Valitse taso
Omavalvonta

Vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta ja määräystenmukaisuudesta on aina toiminnan harjoittajalla, joka omavalvonnallaan varmistaa ettei elintarvikkeen turvallisuus vaarannu.

Elintarvikealan toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma omavalvonnasta (omavalvontasuunnitelma), noudatettava sitä ja pidettävä sen toteuttamisesta kirjaa.

Elintarvikealan toimijan on pidettävä omavalvontasuunnitelma ajan tasalla. Omavalvontasuunnitelmassa tulee kuvata kriittiset kohdat ja niihin liittyvien riskien hallinta. Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto laboratorioista, joissa omavalvonnassa otettavat näytteet tutkitaan.

Elintarvikehuoneiston omavalvontasuunnitelmaa ei erikseen hyväksytä, vaan sen riittävyys arvioidaan elintarvikehuoneistoon tehtävän ensimmäisen tarkastuskäynnin yhteydessä. Omavalvontasuunnitelma ja siihen liittyvä kirjanpito, jotka voivat olla kokonaan tai osittain sähköisiä asiakirjoja, on säilytettävä siten, että ne ovat valvontaviranomaisen tarkastettavissa.