Palvelut
Valitse taso

Toivonkatu 3 asemakaavan muutos

Suunnittelun tavoitteena on päivittää asemakaava tontille myönnetyn poikkeamispäätöksen mukaiseksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt suunnittelualueelle asemakaavasta poikkeamisen 3.2.2016.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista ilmoitetaan tällä sivustolla

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 8. – 29.11.2018 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungin kaupunkisuunnittelussa (Villimiehenkatu 1, 3. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > Nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 29.11.2018 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, Elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

Ehdotusvaihe (menossa)

Lautakunta 12.12.2018

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Lappeenrannan Leirin kaupunginosassa, noin 0,5 kilomet-riä keskustasta länteen. Suunnittelualue on kerrostalovaltaista asuinaluetta. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja etelässä kerrostalotontteihin, idässä Toivonkatuun ja lännessä puis-toalueeseen. Alueen sijainti ja rajaus näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnit-telun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

kaavavalmistelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava‐arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi