Valitse taso

Luvan hakeminen

Rakentamisen lupia haetaan pääsääntöisesti sähköisen hakemuksen kautta. Luvan hakemiseksi tarvittavat asiakirjat vaihtelevat hieman rakennushankkeesta riippuen. Ota siis yhteyttä rakennusvalvontaan luvan hakemiseen tarvittavien asiakirjojen selvittämiseksi.

Rakennuslautakunta ratkaisee rakennusluvat, jotka koskevat

• yli 4-kerroksisia asuinkerrostaloja
• yli 2000 k-m2:n liikerakennuksia tai julkisia rakennuksia taikka tällaisten rakennusten yli 1500 k-m2 :n laajennuksia
• maisematyöluvat.

Muiden hankkeiden osalta lupa-asian ratkaisee rakennustarkastaja.

Ennakkoneuvonta ja -ohjaus

Rakennusvalvonta antaa ennakkoneuvontaa ja -ohjausta hankkeen tulevaa lupakäsittelyä varten.
Rakennusvalvontaan tulee olla yhteydessä jo hankesuunnitteluvaiheessa. 
Ennakko-ohjauspalaverit ovat välttämättömiä kerrostalo tai sitä suuremmissa hankkeissa. 
Ennakkoneuvotteluista pidetään muistiota, joka liitetään mukaan rakennuslupahakemukseen. 
Esitäytettävä muistiolomake löytyy tästä linkistä.

 
Luvan hakeminen sähköisesti

- Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat sekä ilmoitukset tehdään e-luvan kautta sähköisesti.

Rakennus-, toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, terveyteen tai turvallisuuteen liittyvään korjaus- ja muutostyöhön, rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen taikka rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen.

Toimenpidelupaa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

1) katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (rakennelma);

2) urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (yleisörakennelma);

3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite);

4) maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (erillislaite);

5) suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (vesirajalait);

6) muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen (säilytys- tai varastointialue);

7) rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoimenpide);

8) muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (mainostoimenpide);

9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (aitaaminen)

10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset (kaupunkikuvajärjestely);

11) asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (huoneistojärjestely);

12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö).

13) kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen

Purkamislupa tarvitaan, kun rakennus tai sen osa aiotaan purkaa. Talousrakennusten ja muiden vähäisten rakennusten osalta voidaan käyttää purkamisilmoitus- menettelyä.

Maisematyölupaa tarvitaan toimenpiteeseen, joka muuttaa maisemaa esim. maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava toimenpide asemakaava-alueella tai alueella, jossa on rakentamisen rajoite.

Ohje ilmoitusmenettelystä

Ilmoitusmenettely on varsinaista rakennus- tai toimenpidelupaa kevyempi menettely. Lappeenrannan kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty ne merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiset toimenpiteet, johon voidaan ryhtyä ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontavalvontaan.

Ilmoitusmenettely soveltuu tapauksiin, joissa naapurin oikeusturva ei edellytä lupakäsittelyä ja valitusoikeutta. Tästä syystä on ilmoitusmenettelyn liitteenä oltava naapurin kuuleminen, mikäli sitä ei katsota naapurin etu huomioiden tarpeettomaksi. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonta neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen. Ilmoitus on voimassa kolme (3) vuotta, jona aikana toimenpide on suoritettava ja valmistumisesta ilmoitettava rakennusvalvontaan.

Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa mm. kylmään, tulisijattomaan, kevytrakenteiseen talousrakennukseen. Asemakaava- ja ranta-alueella ilmoitusmenettely on rajattu enintään 10 m²:n suuruisiin rakennuksiin, asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 20 m²:n suuruisiin rakennuksiin.

Ilmoitusmenettelyyn tarvittavat asiakirjat:

• Kirjallinen ilmoitus, jossa selvitetään hankkeen koko (2 kpl)
• Tarvittaessa rakennuspaikan hallinta (1 kpl)
• Asemapiirros
• Piirustus, valokuva tai esite hankkeesta (2 kpl)
• Naapurin kuuleminen, mikäli sitä naapurin etu huomioiden ei katsota tarpeettomaksi (1 kpl)
• Värityssuuunnitelma

Ilmoituksen mukaisista hankkeista ei tehdä merkintää rekisteriviranomaiselle, eikä niitä kirjata rakennuksena kunnan tietojärjestelmään (ilmoituksen mukainen hanke on kuitenkin rekisteröitynä tietojärjestelmässä ilmoituksena).

Ohje maisematyöluvan hakemiseksi

Hakemus tehdään e-lupana sähköisesti. Hakemus käsitellään vasta kun kaikki asiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaan.

Maisematyölupa MRL 128§

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

1) asemakaava-alueella;

2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä

3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan. (2.2.2007/112)

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa.

Lupaa ei yleensä tarvita harvennuksissa, paitsi jos ne merkittävällä tavalla muokkaavat maisemaa (rannat) tai jos ne sijaitsevat herkällä alueella. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Luvan tarve tarkastetaan aina rakennusvalvonnasta.

Maisematyölupahakemukset valmistellaan rakennusvalvonnassa ja tehdään esitys rakennuslautakuntaan päätöksen tekoa varten.

Maisematyöluvan hakemus ja tarvittavat liitteet:

Maisematyölupaa koskeva hakemus jätetään rakennusvalvontaan sähköisenä e-lupana.

Hakemuksessa on esitettävä arvio maisematyölupaa koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Maisematyölupahakemukseen on liitettävä:
- selvitys naapurien kuulemisesta
- hallintaoikeusasiakirja, valtakirja
- ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin
- suunnitelmakartta, josta käy ilmi suunnitellut toimenpiteet alueella
- kopio metsänkäyttöilmoituksesta (kun kyseessä puiden kaataminen)

Toimenpiteen suunnitelma - puustohakkuu
Mikäli hakemus koskee puunkaatoa, mukana oltava hakkuusuunnitelma, jossa merkittynä/selitettynä:
• leimikkokartta
• korjuun toimenpide- ja puustotiedot
• nykyinen puusto
• poistettava puusto
• jäävä puusto
• maiseman muutos
• hakkuutähteiden käsittely
• säästöpuut
• luontokohteet
• pienpuuston hoito

Toimenpiteen suunnitelma - maanrakennus
Mikäli hakemus koskee maanrakennustyötä, mukana oltava suunnitelmat, jossa merkittynä/selitettynä:
• asemapiirustus
• leikkauspiirustus
• maiseman muutos
• luontokohteet
• jälkihoitotoimenpiteet

Maisematyölupien maksut perustuvat taksan RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT VIRANOMAISTEHTÄVISSÄ kohtaan 5.12 ja 13.1.

Yleisötapahtumien luvittaminen

Ohje luvan hakijalle

Puiden kaataminen

Asemakaava-alueella puiden kaataminen on aina luvanvaraista. Rakennusvalvonnan lupa kaatamiseen on pyydettävä maisemallisesti merkittävien sekä suurten jalopuiden osalta. Vaikutuksiltaan vähäisissä tapauksissa tulee puiden kaadosta tehdä ilmoitus rakennusvalvontaan.

Vähäistä suuremmille puunkaatotoimenpiteille tarvittavan maisematyöluvan myöntää rakennusulupajaosto; esityksen valmistelee rakennusvalvonta.

Kaupungin puistojen ja taajamametsien osalta asiakaspalvelusta puiden kaatoasioissa vastaa elinvoiman ja kaupunkikehityksen kadut ja ympäristö ja taajamametsien laajemmista hoito- ja hakkuutöistä maaomaisuuden  metsätalouspalvelut.

Suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamisluvat

Rakennusjärjestyksessä määritellyille alueille rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua ennen rakennusluvan hakemista.

Poikkeamispäätös tarvitaan useimmiten rantarakentamisen yhteydessä tai mm. tilanteessa, jossa kaavan määräämää esim. rakennusoikeutta ylitetään.

Suunnittelutarve- tai poikkeamislupahakemukset jätetään kaupungin kirjaamoon. Kaupunkisuunnittelu valmistelee suunnittelutarveratkaisut ja poikkeamislupapäätökset kaupunkikehityslautakunnan ratkaistaviksi.