Palvelut
Valitse taso

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaava

Lappeenrannan kaupunki valmistelee Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavaa. Osayleiskaavan tavoitteena on kiertotalouden ja uusiutuvan energian mahdollisuuksien edistäminen, luonnon monimuotoisuuden tukeminen sekä entisen turvetuotantoalueen uudiskäytön mahdollistaminen.

Osayleiskaavan tavoitteena on osaltaan tukea Lappeenrannan kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Yleiskaavatyössä selvitetään teollisen luokan aurinkoenergiatuotannon sijoittumisen edellytyksiä entisille turvetuotantoalueille. Osayleiskaavan tavoitteena on myös tukea Kukkuroinmäen käsittelyalueen kehittämistä kiertotalouden keskittymänä. Suunnittelussa huomioidaan maankäytön muutosten vaikutukset alueen kulttuurimaisemaan ja luontoon. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja rakentamista suoraan ohjaavana niiltä osin, missä ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Kukkuroinmäen ja Konnunsuon osayleiskaavan alustava suunnittelualueen rajaus.Suunnittelualueen alustava rajaus. Rajaus tarkentuu työn edetessä.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Yleisötilaisuus

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 12.10.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena. Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Paikalla oli myös Forus Oy kertomassa aurinkovoimalahankkeestaan. Esitykset tallennettiin, ja se on katsottavissa Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalla. Esitysmateriaaliin voi tutustua myös tämän sivun Asiakirja-osiosta. Tilaisuudessa osallistujilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Kiitos kaikille osallistuneille!

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen maanomistajilta, yrittäjiltä, asukkailta ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely oli avoinna 24.10.2022 asti.  Kyselyyn sai vastata myös tämän sivun Asiakirjat-osiosta tulostettavalla lomakkeella. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävilläolojen aikoina.

Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (MENOSSA)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa kaavoituksen tueksi laaditaan myös selvityksiä kaava-alueen nykytilasta. Laadittavia selvityksiä ovat muun muassa luontoselvitys sekä maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys. Kaavaprosessin aikana täydennetään ja tehdään tarvittaessa lisää selvityksiä. Lisäksi kaavatyössä huomioidaan muut lähteet, selvitykset ja suunnitelmat, joilla voi olla vaikutuksia alueen kaavoitukseen. 

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, yrittäjillä, asukkailla ja muilla osallisilla on nyt kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 24.10.2022 mennessä  ja osallistumalla asukastilaisuuteen 12.10.2022 sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) 26.9.–24.10.2022. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävilläolojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 26.9.2022 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tämän sivun Asiakirjat-osiossa. 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja kommentoitavana 26.9.–24.10.2022 välisenä aikana. OAS on nähtävillä tämän sivun Asiakirjat-osiossa ja Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros). Mahdolliset kommentit sai osoittaa 24.10.2022 mennessä kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi) tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 31.10.2022 (osallisia lisätty).

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue kattaa  Kukkuroinmäen käsittelykeskuksen alueen ja Hyvättilänsuon luonnonsuojelualueen sekä niiden välissä olevat Konnunsuon turvesuot, joilla turpeen nostaminen on lopetettu. Suunnittelualueen etelärajana on Kivisaarentie. Suunnittelualueen koko on noin 12 neliökilometriä. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edetessä.


Yhteyshenkilöt

Yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Yleiskaavasuunnittelija
Jenna Laakso puh. 040 611 7209

Kaupunginarkkitehti
Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi