Valitse taso

Matkamiehenkatu 8 asemakaavan ja tonttijaon muutos

Suunnittelun tavoitteena on mahdollistaa asuinalueen tiivistäminen ja täydennysrakentaminen sallimalla toisen asuinrakennuksen rakentaminen tontille. Suunnittelualue on Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun kaavoitus-ohjelman 2019 – 2021 kohde 21: Matkamiehenkatu 8.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Mahdollisista asukastilaisuuksista tiedotetaan näillä sivuilla.

Osallistuminen

Asemakaavan nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen lehtikuulutuksilla Etelä-Saimaassaa sekä näillä sivuilla. 

Nähtävillä olevista kaavoista voi jättää mielipiteen tai muistutuksen osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai  kirjaamo@lappeenranta.fi

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

Aloitteen alueen asemakaavan muuttamiseksi on tehnyt yksityinen maanomistaja.

Luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos valmisteluaineistoineen oli nähtävillä 25.3.–15.4.2019. 

Ehdotusvaihe (menossa)

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely 29.5.2019.

Kaavaehdotus nähtävillä

Hyväksymisvaihe

Kaupunkikehityslautakunnan käsittely (MRL 52 §). Tiedottaminen hyväksymispäätöksestä (MRL 67 §). 

Sijainti

Asemakaavamuutosalue sijaitsee vajaan kilometrin päässä Lappeenrannan ydinkeskustasta etelään. Suunnittelu koskee Matkamiehenkadun varressa sijaitsevaa pientalotonttia, joka rajautuu idässä Vanhaan hautausmaahan. Alueen sijainti näkyy oheisessa kartassa. Rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Nähtävillä oleva kaava-aineisot

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Tiia Sillgren puh. 040 663 2525

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus