Valitse taso

Vireillä oleva kaavahanke

 

Nimi  Korvenkylän osayleiskaava 2030
Tarkoitus Alueelle laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka tavoitevuosi on 2030.
Tavoitteena on alueen kehittäminen monipuolisena kaupallisten palvelujen alueena täydentävän asuntorakentamisen rinnalla. Kaavatyössä tutkitaan katuverkoston kehittämistä Lappeenrannan puolella siten, että uusi kaupallinen alue olisi liitettävissä tarkoituksenmukaisesti ympäröivään tie- ja katuverkkoon myös Imatran maankäyttö huomioiden. Kaavatyön tavoitteet ovat loogi-sesti riippuvaisia luonnonoloista, maisemasta, rakennettavuudesta, sijainnista sekä muista vastaavista tekijöistä.
Yleiskaavan tarkoituksena on tutkia alueen maankäyttö kokonaisuutena ja muodostaa alueen monipuolisen kehittämisen mahdollistava maankäyttöratkaisu. Suunnittelutyön alustavana tavoitteena on, että asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella voidaan rakennusluvat myöntää yleiskaavan perusteella. Pääosalla aluetta on voimassa Joutsenon kunnanvaltuuston 31.3.1980 hyväksymä yleiskaava. Yleiskaavaan liittyy myös maaseudun kehittämissuunnitelma. Alueella on voimassa asemakaavoja vuosilta 1963 - 2008. Asemakaavatonta aluetta on Korvenkylän itäosa sekä Kurenmäen itä- ja eteläpuolinen alue Imatran kaupungin rajalle saakka.
Sijainti Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin koillisosassa Korvenkeskus, Hiekkapelto ja Vesivalo –nimisten kaupunginosien alueella. Alue rajautuu idässä Imatran kaupungin rajaan. Alue käsittää Korvenkylän taajaman rautatien eteläpuoliset osat sekä haja-asutusalueita. Suunnittelualueen kautta kulkee valtatie 6 ja pohjoisosassa Luumäki-Imatra rautatie. Alueen pinta-ala on noin 5,9 km2.
Hyväksyjä Kaupunginvaltuusto
Käsittelyvaiheet Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 19.8.2013 alkaen kaavan laadinnan ajan.
Luonnosvaiheen ennakkokuuleminen (MRL 62§, MRA 30§) 8.1.2015 - 9.2.2015
Tekninen lautakunta 8.2.2017
Kaupunginhallitus 13.2.2017
MRA 19 §:n mukainen nähtävillä olo 23.2. - 27.3.2017
  Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 27.3.2017 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 11, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (Kaupungintalo, Villimiehenkatu 1).  
Yhteyshenkilöt Osayleiskaavasta antavat lisätietoja yleiskaava-arkkitehti Marjo Saukkonen puh. 040 653 0822, kaavoitusarkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662. Ramboll Finland Oy:ssä kaavanlaatija Anu Kosonen 040 3525798
Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus