Etusivu PalvelutYmpäristöLappeenrannan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin energian säästämiseksi
Valitse taso
Ajankohtaista
16.9.2022 14.41

Lappeenrannan kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin energian säästämiseksi

Lappeenrannan kaupunki on aloittanut toimenpiteet energiansäästämiseksi maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvan energiakriisin vuoksi. Kaupunki on tehnyt useita suunnitelmia tulevista toimenpiteistä, joiden eteenpäin linjaamista ja tarkempaa selvittämistä varten on perustettu operatiivinen työryhmä.

Vaikka suurin osa toimenpiteistä on nyt vielä suunnitteluvaiheessa, on osa toimialoista aloittanut jo konkreettiset toimet energian säästämiseksi, kertoo kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

– Koska sähkön hinta on jo noussut merkittävästi ja kustannukset kertyvät koko ajan, säästötoimenpiteet ovat tarpeen mahdollisimman nopeasti. Nyt on jo pienennetty Kivisalmen pumppaamon virtausta puoleen ja keskustan uimahallin saunojen käyttöä on karsittu.

Energian hinnannousu vaikuttaa kaupungin, yritysten ja asukkaiden toimintaan laajasti talvikautena 2022–2023. Ennusteet etenkin sähkön hinnan osalta ovat huolestuttavia. Lappeenrannan kaupunki on käynnistämässä toimenpiteet kaupungin oman energian säästämiseksi. Toimenpide-ehdotuksia käsitellään 19.9. kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Lappeenrannan kaupunki on laatinut ohjeita toimialoille, kuinka kaupunki vähentää energiankulutustaan tulevalla talvikaudella. Samalla kaupunki osallistuu valtakunnalliseen asukkaita ja yrityksiä tukevaan kampanjointiin. Syyskuun alussa on käynnistetty Energiaviraston ja Motivan koordinoima Astetta alemmas -kampanja, jolla tuetaan viestintää energian säästämiseksi, kertoo Räsänen.

Suunniteltuja toimenpiteitä energian säästämiseksi rakennuksissa ja valaistuksessa

Kaupunki suunnittelee toteutettavaksi toimenpiteitä energian säästämiseksi rakennusten, valaistuksen ja muiden yksittäisten kohteiden osalta tulevana talvena.

Rakennuksissa on suunniteltu laskettavan lämpötilaa 1–2 astetta. Alentaminen tehdään kiinteistökohtaisesti esimerkiksi erikseen joko yöajalle tai sekä päivä että yöaikaan lämpötilaa alentamalla. Alentamisesta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Ilmanvaihdon yöaikaista käyttöä alennetaan erikoiskohteita lukuun ottamatta. Erikoiskohteita ovat esimerkiksi kohteet, missä ilmanvaihto pitää olla tasaista tai peruskorjatut sekä uudet rakennukset, joissa ilmanvaihtoa pitää ylläpitää tietyn aikaa remonttien jälkeen. Tuloilman lämpötilasäätöjä määritellään uudelleen siten, että lämpötilaa lasketaan.

Käytöstä poistetut rakennukset laitetaan peruslämmölle, jos ne eivät sitä jo ole. Lisäksi selvitetään, onko sisäliikuntatilojen lämpötilan laskeminen enemmällä kuin kahdella asteella mahdollista.

Rakennuksissa kuitenkin noudatetaan asumisterveysasetuksen vaatimuksia lämpötilarajoissa.

Valaistuksen osalta on suunniteltu kaupungin rakennusten valaisun ja ulkovalaistusten määräaikaista vähentämistä lokakuun 2022 ja maaliskuun 2023 väliseksi ajaksi. Kohteet ja valaistuksen tarkemmat aikataulut määritellään erikseen. Lisäksi selvitetään, onko liikuntapaikkojen yöaikaisen valaisun rajoittaminen mahdollista. Katuvalaistuksen energiansäästötoimenpiteitä kehitetään edelleen.

Muita mahdollisia energiansäästötoimia

Suunnitelmissa mukana olleet liikuntatoimen saunojen osittainen sulkeminen ja Kivisalmen pumppaamon kierrosluvun pienentäminen on jo laitettu täytäntöön. Lisäksi selvitykseen tulee katulämmityskohteiden ja ajoluiskien tarpeenmukainen käyttö. Käytön selvittämistä tehdään myös liikuntapaikkojen, kuten tekojääratojen osalta.

Kaupunki aikoo myös tiivistää omaa energianseurantaa ja selvittää sähkön vuorokautisen käytön optimoinnin sekä miten toimintoja voidaan organisoida niin, että toimitilojen käyttöaikoja voitaisiin rajoittaa. Palveluyksiköiden omat energiansäästötoimenpiteet tulee myös kartoittaa.

Kaupunki osallistuu Astetta alemmas -kampanjaan ja jakaa henkilöstölle energiansäästöohjeet. Lisäksi suunnitelmissa on henkilöstön, oppilaiden ja kuntalaisten palkitseminen energiansäästötoimenpiteistä.

Vuosien aikana tehtyjen energiansäästötoimien lisäksi tarvitaan nyt uusia keinoja

Lappeenrannan kaupunki on toteuttanut energiansäästötoimenpiteitä systemaattisesti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Energiansäästötoimenpiteillä on alennettu kasvihuonekaasupäästöjä ja säästetty rahaa.

Toimenpiteitä ovat olleet esimerkiksi aurinkosähköinvestointien toteuttaminen rakennuksiin, kiinteistöautomaatiojärjestelmän kehittäminen, katuvalaistuksen LED-valaistukseen siirtyminen ja automaatio-ohjauksen käyttöönotto, siirtyminen pois öljyn ja maakaasun käytöstä sekä virtuaalivoimalan toteuttaminen 18 rakennukseen.

Nyt kaupunginhallituksen vuodelle 2023 antamien talousarvio-ohjeissa on mainittu, että toimialojen tulee kattaa osittain kasvaneiden energiansäästötoimenpiteiden kustannuksia. Näiltä osin toimialat joutuvat tarkistamaan omat toimenpiteensä energian säästämiseksi. Tämä osaltaan tarkoittaa myös sitä, toimialojen omilla päätöksillä tulee voida päättää myös palveluiden rajoittamisesta, mikäli se energian hinnan nousun kannalta johtaa kohtuuttoman suuriin kustannuksiin.

Operatiivinen työryhmä tulee seuraamaan ja ohjaamaan toimialojen energiansäästötoimenpiteiden edistymistä.

 

Lisätietoja:

Lappeenrannan kaupunki

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja
p. 0400 815 284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi