Valitse taso

Pilotinkatu 1 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin kehittäminen työpaikka-alueena sekä päivitetään alueen vanhentunut asemakaava.

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Kaavamuutos on käynnistynyt yksityisen maanomistajan aloitteesta.  

Luonnosvaihe (menossa) 

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on nähtävinä ennakkokuulemista varten 16.11.–7.12..2020 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1.kerros) sekä näillä internetsivuilla.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 7.12.2020  osoitteella: Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe

Ehdotusvaiheessa kaavaehdotus tulee nähtäville ja siitä voi jättää muistutuksen.

Hyväksymisvaihe

Kaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee noin 2,5 kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta lounaaseen. Suunnittelu koskee Pilotinkadun varressa sijaitsevaa korttelia, joka rajautuu Pilotinkadun lisäksi Lentokentäntiehen ja virkistysalueeseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 0,75 ha ja se käsittää kaksi tonttia.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus