Valitse taso

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaava

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan tavoitteena on pienvesistöjen rantojen ja kyläalueiden maankäytön suunnittelu alueiden erityispiirteet ja arvot huomioiden. Kaavoituksen tavoitteena on kylien elinvoimaisuuden tukeminen sekä lupakäsittelyiden sujuvoittaminen, sillä osayleiskaavassa tullaan osoittamaan rakennuspaikat rannoilla sekä kyläalueilla. Tällöin rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan perusteella. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena.  Osayleiskaavatyön yhteydessä tehdään rantojen osalta emätilatarkastelu ja rantamitoitus maanomistajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. 

Osayleiskaava-alueen rajausta on päivitetty. Kaava-alue kattaa Lappeenrannan ja Joutsenon maaseutualueet niiltä osin, missä ei ole voimassa tai vireillä olevaa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Muita kaava-alueen ulkopuolelle jääviä alueita ovat Ylämaa, Joutsenossa valtatie 6:n pohjoispuoli sekä Kukkuroinmäen ja Konnunsuon alue, minne laaditaan erilliset osayleiskaavat. Kaava-alueen laajentaminen mahdollistaa laajan maaseutualueen maankäytön kokonaisrakenteen suunnittelun ja kyläalueiden tasapuolisemman kehittämisen. Maankäytön suunnittelun painopiste tulee olemaan pienvesistöjen rannoilla ja kylien alueella (ns. tarkemman suunnittelun alueilla). Kaava-alueen rajaus ja tarkemman suunnittelun alueet on esitetty oheisessa kartassa.

 Kartta kaava-alueen alustavasta rajauksesta

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan kaava-alueen ja tarkemman suunnittelun alueiden alustavat rajaukset.

Osayleiskaavan lähtökohdista, tavoitteista, vaikutuksista ja kaavaprosessista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Kaava-alueen laajenemisen myötä myös osallisten määrä on kasvanut merkittävästi. Jotta myös uusilla osallisilla olisi mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun,  lähtötietokysely avataan uudelleen, ja kaavasta järjestetään uusi asukastilaisuus. Aiemmin annettu palaute otetaan edelleen huomioon kaavan valmistelussa.

Asukastilaisuus

Aloitusvaiheen toisessa asukastilaisuudessa  kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Asukastilaisuus järjestettiin 25.4.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena. Kaavahankkeen esittelyosuus tallennettiin, ja se on katsottavissa tämän linkin kautta Lappeenrannan Youtube-kanavalla.

Lähtötietokysely

Alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus kertoa kaava-aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyn kautta. Kyselyssä voi nostaa esille esim. tärkeitä virkistyspaikkoja, hienoja luontokohteita tai hyviä rakennuspaikkoja. Kyselyyn on lisätty nyt myös kysymyksiä liikenteen kehittämistarpeista. Kyselyn vastauksia (myös aiemmin annettuja) hyödynnetään lähtötietoaineistona kaavaluonnosta laadittaessa.  

Kysely on auki 16.5.2022 asti. Kyselyyn pääsee painamalla tästä. Kyselyyn voi vastata myös tämän sivun Asiakirjat-osiosta tulostettavalla lomakkeella. Lähtötietoja voi antaa myös kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Edelliseen lähtötietokyselyyn tulleet vastaukset otetaan edelleen huomioon.

Menneet asukastilaisuudet ja kyselyt

Aloitusvaiheen asukastilaisuus järjestettiin 17.8.2021. Tilaisuudessa kerrottiin muun muassa kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Tilaisuudesta tallennettiin kaavahankkeen esittelyosuus, joka on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Lisäksi asukastilaisuudessa käydystä keskustelusta tehty kooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Koosteessa vastataan moniin usein kysyttyihin kysymyksiin esimerkiksi kaavan vaikutuksesta rakentamiseen ja metsänhoitoon. Kiitos osallistujille!

Aloitusvaiheessa osallisilta kerättiin lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyn kautta. Lähtötietokysely oli auki 21.6.-14.9.2021. Lähtötietokyselyn kysymyksiin vastaaminen oli mahdollista myös kirjallisesti. Lähtötietokyselyn kysymyslomake on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta tehty kooste on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiosta. Kiitos kaikille vastanneille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Kaavoittajiin voi olla yhteydessä koko kaavaprosessin ajan puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä. Kaavoittajien yhteystiedot on listattu tämän sivun Yhteyshenkilöt-osiossa. Kirjeet voi toimittaa paperisena Lappeenrannan kaupungintalon asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) tai  lähettää osoitteeseen: Kaupunkisuunnittelu / Annamari Kauhanen PL 11 53101 Lappeenranta.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (MENOSSA)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä mm. luonnosta ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä. 

Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin osallistumalla asukastilaisuuteen 17.8.2021, sekä vastaamalla lähtötietokyselyyn 24.6.-14.9.2021  ja  kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) 24.6.-14.9.2021

Kaava-alueen laajenemisen myötä myös osallisten määrä on kasvanut merkittävästi, minkä vuoksi Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelu asettaa osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman uudelleen nähtäville ja kommentoitavaksi.  Lisäksi lähtötietokysely avataan uudelleen, ja kaavasta järjestetään uusi asukastilaisuus. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 24.6.2021 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät tämän sivun Asiakirjat-osiosta. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 21.3.2022 (mm. kaava-alueen rajausta muutettu ja osallisia lisätty).

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu uudelleen nähtäville ja kommentoitavaksi.  Mahdolliset kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa 16.5.2022 mennessä kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta).

Luonnosvaihe 

Ehdotusvaihe

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

.

Sijainti

Lappeenrannan pienvesistöjen ja kylien osayleiskaavan kaava-alue kattaa Lappeenrannan ja Joutsenon maaseutualueet niiltä osin, missä ei ole voimassa tai vireillä olevaa oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Muita kaava-alueen ulkopuolelle jääviä alueita ovat Ylämaa, Joutsenossa valtatie 6:n pohjoispuoli sekä Kukkuroinmäen ja Konnunsuon alue, minne laaditaan erilliset osayleiskaavat.   Kaava-alueen koko on noin  760 neliökilometriä. Kaava-alueen rajaus voi muuttua työn edetessä.

Yleiskaavojen aluerajauksia pääset tarkastelemaan karttapalvelun kautta. 

Yhteyshenkilöt

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

kaavasuunnittelija
Tarja Luukkonen puh. 040 650 3340

yleiskaavasuunnittelija
Jenna Laakso puh. 040 611 7209

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi.