Etusivu PalvelutHaut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2018
Ajankohtaista
29.1.2018 14:00

Haut perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2018

9. lk oppilaiden huoltajille

Lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin voi tutustua ja hakea osoitteessa http://www.opintopolku.fi/.

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku
20.2. – 13.3.2018

- Ammatilliset perustutkinnot
- Lukiokoulutus

Hakija voi merkitä hakemukseensa 1 - 5 hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Hakutoivejärjestys on sitova, eli jos hakija tulee hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellensa, hän ei voi tulla hyväksytyksi alempiin hakutoiveisiinsa. Ylemmän hakutoiveen vastaanottamatta jättäminen ei muuta tilannetta.

Hakulomakkeella ei tarvitse ilmoittaa arvosanoja, vaan oppilaitokset toimittavat päättötodistusten arvosanat suoraan opiskelijavalintarekisteriin.

Jos hakija hakee musiikkialan, tanssialan, liikunnanohjauksen, sirkusalan tai kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, hänen tulee tarkistaa oppilaitoksen nettisivuilta, pitääkö hänen täyttää yhteishaun hakemuksen lisäksi myös oppilaitoksen oma lisätietolomake ja postittaa se oppilaitokseen hakuaikana. Lomakkeet ja lisätiedot löytyvät oppilaitosten omilta nettisivuilta.

Urheilijan ammatilliseen koulutukseen ei hakeuduta yhteishaussa, vaan haku tapahtuu jatkuvien hakujen kautta. Jatkuvissa hauissa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista.

Harkintaan perustuva valinta ammatilliseen koulutukseen

Hakijalla voi olla jokin erityinen henkilökohtainen syy, jonka vuoksi hän hakee harkintaan perustuvassa valinnassa (oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt tai riittämätön tutkintokielen kielitaito) ammatilliseen koulutukseen. Kaikki perustelut ja todistukset on lähetettävä hakuaikana kaikkiin niihin oppilaitoksiin, joihin hän hakee harkintaan perustuvan valinnan menettelyllä. Liitteiden mukana tulee lähettää hakemusnumero ja hakijan nimi.

Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

Mikäli koulutuksen järjestäjä järjestää pääsy- tai soveltuvuuskokeen, kutsutaan kokeeseen kaikki hakukelpoiset hakijat. Hakija saa kutsun ylimpään saman valintakoeryhmän hakutoiveeseen. Valintakoeryhmällä tarkoitetaan koulutuksia, jotka käyttävät opiskelijavalinnassaan samaa pääsy- ja soveltuvuuskoetulosta (esim. matkailualan pt on valintaryhmä).

Seuraaviin tutkintoihin huomioidaan vain koulutuksen järjestäjän oma koe:
• taideteollisuusalan pt
• media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt
• tanssialan pt
• musiikkialan pt
• sirkusalan pt
• lentokoneasennuksen pt
• liikunnanohjauksen pt
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamis-ala.

Yleiset pääsyvaatimukset

Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakouluvaati-muksena perusopetuksen oppimäärän suorittaminen.

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Tämä edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opiskelijahuollon ja opiskeluterveydenhuollon palveluilla, apuvälineillä tai muulla tuella poistaa.

Hakija ilmoittaa hakulomakkeella, onko hänellä terveydellisiä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa valintaan. Jos hakija on vastannut ”kyllä”, koulutuksen järjes-täjä voi pyytää opiskelijaksi hyväksytyltä tarkempia tietoja arvioidakseen pystyykö hakija suoriutumaan opinnoista ja työtehtävistä.

Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa perustutkinnoissa tai osaamisaloissa:

• kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
• lentokoneasennuksen perustutkinto
• kuljetuspalvelujen osaamisala ja lentoasemapalvelujen osaamisala (logistiikan perustutkinto)
• maanrakennuskoneenkuljetuksen osaamisala (rakennusalan perustutkinto)
• merenkulkualan perustutkinto
• metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (metsäalan perustutkinto)
• sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• hammastekniikan perustutkinto
• lääkealan perustutkinto
• liikunnanohjauksen perustutkinto
• turvallisuusalan perustutkinto

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset: Opintopolku.fi > Ammatillinen koulutus > Hakijan terveys. Koulun opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja auttavat selvittelemään ammatinvalintaan liittyviä terveydellisiä näkökohtia.

Opiskelijavalinnan tulokset

Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse aikaisintaan 14.6.2018. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 28.6.2018. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan 14.6.2018.

Hakija saa sähköpostiinsa linkin, jonka kautta voi ottaa opiskelupaikan vastaan.

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku
14.3.–4.4.2018 vaativana erityisenä tukena järjestettävät

• ammatilliset perustutkinnot
• ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
• työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (TELMA)

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 5 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.

Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Opiskelijavalinnan tulokset

Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse aikaisintaan 14.6.2018. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 28.6.2018. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan 14.6.2018.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku
22.5. - 24.7.2018

- lisäopetus
- ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (”VALMA”)
- maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu lukiokoulutukseen valmis-tava koulutus (LUVA)

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa on mahdollista hakea yhdellä hakulomakkeella enintään 3 hakutoiveeseen. Hakutoiveet on asetettava mieluisuusjärjestykseen.

Koulutuksen järjestäjät päättävät valintaperusteista.

Opiskelijavalinnan tulokset


Oppilaitokset päättävät opiskelijaksi ottamisesta ja ilmoittavat valintojen tulokset hakijoille kirjeitse aikaisintaan 3.8.2018. Opiskelijan tulee mahdollisimman pian tuloksen saatuaan ottaa opiskelupaikka vastaan, mutta viimeistään 17.8.2018. Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneille postitetaan myös aikaisintaan 8.8.2018.

Hakuohjeita

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00. Koko maan koulutustarjonta, valintaperusteet, hakulomake ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi.

Nettihaussa järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty, ja antaa hakijalle tarvittaessa ohjausta lomakkeen jokaisessa kohdassa. Hakija voi harjoitella hakemuksen täyttämistä ja tutustua kevään ja kesän koulutustarjontaan Opintopolun demoversiossa osoitteessa demo.opintopolku.fi. Nettihaun demo suljetaan 16.2. Demoversioon tehdyt hakemukset eivät tallennu opiskelijavalintarekisteriin

Opintopolku.fi:n Ysi-info -osiossa huoltajille tietoa

Opintopolku.fi:n sivulle Ysiluokkalaisen huoltajalle (Koulutuksen valinta > Mi-tä peruskoulun jälkeen?) on koottu perustiedot peruskoulun jälkeisistä koulutuksista ja Suomen koulutusjärjestelmästä

Hakemuksen täyttäminen ja huoltajan kuuleminen

Hakija täyttää hakemuksen netissä omilla yhteystiedoillaan. On tärkeää, että hakija ilmoittaa sähköpostikentässä oman sähköpostisosoitteensa, koska hän saa siihen kuittauksen hakemuksen perillemenosta. On hyvä täyttää lisäksi huoltajan sähköpostiosoite, koska kuittaus lähtee myös huoltajan sähköpostiosoitteeseen.

Huoltajaa tulee kuulla nuoren hakeutuessa koulutukseen, joten oppilaan tulee tulostaa hakemus ja toimittaa se koululle huoltajan allekirjoituksella varustettuna yhteishakuaikana koulun antamaan määräaikaan mennessä.

Peruskoulun opinto-ohjaajalla on mahdollisuus nähdä ja tarkistaa hakijan hakutoiveet opiskelijavalintarekisteristä. Tarvittaessa opinto-ohjaaja voi kertoa hakijan hakutoiveet vanhemmille, jos he niitä tiedustelevat.

Hakulomakkeen tiedot tallennetaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun hakijarekisteriin. Hakija voi tarkistaa rekisterissä olevat tiedot Opetushallituksesta (lisätietoja puh. 029 533 1010).

Hakutoivemuutokset

Hakutoiveita ja hakutoivejärjestystä voi muuttaa vain hakuaikana.

Jos hakija ilmoittaa hakemuksella sähköpostiosoitteensa, hän saa sähköpostiinsa vahvistusviestin hakemuksen perillemenosta. Viesti sisältää myös muokkauslinkin, jonka kautta hakija pääsee itse lisäämään ja poistamaan hakutoiveita tai vaihtamaan hakutoiveiden järjestystä. Jos hakija on ilmoittanut hakemuksella huoltajansa sähköpostiosoitteen, vahvistusviesti tehdyistä hakutoivemuutoksista lähtee myös huoltajan sähköpostiin.

Jos hakijalla ei ole sähköpostia käytössä, hakutoivemuutoksen voi tehdä myös kirjallisesti Opetushallituksen neuvontapalveluun tai vahvasti tunnistautumalla Oma Opintopolku-palvelussa.

Lisähaut ja jatkuvat haut

Jatkuvat haut korvaavat ammatillisen koulutuksen lisähaut (ammatillinen perustutkinto, VALMA - ja TELMA –koulutukset).
• jatkuvissa hauissa oppilaitokset päättävät hakuajoista, hakumenettelyistä ja valintaperusteista

Lukiokoulutuksen, kymppiluokkien sekä LUVA –koulutuksen osalta lisähaut säilyvät vapaiden paikkojen täyttämisväylinä.


Muita vaihtoehtoja

Kansanopistot järjestävät oppilaitoksissaan yleissivistäviä linjoja ja muuta vapaan sivistystyön koulutusta. Tiedot kansanopistojen järjestämistä koulutuksista ja hakumenettelyistä löytyvät keväällä Opintopolusta.

Lisätiedot

Tietoja koulutustarjonnasta ja koulutukseen hakeutumisesta saa
• peruskoulujen opinto-ohjaajilta
• lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista
• www.opintopolku.fi

Toivomme, että huoltajat valmistautuvat ja paneutuvat peruskoulun päättövaiheessa olevan nuoren kanssa yhteishakuun huolella ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvat verkossa olevan hakulomakkeen täyttämiseen yhdessä nuoren kanssa.

Terveisin

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut

Mari Routti
opetustoimenjohtaja