Valitse taso

Hillakadun alueen asemakaavan ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muuttaminen on käynnistynyt Hillakatu 13:n kiinteistönomistajan aloitteesta. Hillakatu 13:n osalta asemakaava on tarkoitus päivittää toteutuneen tilanteen mukaiseksi laajentamalla tonttia lähivirkistysalueen puolelle. Kaavamuutoksella selvitetään myös Hillakatu 13:n ja Hillakatu 4:n välissä olevan, kaavassa kevyen liikenteen väyläksi varatun rakentamattoman alueen liittämistä tontteihin.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §)
Asemakaavaluonnoksen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Luonnosvaihe

Aasemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä ennakkokuulemista varten 9.12.2021 – 7.1.2022 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä näillä nettisivuilla. Nähtävilläoloaikana mielipiteitä kaavaluonnoksesta ei saapunut.  Lausuntoja saapui 11 kappaletta.

Ehdotusvaihe (menossa)

Ehdotusvaiheessa kaavaluonnosta tarkistetaan saadun palautteen perusteella ja laaditaan kaavaehdotus. Kaupunkikehityslautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 14 päiväksi. Kaavaehdotuksesta on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus.

Hyväksymisvaihe

Kaavan hyväksyy lopulta kaupunkikehityslautakunta. Kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä voi valittaa Itä-Suomen Hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos Korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutos koskee Karhuvuoren kaupunginosassa sijaitsevaa omakotitalotonttia, kahta rivitalotonttia sekä osia katu- ja lähivirkistysalueista. Suunnittelualue rajautuu lännessä ja pohjoisessa lähivirkistysalueisiin, idässä omakotitalotonttiin ja etelässä Tuulimyllynkadun katualueeseen. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 0,8 hehtaaria ja se sijaitsee noin neljä kilometriä Lappeenrannan keskustasta kaakkoon. Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun
edetessä.

Kaavaluonnosaineisto

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Sivi Ihalainen puh. 040 650 1221

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi