Valitse taso

Jäinen pelto.jpg 

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelu

Lannoitus ja lannan käsittely maataloudessa

Vesistökuormituksen typpi- ja erityisesti fosforipäästöistä (yli 60 %) suurin osa tulee maataloudesta. Jos tarkasteluun otetaan pelkästään hajakuormitus, kasvaa maatalouden osuus vielä suuremmaksi.

Maatalouden vesiensuojelutoimia ovat kasvipeitteiset suojavyöhykkeet ojien ja vesistöjen äärellä, erilaiset ojitukseen liittyvät kosteikko ja virtaussäätelyrakenteet, mutta myös töitten järjestelyllä ja ajoittamisella on suuri merkitys ravinteiden huuhtoutumisen kannalta.

Lannan ja typpilannoitteiden levitystä säätelee valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (1250/2014), joka korvasi nitraattiasetuksen (931/2000) 1.4.2015 alkaen. Asetuksen muutokset tulivat voimaan 15.10.2015. Lantaa ei saa levittää 1.11. - 31.3. välisenä aikana. Asetukseen lisätty lannan levityspoikkeus mahdollistaa kuitenkin lannan levityksen syksyllä vielä marraskuussa poikkeuksellisesta sääolosuhteesta johtuvasta syystä. Poikkeuksellisella sääolosuhteella tarkoitetaan tilannetta, jossa suuret sademäärät ja vähäinen haihdunta ovat estäneet lannoitteiden hyödyntämisen ravinteena pellolla kasvukauden aikana. Lantaa ei saa kuitenkaan koskaan levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden kuluessa levityksestä lukuun ottamatta kasvustoa, johon letku- ja hajalevitys on sallittu.

Peltolohkon osilla, joiden kaltevuus on vähintään 15 prosenttia, lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen muulla tavoin kuin sijoittamalla on aina kielletty. Kalteville peltolohkon osille levitettävät muut lannat ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan kahdentoista tunnin sisällä levityksestä.

Lannan tai orgaanisten lannoitevalmisteiden patteroinnista (aumavarastoinnista) työteknisistä ja hygieenisistä syistä sekä lannan levityksesta marraskuussa poikkeuksellisten sääolosuhteiden vuoksi tulee tehdä ilmoitus ympäristötoimeen. Lomakkeet löytyvät lomakepankista.

Metsien käsittely

Myös metsien käsittely aiheuttaa lisääntyneiden pintavalumien myötä erityisesti typpikuormitusta. Metsien käsittelyohjeisiin kuuluu suosituksia mm. rantaan jätettävän suojavyöhykepuuston osalta. Metsälakia valvoo Etelä-Karjalassa Kaakkois-Suomen metsäkeskus.