Valitse taso

LALAPETE

Name of the Project / Hankkeen nimi:

LALAPETE – Upcycling innovations and environmental awareness

LALAPETE – kiertotalousinnovaatiot ja ympäristötietoisuus

Project Acronym / lyhenne: 

LALAPETE  

Duration of the Project / Hankkeen kesto:

 1.1.2021 – 30.11.2022 (23 kk)

Implementation places for Project measures / Hankkeen toimenpiteiden toteutuspaikka :

Lappeenranta, Lahti ja/and Pietari

Budget of the Project / Hankkeen budjetti:

total budget / kokonaisbudjetti 510 000 €, including subsidy of SEFR-CBC Programme 2014-2020 / sisältäen SEFR-CBC ohjelman 2014-2020 hanketukea 408000 €

Lead partner of the Project / Hankkeen vastuullinen toteuttaja: 

 Lappeenrannan kaupunki, contact person / yhteyshenkilö Matti Pylkkö, matti.pylkko@lappeenranta.fi +358407596692

lalapete.jpg

Project partners / Hankepartnerit:

City of Lahti, contact person / yhteyshenkilö Taru Suutari, taru.suutari@lahti.fi +358444163499

- St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development, contact person / yhteyshenkilö Maxim Balanev, maxim.balanev@fbd.spb.ru +79219314842

- St. Petersburg State Geological Unitary Enterprise, contact person / yhteyshenkilö Olesia Taratenko, taratenko@scmin.spb.ru +79313443781

Description of the Project / Hankekuvaus:

LALAPETE aims to bring positive change into the current situation in environmental awareness and circular economy. Aim is to change the current situation in environmental education and create educational material for kindergartens, schools and holiday homes.

Also, to research environmental awareness of the citizens and to organise international workshops, seminars and training events to increase the awareness of environmental protection, climate change mitigation and sustainable lifestyle.

In the field of circular economy, aim is to have cross border cooperation, share knowledge and make a road map for transition to the circular economy. In addition, the aim is to boost public opinion of products made of recycled materials, to show they are high-quality and exchange ideas of new products and services.

Lastly, to create joint information system for quick exchange of information on the topics mentioned above.

LALAPETEn tarkoitus on tuoda positiivinen muutos ympäristötietoisuuden ja kiertotalouden nykytilanteeseen. Tavoitteena on kehittää ympäristökasvatuksen nykytilannetta ja luoda oppimateriaalia päiväkodeille, kouluille ja loma-asukkaille.

Lisäksi selvitetään kansalaisten ympäristötietoisuutta ja järjestetään kansainvälisiä työpajoja, seminaareja ja koulutustilaisuuksia ympäristönsuojelun, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja kestävän elämäntavan lisäämiseksi.

Kiertotaloudessa tavoitteena on rajat ylittävä yhteistyö, tiedon jakaminen ja laatia tiekartta. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa yleistä hyväksyntää kierrätysmateriaaleista valmistetuista tuotteista, osoittaa niiden olevan korkealaatuisia ja koota ideoita uusista tuotteista sekä palveluista.

Lisäksi, yhteinen dokumenttien hallintajärjestelmä helpottaa nopeaa tiedonvaihtoa hankekumppaneiden välillä.

Project work packages / Hankkeen työpaketit:

WP1 Research on environmental awareness and behavior

WP2 Action to raise the level of environmental awareness and behaviour

WP3 Facilitating circular economy innovation processes and embracing SMEs, NGOs, artists and other creative actors to participate them

WP4 Project management, facilitation, and communication

TP1 Ympäristötietoisuuteen ja tottumuksiin liittyvä tutkimus

TP2 Ympäristötietoisuuteen tason nostoon ja tottumuksiin liittyvät toimenpiteet

TP3 Kiertotalouden innovointiprosessin helpottaminen ja siihen osallistuminen niin PK-sektorilla, kansalaisjärjestöissä kuin luovien taiteilijoiden joukossa

TP4 Hankkeen hallinnointi, työtilat, viestintä

Specific objective of the project / Hankkeen tavoitteet:

1. To provide reliable and comparable data on environmental awareness and behaviour in Saint-Petersburg, Lappeenranta and Lahti.

2. Action plan to promote sustainable environmental behavior in the partner cities, including concrete projects.

3. Facilitating cross-border cooperation in the field of the circular economy.

4. Establishment of joint information systems for quick exchange of information in environmental education and circular economy cooperation and facilitation of future cooperation.

1.Tuottaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa ympäristötietoisuudesta ja tottumuksista Pietarissa, Lappeenrannassa ja Lahdessa.

2. Käytännön konkreettisia toimenpiteitä sisältävä suunnitelma, jolla edistetään kestävään kehitykseen liittyviä tottumuksia hankekumppanuuskaupungeissa.

3. Rajat ylittävän yhteistyön helpottaminen kiertotalousasioissa.

4. Yhteisen tiedonhallintajärjestelmän luominen joka mahdollistaa nopean tiedonvaihdon liittyen ympäristökoulutukseen ja kiertotalousyhteistyöhön sekä helpottaa tulevaa yhteistyötä.  

 

Projektipartnereiden www-sivut:

Lahti:

https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/ymparistokaupunki/kestava-elamantapa-lahdessa/lalapete/

SMED: http://lalapete.info/

Ajankohtaista: 

Ympäristötietoisuuskysely

Ympäristötietoisuuskyselyn_esitysmateriaali_25052022_08062022_ja_13062022.pdf

Ympäristötietoisuuskyselyn_tulokset_englanniksi 

Hankeuutisia:

Muotia kierrätysmateriaaleista

Tapahtumia: 

Up Cycle konferenssi 5.10.2021

UpCycle – Circular Economy & Design -event  (report of the event)

The City of Lappeenranta organized the ”UpCycle – Circular Economy & Design” -event on October 5th at Lappeenranta city hall. About 130 participants registered themselves in the event and joined webinar both on site and via virtual connections. Several inspiring speeches and presentations by international experts gave a holistic cross-section to meaning of words like sustainability, circular economy and upcycling. The event shared detailed knowledge about the importance of the design process in developing circular economy products. Furthermore event promoted new joint business opportunities and encourage specially SME sector companies to implement their plans on upcycling area. The event increased the capabilities of companies, professionals and other stakeholders in combining design and marketing with circular economy products. At the same time, the event offered great examples of existing circular economy products, which demonstrate the significance of product design in their usability and attractiveness in the point of customers. This international event was part of the Green Leaf 2021 Winner year activities of the City of Lappeenranta. The conference was organized together with LALAPETE partners (City of Lappeenranta, City of Lahti, St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development, St. Petersburg State Geological Unitary Enterprise SC Mineral) and Design Venture Programme. The funding of LALAPETE project comes from South-East Finland – Russia Cross border Cooperation program 2014-2020. CBC programme is supporting EU's external actions with the financing from the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland.

Photos of event can be found here: Valokuvat_UpCycle_05102021.pdf


Lappeenrannan kaupunki järjesti ”UpCycle – Circular Economy  Design” -tapahtuman lokakuun 5. päivä Lappeenrannan kaupungintalolla. Noin 130 osallistujaa oli rekisteröitynyt tapahtumaan ja he osallistuivat tilaisuuteen sekä paikan päällä että etäyhteyden kautta. Tapahtuman kansainvälisten asiantuntijoiden innostavat puheenvuorot ja esitykset tarjosivat kokonaisvaltaisen läpileikkauksen kestävän kehityksen, kiertotalouden ja arvoa lisäävän kiertotaloustuotteen teemoihin. Tapahtuma jakoi yksityiskohtaista tietoa suunnitteluprosessin tärkeydestä kehitettäessä kiertotaloustuotteita. Lisäksi tapahtuma edisti uusia yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia ja rohkaisi etenkin PK-sektorin yrityksiä toteuttamaan ajatuksiaan kiertotalouteen liittyen. Tilaisuus lisäsi yritysten, alan ammattilaisten ja muiden asianosaisten kykyä yhdistää suunnittelu ja markkinointi kiertotaloustuotteisiin. Samalla se tarjosi loistavia esimerkkejä jo olemassa olevista menestyksekkäistä kiertotaloustuotteista, jotka havainnollistavat tuotesuunnittelun merkitystä näiden tuotteiden käytettävyydessä sekä houkuttelevuudessa kuluttajien kannalta. Tämä kansainvälinen tapahtuma oli osa Lappeenrannan kaupungin Green Leaf 2021 voittovuoden tapahtumatarjontaa ja se oli organisoitu yhteistyössä LALAPETE-hankekumppaneiden (Lappeenrannan ja Lahden kaupungit, St. Petersburg Foundation for Small and Medium-sized Enterprise Development, St. Petersburg State Geological Unitary Enterprise SC Mineral) ja Design Venture Programmen kanssa. LALAPETEn rahoituslähde on South-East Finland – Russia Cross border Cooperation program 2014-2020. CBC ohjelma tukee EU:n ulkoraja-aktiviteetteja ja saa rahoituksensa Euroopan Unionilta sekä Venäjän ja Suomen valtioilta.

Tapahtuman valokuvat löytyvät täältä: Valokuvat_UpCycle_05102021.pdf

 

lalapete logot.jpg