Valitse taso

Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Leiri

Lappeenrannan kaupunki valmistelee keskustaajaman osayleiskaavan päivittämistä Leirin alueella. Kaavan tavoitteena on suunnittelualueen maankäytön monipuolistaminen ja asumisen lisääminen keskustan läheisellä alueella. 

  Suunnittelualueen rajaus kartalla. Rajausta on kuvailtu tarkemmin Sijainti-osiossa.

Keskustaajaman osayleiskaavan päivitys – Leiri, alustava suunnittelualueen rajaus.

Osayleiskaavan lähtökohdista, tavoitteista, vaikutuksista ja kaavaprosessista kerrotaan tarkemmin osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS), joka on luettavissa tämän sivun Asiakirjat-osiossa.

Alueelle tullaan laatimaan myös asemakaavamuutos. Asemakaavamuutoksen etenemistä voi seurata asemakaavan verkkosivulla.

Osallistuminen ja vuorovaikutus

Menneet tapahtumat

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin 7.3.2022 klo 17 Teams-etäkokouksena.  Tilaisuudessa kerrottiin mm. kaavan laatimisen etenemisestä ja sen tavoitteista. Tilaisuudessa osallisilla oli myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja mielipiteitään kaavaan liittyen. Tilaisuudessa nauhoitettiin kaavahankkeen esittelyosuus, joka tulee katsottavaksi Lappeenrannan kaupungin YouTube-kanavalle. Kiitos osallistujille!

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen maanomistajilta, vuokralaisilta, yrittäjiltä ja muilta osallisilta kerättiin aluetta sekä omaa kiinteistöä koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä. Kysely oli avoinna 21.2.21.3.2022. Kyselyyn sai vastata myös tämän sivun Asiakirjat-osiosta tulostettavalla lomakkeella. Lähtötietoja sai antaa myös suoraan kaavoittajille sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeellä. Kyselyllä saaduista vastauksista tehty kooste on julkaistu tämän sivun Asiakirjat-osiossa. Kiitos osallistujille!

Muu vuorovaikutus

Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Kaavoittajiin voi olla koko kaavaprosessin ajan myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Yhteystiedot löydät tämän sivun oikeasta laidasta.

Lisätietoa osallistumisesta

Osayleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (MENOSSA)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätään lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Aloitusvaiheessa laaditaan myös suunnittelualuetta koskevia selvityksiä kaava-alueen lähiympäristön nykytilasta ja keskusta-alueen yhdyskuntarakenteesta sekä luontoselvityksen päivitys.

Osayleiskaavan alueen maanomistajilla, vuokralaisilla, yrittäjillä ja muilla osallisilla on ollut kaavoituksen aloitusvaiheessa mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin vastaamalla lähtötietokyselyyn 21.3.2022 mennessä  ja osallistumalla asukastilaisuuteen 7.3.2022 sekä kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) 21.2.–21.3.2022. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. alustavan kaavaluonnoksen yhteydessä ja kaavan nähtävillä olojen aikoina.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan muun muassa kaavan alustava aikataulu, tavoitteet, vaikutukset, ketkä ovat osallisia ja miten osallistuminen järjestetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL 62 §:n ja 63 §:n mukaisesti nähtävillä 21.2.2022 alkaen kaavan laadinnan ajan, ja sitä päivitetään kaavaprosessin aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman löydät tämän sivun Asiakirjat-osiosta. 

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on  ollut nähtävillä ja kommentoitavana 21.2.–21.3.2022 välisenä aikana. OAS on nähtävillä Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelukeskus Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) ja tämän sivun Asiakirjat-osiossa. Mahdolliset kommentit on voinut osoittaa 21.3.2022 mennessä kirjallisena Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon (kirjaamo@lappeenranta.fi tai Lappeenrannan kaupunki, Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta). 

Luonnosvaihe

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Leirin kaupunginosassa. Suunnittelualue rajautuu Metsä-Saimaan teollisuusrataan, Simolantiehen, Opintiehen, Lavolankatuun ja Puhakankatuun. Suunnittelualueen pohjoisraja kulkee Lentäjäntien eteläpuolella. Suunnittelualueen koko on noin 20 hehtaaria. Suunnittelualueen rajaus voi muuttua työn edessä. 

Yleiskaavojen aluerajauksia pääset tarkastelemaan karttapalvelun kautta. 

Yhteyshenkilöt

yleiskaavainsinööri
Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

yleiskaavasuunnittelija
Jenna Laakso puh. 040 611 7209

kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745 

sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi