Palvelut
Valitse taso

Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan päivitys - Lauritsala

Osayleiskaavatyössä tarkistetaan Lauritsalan koulukeskuksen ja Lauritsala-talon alueelta osayleiskaavan merkinnät ja määräykset. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uuttaa toimintaa ja käyttöä Lappeenrannan kaupungin palvelutuotannosta poistuville rakennuksille ja alueille sekä lisätä tonttitarjontaa Lauritsalan aluekeskukseen koulun, palveluiden ja hyvien kulkuyhteyksien läheisyyteen. Kaavatyössä tarkistetaan myös Lauritsalassa sijaitsevien rakennuksien suojelumerkinnät Lauritsalan terveysaseman, Hallituskatu 39 (ns. Luotibaari), Luukkaan entisen päiväkodin ja kirkkokorttelin puretun rakennuksen osalta. Yleiskaavan päivitys tukee Lappeenrannan kaupungin strategiaa 2037, jonka mukaan kaupunki etenee kohti toimivaa ja tiivistä kaupunkirakennetta ja hiilineutraalia liikennejärjestelmää.

Osayleiskaavan rinnalla laaditaan Lauritsalan koulukeskuksen, terveystalon ja Lauritsala-talon asema-kaavamuutosta. Linkki asemakaavahankkeen sivuille.

Yleisötilaisuudet ja vuorovaikutus

Yleisötilaisuudet

Aloitusvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin etätapaamisena Microsoft Teams -tilaisuutena tiistaina 22.2.2022. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta kaupungin Youtube-kanavalla.

Lähtötietokysely

Ennen varsinaisen osayleiskaavaluonnoksen laatimista alueen asukkailta, maanomistajilta ja muilta osallisilta on kerätty aluetta koskevia lähtötietoja ja kehittämistoiveita verkkokyselyllä.  Lähtötietokyselyllä saadusta palautteesta on tehty yhteenveto ja se löytyy Asiakirjat-kohdasta sivun oikeasta laidasta. Saadut vastaukset huomioidaan osana kaavojen valmistelun lähtötietoaineistoja.

Lisätietoa osallistumisesta

Yleiskaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Kaavoituksen aloitusvaiheessa on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kerätty lähtötietoja alustavan kaavaluonnoksen suunnittelua varten. Osayleiskaavan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla osallisilla on kaavoituksen aloitusvaiheessa ollut mahdollisuus osallistua kaavaprosessiin kommentoimalla kaavasta laadittua osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) ja vastaamalla lähtötietokyselyyn. Kaavoittajiin voi olla myös suoraan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. Osallisia kuullaan myös myöhemmin kaavaprosessin aikana esim. kaavan nähtävillä olojen aikoina.

OAS nähtävillä 21.2.-21.3.2022. 

Lähtötietokysely avoinna 21.2.-21.3.2022. Lähtötietokyselyn yhteenveto on julkaistu.

Yleisötilaisuus tiistaina 22.2.2022. 

Luonnosvaihe

Nähtävilläolo ja luonnosvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Osayleiskaavamuutoksen hyväksyy lopulta kaupunginvaltuusto.

Sijainti

Suunnittelualueeseen kuuluvat Lauritsalan koulukeskuksen alue, Lauritsala-talo ja terveystalo, kirkkokortteli sekä näiden läheisyydessä olevat asuinalueet sekä Asemakadun, Muukontien ja Hallituskadun rajaama alue Lauritsalan keskustan itäpuolella. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Ryösöntien asuintontteihin ja Luukkaankatuun, lännessä Hyötiäntiehen, lounaassa Karjalantiehen, etelässä Kauppalankatuun ja Hallituskatuun, koillisessa Muukontiehen ja idässä Asemakatuun. Lauritsalan ydinkeskusta jää osayleiskaava rajauksen ulkopuolelle. Suunnittelualue on pinta-alaltaan noin 42 hehtaaria.

Yhteyshenkilöt

kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

yleiskaavainsinööri Annamari Kauhanen puh. 040 575 5590

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.