Valitse taso

Neulasepänkatu

Asemakaavan ja tonttijaon muutoksen tarkoituksena on päivittää asemakaava ja tonttijako vastaamaan jo toteutunutta tilannetta, ohjata alueella tapahtuvaa rakentamista sekä turvata maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön säilyminen.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin asukastilaisuus 19.11.2020 klo 17.00-18.00 etätilaisuutena verkossa.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe (menossa)

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolosta 19.11.2020 alkaen ( MRL 62§ ja 63§ ).
 

Luonnosvaihe 

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Asemakaava koskee Kimpisen kaupunginosan alueella sijaitsevaa Neulasepänkadun pientaloaluetta. Alue rajautuu lännessä ja luoteessa Ainonkatuun, koillisessa puistoalueeseen, idässä Kimpisen virkistysalueeseen sekä etelässä naapuritontteihin. Kaava-alue sijoittuu noin kilometrin päähän Lappeenrannan keskustasta. Alueen sijainti ja alustava rajaus näkyvät oheisessa kartassa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,7 ha. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Niina Seppäläinen puh. 040 668 4499

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

Sähköposti on muotoa: etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus