Valitse taso

Lauritsalan kartano

Kaavamuutoksen tavoitteena on päivittää Lauritsalan kartanon korttelin asemakaava tonttijaon mukaiseksi ja osoittaa kartanon puistomainen piha-alue asemakaavassa puistoksi, jonka ympäristö säilytetään. Lisäksi tavoitteena on edistää rakentamista korttelissa 151 päivittämällä rakentamattoman tontin kaavamerkintöjä. Suunnittelussa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot sekä rakennusten ja ympäristön suojeluarvot.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Lauritsalan alueen asemakaavamuutoksista järjestettiin yhteinen asukastilaisuus 24.5.2021. Lauritsalan kartanon kaavahankkeen lisäksi samassa asukastilaisuudessa esillä olivat myös seuraavat kaavahankkeet:
- Tuomas Gerdtin puisto
- Lauritsalan koulukeskus, Lauritsala-talo ja terveysasema
- Lauritsalan torin ympäristökorttelit
- Hallituskatu 39

Asukastilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Asukastilaisuus kaavasuunnittelun lähtökohdista 24.5.2021 etätilaisuutena verkossa.

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville. Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Läntiseen kanavatiehen, idässä Makasiinikadun asuintontteihin, etelässä Muukontiehen ja lännessä Kartanontiehen.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteet

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.