Etusivu PalvelutYmpäristöVesiasiatPintavedet ja vesiensuojelu
Valitse taso

iltarusko 700x.jpg

Vesiensuojelu

Vesistöt ovat merkittävä osa Etelä-Karjalan luontoa. Etelä-Karjalan kokonaisalasta on 20 prosenttia vesistöjä. Alueen kunnat kuuluvat Järvi-Suomen ydinalueeseen, jota hallitsee Saimaa, Kivijärvi ja Kuolimo suurimpina järvinämmeVesistörikkain kunta on Taipalsaari, jossa vesistöjen pinta-ala on lähes 50 prosenttia kokonaisalasta. Etelä-Karjalassa on edustettuna suuret reittivedet, pikkujärvet ja jokivesistöt.

Vesistömme ovat jääkauden muovaamina koko Suomelle tyypillisesti matalia. Vaikka vesipinta-ala on suuri, ovat vesitilavuudet verrattain pieniä. Näin ollen järvemme ovat myös herkkiä kuormitukselle.

Vesiensuojelun merkitys korostuu Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toiminta-alueella. Kunnan tehtävänä on edistää ja valvoa vesiensuojelua omalla toimialueellaan. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo ympäristö- ja vesilainsäädäntöä sekä toimii lupaviranomaisena sille laissa säädetyin valtuuksin.

Vesipuitedirektiivin henkeä noudattaen vesiensuojelun tavoitteena myös täällä on suojella, parantaa ja ennallistaa vesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että vesistöjen tila on vähintään hyvä vuonna 2021. Käytännössä tämä tarkoittaa vesiensuojelun huomioimista lähes kaiken toiminnan osalta on sitten kyse teollisesta toiminnasta, maataloudesta tai yksityisestä asumisesta ja mökkeilystä. Materiaalia vesienhoidon suunnittelusta ja toimenpideohjelmista Kaakkois-Suomessa löytyy sivun linkeistä.

Lupakäytänteet
Ympäristönsuojeluviranomainen voi valvomansa lainsäädännön puitteissa antaa kuormitusta rajoittavia lupamääräyksiä erilaisille ympäristöluvallisille laitoksille. Käytännössä tämä tulee esiin yhdyskuntien jätevedenpuhdistamojen osalta, joiden asukasvastikeluku on vähintään 100, sekä teollisuuden, louhimoiden ja vaikkapa turvetuotannon jätevesien käsittelyn osalta.

Hajajätevedet
Haja-asutuksen jätevesillä on oma merkityksensä vesistöjen kuormittajana. Kuormituksen vähentämiseksi valmisteltu jätevesiasetus (209/2011) koskee haja-asutuksen jätevesijärjestelmiä, joiden saneerauksen osalta siirtymävaihe loppuu 15.3.2016.

Vesistöjen kunnostus
Vesistöjen kunnostus on vesiensuojelua parhaimmillaan ja vaatii onnistuakseen mittavia panostuksia. Lappeenrannan ympäristötoimen alueella merkittäviä vesistöjen kunnostushankkeita ovat Haapajärven kunnostus, Pien-Saimaan kunnostus eri osaprojekteineen, sekä Rifci-hankkeeseen kuuluvat virtavesien kunnostukset mm. Urpalanjoella.


Lisätietoja saa ympäristötarkastajilta.