Valitse taso

Ojitus

Ojan kunnossapitotarve 600x450.jpg

Ojitus maan kuivattamiseksi

Vesilaissa (587/2011) ojituksella tarkoitetaan ojan tekemistä sekä ojan, noron tai puron suurentamista maan kuivattamiseksi tai alueen käyttöä muuten haittaavan veden poistamiseksi (Vesilaki 5:1). Ojituksella tarkoitetaan myös noron tai puron perkaamista silloin, kun perkaamisesta ei aiheudu yläpuolella olevan järven keski-vedenkorkeuden alenemista.

Ojituksen lupa- ja ilmoitusvelvollisuus

Ojitus vaatii aluehallintoviraston (AVI) luvan, jos siitä voi aiheutua pilaantumista vesialueella (VL 5:3 1 kohta) tai sellainen vaikutus vesistössä, joka edellyttää lupaa vesilain yleissäännöksen perusteella (VL 5:3, 2 kohta).

Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta ELY-keskukselle kirjallisesti vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä (VL5:6.1). Ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on tehostaa ja yhtenäistää valvontakäytäntöjä parantamalla valvontaviranomaisen tiedonsaantia. Menettely mahdollistaa ojituksen vaikutusten arviointia.