Valitse taso

Katselmukset; Rakentamisen valvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun osalta valvoa, että rakennustyö toteutetaan hyväksytyn luvan mukaisesti, ja että toteutettava rakennus täyttää voimassaolevat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet.

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittama valvonta kohdistuu tiettyihin rakentamisen vaiheisiin, eikä sillä voi korvata varsinaista vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa rakennustyön valvojan suorittamaa työmaavalvontaa. Asiantuntevan työmaavalvonnan järjestämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä. Hyvän suunnittelun ja asiantuntevan työmaavalvonnan avulla rakennushankkeeseen ryhtyvä varmistaa hankkeen oikean teknisen toteutuksen ja laadullisten tavoitteiden täyttymisen.

 

Rakentamisen työmaavalvonta

 Rakennustyön toteuttamiseksi tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtia hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien vastuuhenkilöiden valinnasta ja hyväksyttämisestä rakennusvalvontaviranomaisella. Tarvittavat vastuuhenkilöt on määritelty rakennuslupapäätöksessä.

 

Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §, MRA 70 §)

Tehtävänä on valvoa, että rakentaminen tapahtuu rakennusluvan, laadittujen erityissuunnitelmien, rakentamisesta annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan. Velvoittava/pakollinen läsnäolo viranomaiskatselmuksissa.

 

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja (MRL 122 c §, MRA 71 §)

Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet asennetaan suunnitelmien, annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset työmaalla suoritetaan.

 

Ilmanvaihtolaitteiden asennuksesta vastaava työnjohtaja (MRL 122 c §, MRA 71 §)

Tehtävänä on valvoa, että rakennuksen ilmanvaihtolaitteet asennetaan laadittujen suunnitelmien sekä annettujen määräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja että tarpeelliset tarkastukset suoritetaan.

Erityisalan vastaava työnjohtaja (MRL 122 c §, MRA 71 §)

Rakennustyössä, vastaavan työnjohtajan lisäksi, voi olla erityistä ammattitaitoa vaativasta osakokonaisuudesta vastaava työnjohtaja, joka vastaa kyseisen työsuorituksen toteutuksesta. Näissä tapauksissa tulee työmaalla olla lisäksi kokonaisuudesta vastuullinen vastaava työnjohtaja.

 

Rakennustyön valvoja

Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita työmaalleen valvojan. Valvojan tehtävänä on toimia työmaalla rakennuttajan edustajana ja valvoa rakennustyön toteutusta myös laadullisten tavoitteiden osalta. Valvoja voi olla myös erityissuunnitelmien toteutuksen valvojana. Erityisen tarpeellinen valvoja on, jos hanke toteutetaan urakkamuotoisena ja kohteen vastaava työnjohtaja on urakoitsijan palveluksessa.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain asettamat erityiset vaatimukset työ-maavalvonnalle rakennushankkeen toteutuksessa

Pääsuunnittelija (MRL 120, 120 a §, MRA 48 §)
Kohteessa on nimetty pääsuunnittelija, joka vastaa suunnitelmien yhteensovittamisesta.

 

Aloituskokous (MRL 121 §, MRA 74 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on ennen rakennustyön aloitusta kutsua koolle erityinen aloituskokous. Kokoukseen osallistuu vähintään rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja, sekä rakentamisen viranomaisvalvontaa suorittavat henkilöt. Aloituskokouksessa käydään läpi kohteen suunnittelijat, toteutusorganisaatio, käytettävä laadunvarmistusmenettely ja rakennusluvan ehdot.

 

Tarkastusasiakirja (MRL 150 §, MRA 77 §)

Aloituskokouksessa sovitulla tavalla työmaalla pidetään erityistä tarkas-tusasiakirjaa, johon vastuuhenkilö merkitsee tekemänsä tarkastukset, joilla varmistetaan kohteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen. Tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan kohteen lopputarkas-tuspöytäkirjan liitteenä. Tarkastusasiakirjan laadinnan vastuuhenkilönä on kohteen vastaava työnjohtaja.

 

Käyttö- ja huolto-ohje (MRA 66 §)

Rakennustyön aikana aloituskokouksessa määritelty vastuuhenkilö kokoaa kohdetta koskevan käyttö- ja huolto-ohjeen. Ohje sisältää mm. kohteen suunnitelmat, materiaalitiedot, kone- ja laitetiedot, sekä huoltotoimenpiteet ja niiden suoritusajat. Edellä mainitut toimenpiteet tehdään pääsääntöisesti kohteissa, jotka rakennetaan asumista tai työntekoa varten. Tarvittavat toimenpiteet on määritelty rakennuslupaehdoissa.

 

Rakennusvalvontaviranomaisen suorittamat valvontatoimenpiteet rakennuskohteessa

(MRL 150 §, MRA 76 §)
Tavoitteena on ensisijaisesti valvoa, että rakentamisen eri osapuolet täyttävät valvontavelvollisuutensa. Tämän lisäksi rakennusvalvontaviranomaisen tarkastukset, kohteesta riippuen, kohdistuvat pääsääntöisesti seuraaviin rakentamisen vaiheisiin

Rakennuksen sijainnin merkintä ja sijaintikatselmus:
Rakennuspaikan merkitsemistä ja perustusten valmistumisen jälkeen suoritettavaa sijaintikatselmusta tulee pyytää myöhemmin kaupungin kiinteistö- ja mittaustoimesta.

Pohjakatselmus:
Kun rakennuksen pohjamaan laatu on todettavissa ja pohjarakennesuunnittelija tai vähäisemmissä kohteissa rakennesuunnittelija on selvittänyt perustamistavan. Tässä vaiheessa viimeistään tulee varmistaa, että rakennuksen korkeusasema on oikea.

Rakennekatselmus:
Kun rakennuksen kantava runko on valmiina ja todettavissa suunnitelmien mukaiseksi.

Hormikatselmus:
Kun savuhormit ovat valmiina ja tarvittavat eristykset tehty.

Ilmanvaihtolaitteiden tarkastus:
Kun ilmanvaihtohormit on asennettu ja suunnitelmien mukaiset paloeristykset tehty ja hormeihin tulevat luukut ja muut varusteet asennettu.

Vesi- ja viemärilaitteet, jätevesien käsittely, kaukolämpö, sähkö, väestönsuoja, yms:
Tarkastukset näiltä osin suorittavat asianomaiset laitokset ja viranomaiset.

Loppukatselmus tai osittainen loppukatselmus/käyttöönottokatselmus:
Ennen kuin rakennus otetaan kokonaan tai osittain käyttöön. Huomattavaa on, että osoitteen muutosta rakennukseen ei saa tehdä ennen kuin rakennus tai sen osa on hyväksytty käyttöön.

Edellä mainittuja tarkastuksia voidaan tarvittaessa suorittaa osittain.
Tarvittavat erityissuunnitelmat ja suoritettavat tarkastukset on määritetty rakennuslupaehdoissa. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa suorittaa työmaalla muitakin tarkastuksia ja vaatia tarvittaessa muitakin erityissuunnitelmia ja selvityksiä.

Liitteet