Valitse taso
OSAYLEISKAAVA
Nimi  Nuijamaantien osayleiskaava 2030
Tarkoitus

Osayleiskaavan tarkoituksena on päivittää olemassa oleva, oikeusvaikutukseton osayleiskaava sekä ulottaa osayleis-kaavoitus koskemaan koko Nuijamaantien vartta. Työssä pyritään tarkastelemaan Nuijamaantien varren maan-käyttöä ja tulevaisuuden tilantarpeita kokonaisuutena ja huomioimaan myös parhaillaan laadittavana olevien Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 ja Eteläisten osien osayleiskaavan alueilla tehtävät ratkaisut.
Osayleiskaavatyössä keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat:
• Kaupan ja matkailun kehittäminen
• Alueen ilmeen kehittäminen ja vetovoimaisuuden      
  lisääminen
• Toimiva liikenneverkko ja viheryhteydet
• Nuijamaan taajaman tulevaisuuden turvaaminen
• Arvokkaiden luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallisten     kohteiden säilyttäminen

Sijainti Osayleiskaava-alue sijaitsee Lappeenrannan keskus-taajaman kaakkoispuolella. Alue käsittää Lyytikkälän, Kähärilän, Metsä-Kansolan ja Liikan kylät sekä Nuijamaan taajaman ja raja-aseman. Myös Saimaan kanava Soskuan sulun eteläpuolelta Nuijamaanjärvelle sekä valtatie 13 Karhusjärven eteläpuolelta raja-asemalle sisältyvät suunnittelualueeseen.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto 
Käsittelyvaiheet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 14.12.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.2. - 18.3.2016.
Tekninen lautakunta 8.2.2017.
Kaupunginhallitus 13.2.2017.
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017.
Kaupunginhallitus 8.5.2017
Kaupunginvaltuusto 15.5.2017
Lainvoimaisuudesta kuulutettu 29.6.2017

Yhteyshenkilöt Lisätietoja antavat kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745