Valitse taso

VUOSIKOKOUSTA SYYTÄ SIIRTÄÄ-MAKSUT SILTI LASKUTUKSEEN!

Tieyhdistys suosittelee noudattamaan viranomaisten ohjeita ja maalaisjärkeä myös tiekuntien vuosikokousten suhteen eli turhia kokoontumisia on syytä välttää. Kokouksen ajankohtaa koskevista aiemmista päätöksistä on syytä joustaa. Tiekunnan kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, jos tiekunnan säännöissä niin määrätään tai tiekunnan kokous on niin päättänyt.

Tieyhdistys katsoo tässä tilanteessa olevan järkevää lähettää tiemaksulaskut edellisten yksiköiden mukaisesti ja liittää mukaan lyhyt selostus siitä, että on päädytty poikkeukselliseen ratkaisuun. On myös syytä painottaa, että mikäli yksiköt myöhemmin järjestettävässä tiekunnan kokouksessa muuttuvat, tulee tiekunta oma-aloitteisesti oikaisemaan väärin laskutetut maksut.

On selvää, että tiekunnan on toimittava myös poikkeusoloissa ja se tarvitsee rahaa toimintaansa. Mikäli tiekunnan kokous ei siedä lykkäämistä esimerkiksi peruskunnostushankkeen vuoksi niin kokousmenettelyt on syytä valita turvallisiksi. Kokous voidaan pitää esimerkiksi ulkona ja osallistujien kanssakäyminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi.

KiMi yksityistiet.jpg

Yksityistieavustusten hakuaika 3.2.-31.3.2020

Avustuksen suuruuteen vaikuttaa pysyvän asutuksen pituus sekä tien liikenteellinen merkitys, sijainti ja luonne. Avustus jaetaan myönnetyn määrärahan puitteissa (€/km).

Muita avustuksen edellytyksiä ovat:

 • Tiekunta perustettuna (Yksityistielaki 84 §)
 • Tiekuntien tulee ilmoittaa yhteystietonsa maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (Yksityistielaki 84 §), koska mahdollinen avustus maksetaan kun tiekunta tai tiekuntaan liitetty tienosa on rekisterissä.
 • Vakituisen asutuksen käyttämälle tien osalle (vähintään 200 m) tai
  tiellä paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys läpiajotienä.
 • Avustusta ei myönnetä pelkästään maa-ja metsätalouskäytössä tai
  loma-asuntoja palvelevia teitä / tienosia.
 • Tiekuntien tulee ilmoittaa tien käyttöä koskevat rajoitukset ja kiellot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään, Digiroad (Yksityistielaki 84 §).
 • Perusparannus- tai erityisavustusta haettaessa erillisenä liitteenä sijaintikartta, suunnitelma hintoineen ja määrineen sekä kustannusarvio.
 • Pelkkää sorastusta/murskeenajoa ei katsota perusparanukseksi
  - > 10 000 € perusparannushankkeille tulee hakea myös valtionavustusta ELY-keskukselta.

Hakemukset toimitettava viimeistään tiistaina 31.3.2020 klo 16.00 mennessä.
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Mikäli epäilee hakemuksen perilletuloa, asia kannattaa tarkistaa hyvissä ajoin. Tiedustelut: mervi.tilli@lappeenranta.fi tai p. 040 749 7290.

Hakemuksen voi palauttaa joko
- sähköisenä tai
- postitse: Lappeenrannan kaupunki, maaomaisuuden hallinta, kirjaamo, PL 38,
53101 Lappeenranta
- henkilökohtaisesti: Lappeenrannan kaupungintalo, asiakaspalvelukeskus Winkki,
1 krs, os. Villimiehenkatu 1 (avoinna ma - pe klo 8-16).
Kuoreen merkintä: yksityistieavustushakemus.

Tulostettava tieavustushakemus

Sähköinen avustushakemus

Tiekuntienyhteystiedot Maanmittauslaitokselle

Tiedot pysyvistä liikenteenohjauslaiteista (Digiroad)

TARKKANA KOKOUSKUTSUJEN LAILLISUUDEN KANSSA!

Tiekunnan kokouskutsun sisällöstä on säädetty yksityiskohtaisesti yksityistielain 61 §:ssä ja Tieyhdistys muistuttaa laissa säädettyjen vaatimusten noudattamisen tärkeydestä. Esimerkiksi lehti-ilmoitus ei täytä laissa säädetyn kutsun vaatimusta. Kutsu on lähetettävä kirjallisesti jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on tiekunnan tiedossa tai joka on antanut sähköpostiosoitteensa kutsun toimittamiseen. Tiekunta voi edelleen julkaista lehti-ilmoituksen, mutta se on vain täydentävä kutsu.

Kaupunki osakkaana tiekunnissa

Kutsut tiekokouksiin lähetetään sähköpostiosoitteeseen: kimi.asiakaspalvelu@lappeenranta.fi tai osoitteeseen Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 38, 53101 Lappeenranta.

Laskut yksikkö- ja käyttömaksuista lähetetään osoitteeseen: Lappeenrannan kaupunki, Maaomaisuuden hallinta, PL 254, 00026 BASWARE 

Yksityistiet Lappeenrannassa

Yksityistie
Yksityistiet ovat kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden itsensä ylläpitämiä teitä. Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tien kunnossapitoon sen hyödyn mukaan, mitä tie kullekin tuottaa. Tien kunnossapitoa ovat kesä- ja talvikunnossapito sekä muut hoito- tai perusparannustyöt.

Eduskunta hyväksyi 21.6.2018 yksityistielain (560/2018) ja siihen liittyvät muutoslait (561/2018) – (569/2018). Uusi laki kumosi vanhan lain yksityisistä teistä (358/1962).

Uuden yksityistielain nojalla kuntien tielautakunnat ovat lakanneet.

Tielautakuntien tehtävät siirtyvät maanmittauslaitoksille (toimitustehtävät) sekä käräjäoikeuksille (muutoksenhakuasiat). Uuden yksityistielain nojalla tieosakas tai muu asianosainen, joka on tyytymätön tiekunnan kokouksen päätökseen, joka on lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai loukkaa osakkaan oikeutta, voi vaatia tiekunnan kokoukselta päätöksen oikaisemista (64 §) tai saattaa asia suoraan käräjäoikeudessa moiteasiana käsiteltäväksi (65 §) hakematta siihen ensin oikaisua.

Lappeenrannan kaupunki myöntää Yksitielain 84 §:n mukaisia yksityistieavustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen.
Avustettavan yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie (vähimmäispituus noin 200 m) tai tie, jolla on huomattava liikenteellinen merkitys. Tielle tulee olla perustettu tiekunta.

Lisäksi tiekunnan tietojen tulee olla ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja ns. kansallisessa tie – ja katuverkon tietojärjestelmässä eli Digiroadissa (painorajoitukset, tiekäytön rajoitukset tai kieltämiset). Yksityisteiden avustukset ovat haettavissa alkukeväästä. Avustuksen hakemista koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin ilmoituslehdessä.
Tieavustusten suuruus määräytyy vuosittain talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
ELY-keskukselta voi hakea yksityistieavustusta perusparannushankkeisiin. Kunnossapitoavustuksia valtio ei myönnä.

Kemera-tuki
Kemera-tuki on tarkoitettu yksityisteille, joiden metsäliikenne ylittää 30 % koko tien käytöstä.

Liikennemerkit yksityisteille
Tieliikennelain 51§:n mukaan liikenteenohjauslaitteen asettaa yksityistielle tienpitäjä (tiekunta) saatuaan siihen kunnan suostumuksen. Pysyvän liikennemerkin asettamisesta päättää tiekunnan kokous. Kaupungin suostumuksen antaa Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala; kadut- ja ympäristö, anomukset osoitetaan Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon: kirjaamo@lappeenranta.fi