Valitse taso

Kangasniemenpolku 7 asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa Kiinteistö Oy Saimaan Rauhan kerrostalossa pysyvä asuminen. Asemakaavan muutoksella matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM) muutetaan matkailua palvelevien rakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa matkailua palvelevia rakennuksia sekä asuinrakennuksia (RM-5).

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 15.8. - 5.9.2019 .

Ehdotusvaihe (menossa)

Asemakaavan muutos 224 Rauha korttelin 269 osalle ohjeeilista tonttia 8 on maankäyttö-ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävänä 7.10.-21.10.2019.

Asemakaavan selostus liitteineen on julkaistu kaupungin kotisivuilla www.lappeenranta.fi kohdassa Rakentaminen ja maankäyttö-Kaavoitus -Nähtävillä olevat kaavat ja se pidetään myös nähtävänä elinvoima-ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnittelussa, os. Villimiehenkatu 1.

Mahdolliset muistutukset tulee toimittaa kirjallisesti viimeistään 21.10.2019 Lappeenrannan kaupungin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@lappeenranta.fi tai postitse osoitteella PL 38, 53101 Lappeenranta tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin (kaupungintalo, Villimiehenkatu 1 ).

Hyväksymisvaihe

Asemakaava on vaikutuksiltaan vähäinen ja asemakaavan hyväksyy Lappeenrannan
kaupungin kaupunkikehityslautakunta (Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
1.6.2017 luku 7 § 5).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Lisätietoa osallistumisesta

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Rauhan kaupunginosassa Holiday Club Saimaa-kylpylähotellin pohjoispuolella osoitteessa Kangasniemenpolku 7.

Suunnittelu koskee osaa korttelissa 269 sijaitsevaa rekisteritilaa nro 405-563-11-94. Suunnittelualueen koko on 1925 m². Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus