinen saunarakennus voidaan kuitenkin sijoittaa vähintään 15 m:n etäisyydelle rantaviivasta, ei kuitenkaan rantavyöhykkeen avoimiin osiin. Jos RA-alue ei rajaudu rantaviivaan, rakennukset on sijoitettava RA-rajauksen määräämälle etäisyydelle rantaviivasta. Kauttaviivalla (/) AP, RA ja RA-1-merkinnöistä erotettu luku ilmoittaa alueelle sallittavien asuinpientalojen tai loma-asuntojen enimmäismäärän. Luvussa ovat mukana ennestään toteutetut rakennuspaikat.

Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Asiapaperit ovat nähtävillä 13.6. – 28.6.2018 Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa kaupungintalon 3. kerroksessa, huone 394, os. Villimiehenkatu 1, Lappeenranta.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti 28.6.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoja hakemuksesta antaa kaavoitusinsinööri Annamari Kauhanen p. 040 575 5590. sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala
Kaupunkisuunnittelu