Etusivu PalvelutKasvatus ja opetusKyselyn mukaan etäopetusjärjestelyt toimivat Lappeenrannassa yllättävänkin hyvin
Valitse taso
Ajankohtaista
1.4.2020 14.50

Kyselyn mukaan etäopetusjärjestelyt toimivat Lappeenrannassa yllättävänkin hyvin

Lappeenrannan opetustoimi teetti maaliskuun viimeisen viikonlopun aikana perusopetuksessa olevien lasten huoltajille kyselyn etäopetuksen ja etäopetusjärjestelyiden toimivuudesta. Kyselyyn vastasi 2205 huoltajaa. Perusopetuksen kokonaisoppilasmäärä on 6285, joten vastausprosentti oli 35.

Kyselytulosten mukaan etäopetusjärjestelyt toimivat Lappeenrannassa kokonaisuudessaan hyvin. Vastaajista 24,1 % vastasi etäopetuksen sujuvan erittäin hyvin ja hyvin 43,9 %. Melko hyvin etäopetus sujuu 26,2 % vastaajista ja välttävästi 4,5 %. Paljon ongelmia oli ollut 1,3 % vastaajista. Yhteensä siis 94,2 % vastaajista piti järjestelyitä vähintään melko hyvin toimivina. Vuosiluokittain tarkasteltuna vastaukset olivat hyvin yhdensuuntaisia.

Opetustoimenjohtaja Mari Routin mukaan opetustoimen saama palaute huoltajilta on ollut koko prosessin ajan tarpeellista ja rakentavaa ja sen perusteella on kehitetty toimintatapoja.

- Kyselyn osalta on muistettava, että vain reilu kolmasosa huoltajista vastasi siihen. Silti tulosten perusteella voidaan todeta, että etäopiskelu alkaa sujua ja tekemämme linjaukset esimerkiksi päivärytmin osalta ovat olleet oikean suuntaisia. Myös saamamme sanallinen palaute on ollut varsin positiivista ja kehitysehdotukset todella rakentavia.

- Etäopetuksen haasteiksi koettiin muun muassa koulutehtävien määrä, perheen näkökulmasta liian monien sovellusten käyttäminen, huoltajan omien töiden ja koululaisen ohjaamisen yhteensovittaminen sekä työrauhan löytäminen koko perheen työskennellessä kotona samanaikaisesti, kertoo Routti.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan poikkeusolojen mukaisia toimenpiteitä jatketaan 13.5. saakka. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan kuitenkin jo nyt jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.
Routin mukaan huoltajilta saatu palaute on tärkeää myös etäopetuksen kehittämisen näkökulmasta.

- Opetuksen järjestäjä kiinnittää erityisesti huomiota vastausten yleiseen linjaan sekä laitteiden ja välineiden sekä muiden resurssien riittävyyteen. Koulut ovat saaneet oman koulun palautteet ja ovat jo tällä viikolla käsitelleet niitä sekä pohtineet tarvittavia ja mahdollisia muutoksia toimintatapoihin.

Kyselyllä kartoitettiin myös etäopetuksessa olevien peruskoululaisten käytettävissä olevia etäyhteyslaitteita sekä -yhteyksiä. Vastausten mukaan ainoastaan viisi huoltajaa (0,2 %) ilmoitti, että lapsella tai nuorella ei ole mitään etäyhteyslaitetta käytettävissä. Kyselytulosten mukaan kaikilla vastanneilla on käytössään Internet-yhteys.

Opettajien ja oppilaiden työmäärien mitoittamisessa haasteita – jaksamiseen panostettava


Myös Lappeenrannan lukioiden opiskelijoille ja heidän huoltajilleen teetettiin kysely etäopetusjärjestelyistä ja niiden toimivuudesta. Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen kertoo, että saatujen vastausten mukaan etäopiskelu on lähtenyt pääsääntöisesti hyvin käyntiin.

- Vastanneista 75,3 % kertoi, että etäopiskelu sujuu hyvin tai melko hyvin. Vastanneista 79,7 % oli myös sitä mieltä, että he saavat hyvin tai melko hyvin tietoa kouluun ja opiskeluun liittyvistä asioista. Eniten hajontaa tuli työskentelyrauhaa sekä työmääriä koskeviin vastauksiin.

- Kysyimme myös opiskelijoilta, ovatko he muistaneet huolehtia hyvinvoinnistaan ja liikkuneet. Vastanneista 68 % kertoi, että hyvin tai melko hyvin. Hyvinvointiin panostaminen on tärkeää ja olemme kokeilleet muun muassa etätaukojumppia videoiden välityksellä. Näistä on saatu positiivista palautetta, kertoo Luukkonen.

Kimpisen lukion rehtorin Olli Mielosen mukaan ilahduttavinta on ollut seurata, kuinka poikkeusoloista huolimatta on pystytty pitämään yllä positiivista yhteishenkeä.

- On ollut hienoa huomata, millä tavalla poikkeuksellisessa tilanteessa lukioiden opettajat ja opiskelijat ovat lähteneet yhdessä etsimään hyviä toimintatapoja ja ratkaisuja. Asenne ja yhteinen tahtotila opiskelun edistämiseksi on ollut erinomaista.

Opetustoimen henkilöstön osalta ensivaiheessa opettajille teettämään kyselyyn etäopetusjärjestelyistä vastasi 237 henkilöä. Vastanneista 82,6 % kertoi viikoittaisen työmääränsä lisääntyneen ja 16,1 % työmäärän pysyneen samana. 1,3 % vastanneista kertoi työmäärän vähentyneen.

Työhyvinvointia kartoittaneen kyselytuloksen mukaan oman työhyvinvointinsa opetustoimen henkilöstöstä tällä hetkellä koki erinomaiseksi 6,8 %, hyväksi 49,6 % ja tyydyttäväksi 37,3 %. Välttäväksi oman työhyvinvointinsa arvioi 5,5 % ja huonoksi 0,8 %.
Opetustoimenjohtaja Mari Routin mukaan poikkeusolojen pitkittyessä erityistä huomiota tulee kiinnittää sekä koko henkilöstön että oppilaiden ja huoltajien jaksamiseen.

- Jaksamisen näkökulmasta keskeistä on yhteisöllisyyden säilyttäminen myös poikkeusoloissa. Esimerkiksi säännölliset henkilökuntapalaverit ja osaamisen jakaminen on nyt tärkeää.

- Tärkeää on myös työaikojen rajaaminen niin oppilaiden kuin henkilöstönkin näkökulmasta. Lappeenrannan koulut ovat vahvistaneet etäopiskelunkin osalta oppilaiden työjärjestykset vuosisuunnitelmiinsa. Tästä on saatu huoltajilta hyvää palautetta. Myös opettajien näkökulmasta on tärkeää, että heille jää riittävästi aikaa palautumiseen työpäivän jälkeen.


Lisätiedot:
Opetustoimenjohtaja Mari Routti
puh. 040 8372646, mari.Routti(at)edu.lappeenranta.fi

Lappeenrannan Lyseon lukion rehtori Mika Luukkonen
puh. 040 514 7615, etunimi.sukunimi(at)lappee.fi