Valitse taso

Varis-Lavolan ranta-asemakaavan muutos

Maanomistajan tavoitteena on päivittää ja saneerata yli 20 vuotta vanha nykyinen ranta-asemakaava ja pyrkiä vastaamaan tämän päivän vaatimuksiin vetovoimaisten tonttien ja ranta-asumisen sekä varsinkin metsätalouden osalta.  

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan ranta-asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 8.3. – 29.3.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä näillä internet-sivulla.

Ehdotusvaihe


 Hyväksymisvaihe

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Suunnittelualue muodostuu noin 100 hehtaarin kokoisesta alueesta Lappeenrannan kaupungin länsiosassa ns. Väliväylän varrella 

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

 Karttaako Oy
Jarmo Mäkelä
puh. 0400 220082 etunimi.sukunimi@karttaako.fi

 

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

 

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus