Valitse taso

TURVALLISUUSTIEDOTE YLEISÖLLE
1. Toiminnanharjoittajan tiedot
Lappeenrannan lämpövoima Oy:n Mustolan lämpökeskus:
Lappeenrannan lämpövoima Oy
Terminaalikatu 6
53420 Lappeenranta


Yrityksen päätoimipaikka:
Lappeenrannan lämpövoima Oy
Simolantie 18
53600 Lappeenranta

Elstor laitteen hallinnoija:
Lappeenrannan kaupunki
Villimiehenkatu 1
PL11
53101 Lappeenranta


2. Laitoksen vastuuhenkilöt


Toimintaperiaatteista vastaava henkilö Tuomo Parviainen
Kemikaalien käytönvalvoja Pekka Nummikoski
Kemikaalien varakäytönvalvoja
Painelaitteiden käytönvalvoja Pekka Nummiskoski
Painelaitteiden varakäytönvalvoja


Toiminnassa on huomioitu Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012). Toiminnalle on haettu TUKES:in lupa ja lupapäätös on annettu 29.1.2020, diaarinro. 948/36/2019. Lupapäätös on nähtävillä TUKES:n verkkosivuilla. Käyttöönottotarkastus laitokselle on toteutettu 30.6.2020.


3. Vaaraa aiheuttavat kemikaalit laitoksella
Laitoksen merkittävimmät vaaraa aiheuttavat kemikaalit ovat polttoaineena käytettävä maakaasulinjassa oleva maakaasu, varapolttoaineena käytettävä kevyt polttoöljy, sekä lämpöakun kiinteät hapettavat aineet.
Kemikaali                                             Luokitus                                                                                               Määrä
Hapettava kiinteä aine                        Ox. Sol 3, H272 Eye Irrit. 2, H319                                                                 70 t
Hapettava kiinteä aine                         Ox. Sol 3, H272                                                                                                2 t
Hapettava kiinteä aine                         Ox. Sol 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318                               2t
Hapettava kiinteä aine                         Ox. Sol 3, H272 Acute Tox. 4, H302 Eye Irrit. 2, H319                                 2 t
Maakaasu                                             Flam. Gas 1, H220                                                                                     0,001 t
Kevyt polttoöljy                                     Flam. Liq. 3, H226 Aquatic Chronic 2, H411
                                                                Acute Tox. 4, H332 Asp. Tox 1, H304 Carc. 2, H351
                                                                Skin Irrit. 2, H315 STOT RE 2, H373                                                          40,5 t

Hapettavat kiinteät aineet sijaitsevat Elstor-lämpöakun sisällä kaksoissäiliössä. Niiden olomuoto vaihtelee kiinteän ja nestemäisen välillä. Maakaasua on pieni määrä maakaasun syöttöputkessa, joka kulkee maan alla lämpölaitokselle. Kevyt polttoöljy on varastoitu säiliöön, joka sijaitsee lämpöakusta katsottuna lämpölaitoksen vastakkaisella puolella.


4. Tuotantolaitoksen kuvaus
Lämpökeskus tuottaa lämpöä Mustolan teollisuusalueen kaukolämpöverkkoon. Keskus tuottaa kaukolämmön lämpöakun kautta sähkönä, sekä lämpökattilassa maakaasulla. Kevyt polttoöljy on laitoksen varapolttoaineena. Lämpöakkuun ei lisätä kemikaaleja sen käytön aikana.


5. Varoittaminen onnettomuustilanteessa
Laitoksen suurimmat onnettomuusvaarat liittyvät öljyn varastointiin, maakaasuvuotoon, sekä hapettavien kiinteiden aineiden varastointiin ja lämmittämiseen. Suurin vaaran aiheuttaja on mahdollisesti tapahtuva tulipalo kattilalaitoksella, johon vaaralliset aineet liittyvät. Tällaisen tulipalon ilmeneminen on erittäin epätodennäköistä. Vaarallisten aineiden leviäminen laitoksen ulkopuolelle on estetty vuotoestein ja öljynerotuskaivoin.
Onnettomuustilanteessa voi olla tarpeen eristää laitosalueen lähistö ja varsinkin Terminaalinkatu liikenteeltä. Alueen ulkopuolisia evakuointitoimenpiteitä johtaa Pelastuslaitos yhdessä poliisin kanssa.