Palvelut
Valitse taso

Kunnossapitoluokitus

Kunnossapitoluokitus ohjaa tavoitteita

Monitavoitteisen metsän hoidon haasteena on keskenään ristiriidassa olevien tavoitteiden toteuttaminen tasa-arvoisesti. Usein ei ole mahdollista toteuttaa yhtä tavoitetta heikentämättä toista. Tällöin tavoitteita painotetaan eri alueilla eri tavoin. Tavoitteiden painottamisessa auttaa viheralueiden kunnossapitoluokitus. Metsien osalta kunnossapitoluokitus jakaa metsät viiteen eri luokkaan ja kahteen lisäluokkaan. Luokat ovat: M1 Arvometsä, M2 Lähimetsä, M3 Ulkoilumetsä, M4 Suojametsä ja M5 Talousmetsä. Lisäluokkia ovat Mx maankäytön muutosalue ja S Suojelualue. Luokitus perustuu Viherympäristöliiton laatimaan RAMS-luokitukseen, joka korvaa entisen viheralueiden hoitoluokituksen.

Taajamametsiä on 2160 ha, talousmetsiä on 1640 ha ja suojelualueita on 270 ha.

M1 Arvometsä

Arvometsät ovat kulttuurihistorialtaan, maankäytöltään tai luonnonarvoiltaan erityisen arvokkaita kohteita, joiden hoito edellyttää erityispiirteiden huomioimista. Arvometsissä voi sijaita esimerkiksi virkistyskäytön rakenteita, arvokkaita istutuksia tai merkittäviä maisemaelementtejä. Tyypillisiä arvometsäkohteita ovat esimerkiksi Rakuunamäen rantaraitin metsät tai Kimpisen metsäalue.

M2 Lähimetsä

Lähimetsät rajautuvat asutukseen. Ne ovat usein pienialaisia metsäalueita, joita käytetään päivittäiseen ulkoiluun. Niillä voi olla merkitystä lähimaisemassa ja yleisen viihtyisyyden luomisessa. Lähimetsiä käytetään aktiivisesti, jolloin niiden maapohja ja puusto on kovalla kulutuksella. Lähimetsiä hoidetaan aktiivisesti ja usein. Metsien hoidossa korostuu puuston elinvoiman ylläpito ja kasvu. Erityisesti asuintonttien rajassa on tärkeää varmistaa puuston elinvoima, jottei sen heikkeneminen aiheuta vaaraa asukkaille tai omaisuudelle. Lähimetsien hoidossa kuullaan herkällä korvalla lähialueen naapuruston toiveita. Esimerkiksi viihtyvyystekijät vaihtelevat käyttäjäkohtaiseesti. Lähimetsien hoidossa voidaan siis yhtä lailla tavoitella peitteisyyttä kuin avoimuuttakin. Lähimetsissä hakkuutähteet kerätään pois ja käsittelypinta-alat pysyvät pieninä.

M3 Ulkoilumetsä

Ulkoilumetsissä korostuvat useat metsänhoidon tavoitteet. Tavoitteiden painotukset ovat lähellä toisiaan. Tavoitteita on muun muassa monimuotoisuus, puuston elinvoima, hiilensidonta, viihtyisyys, maisema ja virkistyskäyttö. Näissä metsissä voi myös korostua suojavaikutukset tai turvallisuus. Koska ulkoilumetsiä on suhteellisesti paljon, niiden hoitoa myös usein niputetaan yhteen. Käsittelyalueet voivat siis olla laajoja ja niiden hoito toteutetaan taloudellisesti. Hoidossa korostuu metsien eri-ikärakenteisuus, monipuulajisuus, hoidetun ja hoitamattoman metsän vuorottelu, metsän ominaispiirteiden korostaminen ja metsän vaiheittainen uudistaminen. Ulkoilumetsissä hakkuutähteet kerätään reittien varsilta ja tonttien rajasta. Käsittelypinta-alat ovat lähimetsiä laajemmat.

M4 Suojametsä

Suojametsiä pyritään kasvattamaan eri-ikärakenteisesti hyvän suojavaikutuksen saavuttamiseksi. Suojametsät suojaavat melulta, pölyltä ja säteilyltä tai ne toimivat näköesteenä esimerkiksi valtateihin

tai teollisuuslaitoksiin. Suojametsiä hoidetaan harvemmin, jotta suojavaikutus olisi mahdollisimman häiriötön. Toisinaan puustoa joudutaan hoitamaan, jotta alla kasvava puusto saa riittävästi valoa ja juuristotilaa. Eri-ikärakenteisuuden lisäksi tavoitellaan lehti- ja havupuusekoitusta, jotta suojavaikutus ei olisi riippuvainen vuodenajoista. Suojametsän käsittely hetkellisesti heikentää suojavaikutusta mutta parantaa sitä pidemmällä aikavälillä. Jos metsiä ei hoida puusto harventaa itse itseään ja alikasvos näivettyy. Suojametsät ovat myös tärkeitä viheryhteyksiä eri eliöille. Monimuotoisuuden ja hiilensidonnan merkitys on näillä alueilla tärkeitä.

M5 Talousmetsä


Talousmetsien ensisijainen tavoite on tasaisen tuoton kerryttäminen kaupungin taseeseen. Tuloilla rahoitetaan julkisia palveluja. Muita tavoitteita ovat muun muassa monimuotoisuus, hiilensidonta ja virkistyskäyttö. Talousmetsät sijaitsevat usein taajamarakenteen ulkopuolella tai sen reuna-alueella. Metsätalouden toiminta ylläpitää laajaa metsäautotieverkostoa, joka mahdollistaa metsätalouden harjoittamisen lisäksi haja-asutusalueen liikenteen ja metsien virkistyskäytön. Talousmetsiä hoidetaan sekä tasa- että eri-ikärakenteisesti. Kasvatusstrategia määritellään kohdekohtaisesti. Kunnostusojituksia ei juuri tehdä ja korpimetsissä (kuusivaltaisilla soilla) pyritään eri-ikärakenteiseen kasvatukseen.

Mx maankäytön muutosalue

Maankäytön muutosalueet ovat kaavoitettuja alueita, jotka tullaan rakentamaan lähivuosina. Näihin metsiin ei kohdistu kuluja aiheuttavaa hoitoa. Harvennushakkuita voidaan suorittaa, jos ne ovat yhdistettävissä muiden alueiden käsittelyyn tai käsittelyalueet muodostavat laajoja kokonaisuuksia. Metsiä ei uudisteta, koska uudistamisen panokset menevät rakentamisvaiheessa hukkaan.

S Suojelualue

Hoitoluokituksen suojelualueet ovat monimuotoisuus- tai kulttuuriarvojen vuoksi tärkeitä kohteita. Ne sisältävät luonnonsuojelu-, metsä-, muinaismuisto- tai vesilailla suojeltuja kohteita. Kohteet voivat myös olla PEFC-standardissa määriteltyjä erityisen tärkeitä ympäristöjä kuten supat ja tulvametsät. Suojelualueet sisältävät myös merkittävän määrän kaavan S-alueita ja luo-alueita, joissa on erityisiä monimuotoisuuspiirteitä.

Muut alueet

Yllä lueteltujen kunnossapitoluokkien lisäksi on muita alueita, joita ei ole syystä tai toisesta luokiteltu. Näillä kohteilla ei puusto- ja ominaisuustietoja ole vielä määritelty, ne ovat siirtyneet muusta maankäytöstä takaisin metsäksi (esim. entiset maankaatopaikat) tai alueet ovat metsäisiä tontteja, joissa metsäkäyttö on toissijaista.

Yhteenveto kunnossapitoluokista

Kunnossapitoluokka

Pinta-ala

%

Puuston keskitilavuus m3/ha

M1 Arvometsä

83,9

2 %

206

M2 lähimetsä

518,7

12 %

175

M3 Ulkoilu- ja virkistysmetsä

1080,5

25 %

193

M4 Suojametsä

178,8

4 %

178

M5 talousmetsä

1639,6

39 %

147

S Suojelualueet

274,2

6 %

174

Mx Maankäytön muutosalueet

302,1

7 %

121

Muut alueet*

179,9

4 %

-

Metsäalueet yhteensä

4257,7

 

 


*Muut alueet sisältävät mm. määrittelemättömiä alueita, rakennettuja tontteja ja muusta maankäytöstä metsäksi siirtyviä alueita