Valitse taso

Weeran korttelin asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa korttelin monipuolinen kehittäminen sekä asuin-, liike- ja toimistorakentaminen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan myös pysäköintitilojen rakentaminen korttelin maanalaisiin tiloihin. Suunnittelussa pyritään huomioimaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan ydinkeskustassa. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät arvot.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Kaavahankkeesta järjestetään asukastilaisuus kaupungintalon 1.krs neuvotteluhuone Venlassa 13.11. kello 17–18.30. Paikalla on mahdollisuus keskustella asemakaavamuutoksesta suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuus on avoimet ovet -tyyppinen eli sinne on mahdollisuus saapua itselleen parhaiten sopivana aikana.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt kiinteistön omistaja City kauppapaikat Oy.

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelmat sekä kaavan valmisteluaineistot ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten kaupunkisuunnittelussa 5.11. – 26.11.2018 (Villimiehenkatu 1, Kaavoitus 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Asemakaavaa koskevat mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 26.11.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavan muutos koskee 2 Keskustan kaupunginosan korttelin 6 tonttia 55. Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustassa Kauppatorin koillispuolella, Kauppakadun ja Valtakadun liittymän tuntumassa. Alueen sijainti on merkitty rajauksella yllä olevaan karttaan. Rajaus saattaa muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 040 647 4889

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus