Valitse taso

Simolantien asuinalue II vaihe

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia asuinkerrostalojen rakentamisen mahdollistava asemakaava, tiivistää kaupunkirakennetta sekä lisätä asuntojen määrää ydinkeskustan läheisyydessä. Kaavamuutos, ns. Simolantien asuinrakentamisen vaihe II, on jatke jo rakennetulle kerrostaloalueelle ja toteutuessaan se täydentää Simolantien kaupunkikuvaa.

Kaavamuutosalue on vanhaa teollisuus- ja varastoaluetta. Aloitteen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt alueen maanomistaja. Kaavahanke sisältyy Lappeenrannan kaavoitusohjelman vuosille 2022–24 (kohde 29).

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asukastilaisuus 29.11.2021.  Asukastilaisuus toteutettiin verkossa Microsoft Teams-tilaisuutena, ja se oli kaikille avoin. Asukastilaisuudessa esiteltiin kaavahankkeen lähtökohtia, tavoitteita ja alustavia suunnitelmia. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatiminen (MRL 63 §), alustavien luonnosvaihtoehtojen laadinta ja ympäristövaikutusten yleispiirteinen selvittäminen.

Asukastilaisuus 29.11.2021. 

Luonnosvaihe

Nähtävillä olo ja valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 §, MRA 30 §). Asemakaavaluonnoksen, OAS:n ja kaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville.  Osallisilla on mahdollisuus antaa kirjallinen mielipide kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

 Kaupunkikehityslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyt. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi (MRA 27 §). Nähtäville asettamisesta tiedotetaan lehtikuulutuksella. Osallisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta.

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallituksen käsittely (tarvittaessa) ja kaupunginvaltuuston käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §).

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee Kesämäen kaupunginosassa noin 1,5 kilometrin etäisyydessä Lappeenrannan ydinkeskustassa. Alue rajoittuu idässä rautatiehen, etelässä ABC:n kylmäasemaan, lännessä Simolantiehen ja pohjoisessa kerrostaloalueeseen. Alue on vanhaa pienteollisuus- ja varastoaluetta. Pinta-alaltaan kaava-alue on 1,51 hehtaaria. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa.

Liitteet
Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.