Valitse taso

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaava

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan tavoitteena on osayleiskaava-alueen maankäytön suunnittelu kokonaisuutena huomioiden alueiden erityispiirteet ja arvot. Kaavoituksen keskeisiä suunnittelukysymyksiä ovat alueen matkailu-, retkeily- ja virkistysarvot sekä vakituisen asumisen ja loma-asumisen rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista ohjaavana. Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi.

Aluerajaus_kuva_1_rajattu.jpg

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan suunnittelualueen alustava rajaus

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Menneet asukastilaisuudet ja kyselyt

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin tiistaina 5.10.2021 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Kaavahankkeen esittelyosuudesta asukastilaisuudessa tehtiin tallenne.

Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Kiitos osallistujille!

Asukastilaisuuden keskustelukooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita myös verkkokyselyllä. Kysely oli auki 16.9. -  31.10.2021 välisen ajan. Lähtötietokyselyyn oli mahdollista vastata myös kirjallisesti. Lähtötietokyselyn kysymyslomake on luettavissa ja tulostettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. 

Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta on tehty kooste ja se on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Kiitos kaikille vastanneille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esimerkiksi alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Voit olla kaavoittajaan yhteydessä koko kaavaprosessin ajan myös puhelimitse tai vapaamuotoisella sähköpostilla tai kirjeellä. Kaavoittajien yhteystiedot on listattu tämän sivun Yhteyshenkilöt-osiossa. Kirjeet voi toimittaa paperisena Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) tai lähettää ne osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu / Annamari Kauhanen PL 11 53101 Lappeenranta.

   

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja avataan lähtötietokysely, jolla kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 31.10. mennessä ja osallistumalla asukastilaisuuteen 5.10.2021  sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) 16.9. - 31.10.2021.

Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 16.9.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät tämän sivun Asiakirjat-osiosta.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä ja kommentoitavana 16.9. - 31.10.2021 välisenä aikana. OAS on nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) ja tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Luonnosvaihe 

-

Ehdotusvaihe

-

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Ajankohtaista

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan valmisteluun liittyviä selvityksiä tehdään parhaillaan. Selvitysten tekijät liikkuvat kaava-alueella tämän kesän aikana.

Sijainti

Mikonsaaren, Vehkasalon ja Riihilahden osayleiskaavan suunnittelualue kattaa Lappeenrannan pohjoispuolella sijaitsevan alueen saaristoa.

Suunnittelualueen koko on noin 17,5 neliökilometriä.

Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija
Sami Tervo puh. 040 632 6564

Kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

Kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi