Valitse taso

Koulukatu 16 - 18

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on alueen kehittäminen. Suunnittelussa huomioidaan alueen rakennushistorialliset arvot ja tutkitaan lisärakentamismahdollisuudet. Alueella sijaitsee entinen raittiustoimisto sekä vanha liikerakennus.

 

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjesttiin asukastilaisuus 12.10.2021 klo.16.30 – 17.30 etätilaisuutena verkossa Teams-kokouksena.Tilaisuudesta tehty tallenne on nähtävissä Lappeenrannan kaupungin Youtube -kanavalla. 

 

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto ovat nähtävinä ennakkokuulemista varten 30.9.- 21.10.2021 välisenä aikana Lappeenrannan kaupungintalolla asiakaspalvelu Winkissä (Villimiehenkatu 1, 1. kerros) sekä kaupungin internet-sivulla www.lappeenranta.fi > rakentaminen ja maankäyttö > nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 21.10.2021 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Koulukadun ja Kirkkokadun koilliskulmauksessa, Lottapuiston eteläpuolella.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaavoitusarkkitehti Kimmo Hautamaa puh. 647 4889

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi