Suosikit

Joutsenon keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – paloasema

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan tulevan paloaseman alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Alue on voimassa olevassa oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitettu suojaviheralueeksi. Kaavan päivittäminen mahdollistaa palveluverkon kehittämisen ja palvelujen saatavuutta sekä uuden paloaseman rakentamisen Joutsenoon. Yleiskaavan päivitys tukee Lappeenrannan kaupungin strategian 2037 tavoitteita eheyttää ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Joutsenon uuden paloaseman sijoittamisessa on huomioitava, että sijainti palvelee parhaiten koko maakunnan aluetta huomioiden paloaseman kalustolle ja henkilölle asetetut suorituskykyvaatimukset. Joutsenon paloaseman maantieteellinen sijainti on tärkeä myös Suur-Saimaan alueen saavuttamisessa vaara-, onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Tällä on merkitystä Saimaan alueen matkailun ja virkistyskäytön pitkäjänteisessä kehittämisessä turvallisuuden hallinnan näkökulmasta. Veteraanikadun alue sijoittuu keskeiselle paikalle Joutsenon keskustaajamassa hyvien liikenneyhteyksien äärelle ja täyttää Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen asettamat kriteerit sijainnille. Veteraanikadulta on lyhyt ja nopea yhteys muun muassa valtatie 6:lle sekä tehdasalueelle.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Veteraanikadun asemakaavamuutosta, jonka tavoitteena on mahdollistaa uuden paloaseman rakentaminen alueelle sekä päivittää rakentamattoman liikerakennusten korttelin kaavamerkintöjä ja -määräyksiä.

Sijainti

Yleiskaavan muutos koskee Joutsenon keskustaajamassa, Honkalahden kaupunginosassa sijaitsevaa suojaviheraluetta, joka sijaitsee noin kilometrin päässä Joutsenon aluekeskuksesta luoteeseen. Matkaa Lappeenrannan ydinkeskustaan on noin 18 kilometriä. Alueeseen kuuluu osa Veteraanikadusta ja Puusementintiestä. Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa rautatie, etelässä Valtatie 6, idässä valtatien eritasoliittymä ja lännessä Joutsenon Elementin tontti. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,5 hehtaaria. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 4,7 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Kaava-alueen sijainti merkittynä Lappeenrannan karttapalveluun.

Kaavaprosessin vaiheet

1

Aloitusvaihe

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja tehdään selvityksiä kaavan laatimista varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS). Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

OAS nähtävillä 19.8.-12.9.2022.

 Asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 30.8.2022.

2

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §) 17.11.-9.12.2022. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta 9.12.2022 mennessä sähköpostilla tai kirjeenä Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Asukastilaisuus järjestettiin keskiviikkona 23.11.2022 klo 17.00.

Kaavan asiakirjat

Kuulutus ennakkokuulemisesta Joutsenon paloasema

Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Liite 2 Osalliset Joutsenon paloasema osayleiskaava ja asemakaava

Liite 3 Aloitusvaheen viranomaisneuvottelun muistio 15.9.2022

Liite 4 Luontoselvitys Joutsenon paloasema

Liite 5 Perusselvitykset Joutsenon paloasema

Liite 6 Kaavakarttaluonnos 16.11.2022 Joutsenon paloasema

Selostusluonnos Joutsenon paloasema osayleiskaava 16.11.2022

Joutsenon palosaseman luonnosvaiheen asukastilaisuus 23.11.2022

3

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

4

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.