Valitse taso

Keskustan opiskelija-asunnot asemakaavan muutos

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa opiskelija-asuntokerrostalon rakentaminen muuten toteutuneen korttelin kulmaukseen. Samalla päivitetään tarvittavin osin kahden jo rakentuneen tontin kaavamerkintöjä. Suunnittelussa huomioidaan alueen kaupunkikuvallinen merkitys Lappeenrannan ydinkeskustassa.

Asukastilaisuudet ja vuorovaikutus

Asukastilaisuudet

Asemakaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus 9.2.2021 klo 16.30-17.30 etätilaisuutena verkossa. Tilaisuudesta tehtyyn tallenteeseen voi tutustua Lappeenrannan kaupungin Youtube-kanavalla.

Lisätietoa osallistumisesta

Asemakaavan kulku

Aloitusvaihe

 

Luonnosvaihe (menossa)

Maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaan asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineisto on ollut nähtävinä ennakkokuulemista varten 1. - 22.2.2021 välisenä aikana.

Mahdolliset mielipiteet tulee jättää viimeistään 22.2.2021 osoitteella Lappeenrannan kaupunki, elinvoima ja kaupunkikehitys, Kirjaamo, PL 11, 53101 Lappeenranta tai kirjaamo@lappeenranta.fi.

 

Ehdotusvaihe

 

Hyväksymisvaihe

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan ydinkeskustan itäosassa Oikokadun, Anni Svanin kadun ja Valtakadun kulmauksessa. Kaavamuutosalueelta on purettu kaupunginteatteri vuonna 2017 ja alueelle on rakennettu kaksi uutta kerrostaloa vuonna 2018 ja 2019. Korttelin lounaiskulma on vielä rakentamaton. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 3000 m². Alueen sijainti ja rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisella. Alueen rajaus voi muuttua suunnittelun edetessä.

Liitteiden sisältö kuvattuna

Asemakaavaselostuksessa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.

Havainnekuvalla selvennetään kaavakartan suunnitelmaa.

Kaavakartta on kaavapiirros, jossa esitetään alueen maankäyttö. Kartta pitää sisällään myös ohjeet symbolien lukemiseen.

Kaavamuutoshakemuksella tehdään aloite kaavan laatimisesta tai muutoksesta.

Kuulutus, jolla ilmoitetaan kaavojen vireille tulosta, nähtäville asettamisesta, voimaantulosta ja erilaisista tiedotus - ja yleisötilaisuuksista.

Osalliset pitää sisällään kaikki maanomistajat sekä ne ihmiset, joiden asumiseen, työntekoon, tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia voivat olla myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaan suunnittelu liittyy.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta selviää se, miten vuorovaikutus järjestetään, ja miten kaavan vaikutuksia on tarkoitus arvioida. Siinä kerrotaan myös hankkeen lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja määritellään kaikki hankkeen osalliset.

Yhteyshenkilöt

Kaavasuunnittelija Hanna-Maija Marttinen puh. 040 809 8657

Asemakaava-arkkitehti Matti Veijovuori puh. 040 660 5662

Kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä puh. 040 653 0745

etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Rakentaminen, maankäyttö ja kaavoitus