Valitse taso

Ajankohtaista

Rakennusvalvonta tiedottaa

HUOMIO rakennuttajat, suunnittelijat ja rakentajat

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvontatoimisto on kiinni ensi kesänä maanantaista 11.7. – perjantaihin 29.7.2022 välisenä aikana.

Lupapäätösten mukaiset rakennusvaiheen aikaiset aloituskokoukset ja viranomaiskatselmukset voi tilata normaalisti tuona aikana puh. 040 0841856 Junnonen.

Muissa asioissa kaupungintalon asiakaspalvelu Winkki palvelee klo 9.00 – 15.00 puh.050 6162220. Winkkiin voi toimittaa myös asiakirjoja.

Rakennushankkeet, joille tarvitaan rakennuslupa tai toimenpidelupa ennen heinäkuuta, tulee jättää käsittelyyn puutteettomina viimeistään 15.5.2022.

Toimenpideilmoituksia ei käsitellä 1.7. – 31.7.2022 välisenä aikana. Toimenpideilmoituksia otetaan vastaan kesätauon jälkeen 1.8.2022 alkaen.


Tiedote ja velvoitteet kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Rakennusten katoille kertynyt lumikuorma Kaakkois-Suomessa on kasvanut edelleen helmikuun aikana. Alueellista lumikuormaa voi seurata www.vesi.fi/karttapalvelu/ -sivuston teemalla lumikuorma. Suuntaa antavaa kattojen lumikuormaa voi seurata wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/rokb2/tanaan_fi.html -sivustolta eri vuosien rakentamismääräysten mukaan.

Isojen hallimaisten rakennusten katoille kertynyt lumimassa voi alueellisesti ylittää katon lumikuormakestävyyden. Rakennusten omistajien on syytä varmistaa kattojen kestävyys runsaan lumen takia ja tarvittaessa poistaa lunta katoilta. Pientalojen katot eivät yleisesti ottaen ole vaarassa lumikuormien takia, mutta tilannetta tulee aina seurata ja tarvittaessa poistaa lunta mm. eri kattotasojen välisten kinostumien kohdilta. Runsas lumi voi myös lämpövuotojen takia sulaa altapäin ja aiheuttaa yllättäviä vesivuototilanteita.

Rakennusten katoilla oleva lumimassa ja lauha sää johtavat siihen, että lumi ja jää putoaa katoilta, joita ei ole varustettu lumiestein tai muilla lumen putoamisen estävin varustein. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita alla oleville ihmisille ja omaisuudelle sekä kiinteistöjen pihoilla että katualueilla. Pudotessaan lumi ja jää voivat myös rikkoa kattovarusteita kuten sadevesikouruja, lumiesteitä ja tikkaita.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia rakennustensa katolla olevan lumikuorman seurannasta sekä katolle kertyneen lumen ja jään asianmukaisesta poistamisesta tarpeen mukaan.

Katolle kertyvän lumen ja jään poistamisessa on aina syytä käyttää  ammattilaisapua. Lumen poistossa on huolehdittava työturvallisuudesta sekä ohikulkijoiden turvallisuudesta. Lumen ja erityisesti jään poistossa on huolehdittava, ettei vaurioiteta vesikattorakenteita. Pientaloissa suurimmat riskit liittyvät lumenpudottajien putoamiseen sekä katolta putoavan lumimassan aiheuttamiin henkilö- ja omaisuusvahinkoihin.

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa pitämään rakennus ympäristöineen sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää turvallisuuden vaatimukset.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta velvoittaa suojaamaan kiinteistöjen leikki- ja oleskelualueet sekä rakennuksia ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä.

Linkit:
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999: 117 d § ja 166 § www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
- Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta 1007/2017: 18 §
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171007
- Lumikuormatilanne: www.vesi.fi/karttapalvelu/ > Teemat: Lumikuorma
- Kattojen lumikuorma: wwwi2.ymparisto.fi/i2/90/rokb2/tanaan_fi.html > Peruslumikuorman ylitys eri vuosien rakentamismääräysten perusteella

Rakennusvalvonta on antanut tämän tiedotteen 23.2.2022.

RAKENNUSVALVONTA

Lisätietoja:
Jarno Junnonen
tarkastusinsinööri, p. 0400 841 856

 

Lappeenrannan kaupungin rakennusvalvonta jatkaa kevään aikana toimivaksi osoittautunutta etäasiointia.

Rakennusvalvonnan ovet pidetään suljettuna, ja asiakas- ja arkistopalveluissa palvellaan ensisijaisesti sähköisesti. Käyntiä varten tarvitaan ajanvaraus. 

Henkilökohtaisen palveluun voi puhelimitse varata aikoja tiistaille tai torstaille klo 12.00 – 16.00 väliseksi ajaksi.

Lupavalmistelun, toimistopalvelun, rakennetun ympäristön valvonnan palvelun ja asuntotoimen puhelinvastaanottoaika on arkisin klo 9.30 – 11.00. 

Tarkastuspuolen työmaakatselmuspyynnöt ja tarkastuksiin liittyvät yhteydenotot voi tehdä ajasta riippumatta virka-aikana.

Sovitut asiakastapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti erikseen sovittavalla etämenettelyllä. Työmaakäyntejä ja katselmuksia voidaan järjestää työmailla turvallisuus, turvavälit ja hyvä käsihygienia huomioiden.

Asiakirjapyyntöjen osalta tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan puhelimella puhelinvastaanottoaikana tai sähköpostilla.

Julkipanolistat ovat nähtävillä Lappeenrannan kaupungin 1. krs aulatilan ilmoitustaululla ja erikseen sopimalla 2. krs rakennusvalvonnan ilmoitustaululla Villimiehenkatu 1.  sekä internetsivuillamme.

Uusi pientalorakentajan opas on julkaistu.

Lappeenrannan kaupungin hulevesien hallinnan ohjelma on hyväksytty kaupunkikehityslautakunnassa 7.4.2021.

 

Tiedote ja velvoitteet kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Rakennusten katoilla oleva lumimassa ja sään nopea lauhtuminen ovat johtaneet siihen, että lumi ja jää putoaa katoilta, joita ei ole varustettu lumiestein tai muilla lumen putoamisen estävin varustein. Tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita sekä kiinteistöjen pihoilla että katualueilla.

Kiinteistön omistajalla on velvollisuus huolehtia rakennustensa katolla olevan lumikuorman seurannasta sekä katolle kertyneen lumen ja jään asianmukaisesta poistamisesta tarpeen mukaan.

Lue lisää velvoitteista kiinteistöjen omistajille kattolumien osalta

Tiedote ja velvoitteet laajarunkoisten rakennusten omistajille

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300/2015) tuli voimaan 1.4.2015. Laki koskee laajarunkoisia rakennuksia, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen tämän lain voimaantuloa.

Lain mukaan laajarunkoisen rakennuksen omistajalla on velvollisuus huolehtia, että rakenteiden turvallisuus on arvioitu pätevän asiantuntijan toimesta. Asiantuntijan on annettava rakennuksen omistajalle arviointitodistus tekemästään arvioinnista. Arviointitodistus sekä ajantasainen käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä pyynnöstä viranomaiselle.

Lue lisää velvoitteista laajarunkoisten rakennusten omistajille

Kiinteistöjen ja rakennusten osoitenumerointi

Viihtyisän ja turvallisen kaupunkikuvan osana on myös kiinteistöjen osoitteiden helppo havaittavuus ja tunnistettavuus. Rakennusvalvonta kehottaakin kiinteistöjen omistajia ja haltijoita tarkistamaan kiinteistön rakennusten osoitenumeroinnin oikeellisuuden ja osoitenumerokilpien kunnon.

Lue lisää

Ekolaskuri pientalorakentajille

Miten tontin valinta vaikuttaa pientalosi energiankulutukseen? Millaisia ovat ympäristö- ja ihmisystävälliset materiaalit?