Valitse taso

Ilmanlaatu   Laskeumakeräin

Yhdyskuntailmanlaatu vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja viihtyisyyteen sekä luonnon hyvinvointiin.

Päästölähteet

 Lappeenrannan alueella ilmanlaatuun vaikuttaa erityisesti puunjalostus- ja kalkkikiviteollisuus sekä liikenteen hiukkaspäästöt. Laajemmalti Lappeenrannassa ja sen lähikunnissa vaikuttaa myös kaukokulkeumana tulevat savu- ja hiukkaspäätöstöt. Vaikka rikkipäästöt ovat merkittävästi vähentyneet vuosikymmenien saatossa, ovat ilmanlaadumittaukset sekä muut selvitykset edelleen ajankohtaisia kun selvitetään teollisuuden ja liikenteen päästöjä sekä kaukokulkeumaepisodeja.

Yhdyskuntailmanlaadun mittauksia tehdään Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen hyväksymään mittaussuunnitelmaan perustuen.

Mittauspisteet

Jatkuvatoimisia mittauksia tehdään kuudessa mittauspisteessä:
Lappeenrannan keskustassa, Tirilässä, Lauritsalassa ja Ihalaisessa sekä Pulpin ja Joutsenon keskustan alueilla.

Lappeenrannan ilmanlaadun mittauspisteet

Mitattavat epäpuhtaudet

Mitattavia komponentteja ovat haisevat rikkiyhdisteet (TRS-yhdisteet), rikkidioksidi, typen oksidit, hiukkaset (kokonaisleijuma, hengitettävät hiukkaset PM10 ja pienhiukkaset PM2,5) sekä sadeveden laskeuma. Mittauksista kootaan vuosittain ilmanlaadun vuosiraportti yhdessä muiden Etelä-Karjalan mittausverkon alueeseen kuuluvien paikkakuntien (Imatra ja Svetogorsk) kanssa.

 

Ilmanlaadun tiedottamisen helpottamiseksi on laadittu ilmanlaatuindeksi, joka sanallisesti kuvaa ilmanlaatua. Reaaliaikainen ideksi- sekä mittaukomponentti tieto on nähtävillä Ilmanlaatuportaali.

Kuinka poltat puita oikein?Sytytys.jpg

 Uusiutuvan polttoaineen kuten puun käyttäminen tulisijojen polttoaineena tukee ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Se, miten puuta käytetään, vaikuttaa kuitenkin merkittävästi palamisen seurauksena syntyviin päästöihin kuten nokeen ja hiukkasiin       (Opas puun polttoon).

Bioindikaattoritutkimukset

Ilmanlaadun epäpuhtauksien vaikutuksia kasvillisuuteen on seurattu bioindikaattoritutkimusten avulla. Viimeisin Etelä-Karjalan bioindikaattoritutkimus on valmistunut vuonna 2012.

Jäkälävaurio 2 870 x 489.jpg