Valitse taso

Henkilötietojen käsittely Lappeenrannan kaupunkisuunnittelun asukaskyselyissä (Maptionnaire)

Laatimispäivä

21.6.2021 (luonnos)

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan kaupunki / Kaupunkisuunnittelu

Osoite

Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta

Rekisterin vastuuhenkilö

Kaupunginarkkitehti

Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 11, 53101 Lappeenranta

Rekisterin yhteyshenkilö

Mikko Holm, vuorovaikutussuunnittelija

Osoite

Villimiehenkatu 1, PL 11, 53101 Lappeenranta

Rekisterin nimi

Kaupunkisuunnittelun asukaskyselyt / Maptionnaire

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu toteuttaa maankäytön suunnittelua yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupunkisuunnittelu järjestää suunnittelua varten erilaisia kyselyitä, joiden tietosisältöä hyödynnetään maankäytön suunnittelussa.

Rekisterin henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999)

Rekisterin tietosisältö

Lappeenrannan kaupunkisuunnittelu kysyy palveluiden käyttäjiltä (tässä Maptionnaire) usein yleisiä maankäyttöön ja alueiden kehittämiseen liittyviä tietoja. Näiden tietojen joukossa voi olla vastaajan ikään, liikkumiseen, asuinalueeseen tai palveluiden käyttöön liittyviä tietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kaupunkisuunnittelu hyödyntää kyselyissään erilaisia sähköisiä kyselyohjelmia (tässä Maptionnaire).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa yhteistyötahoille analysoitavaksi kaupunkisuunnittelun tavoitteiden toteutumisen mahdollistamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Vastausaineistoa ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Maptionnaire hyödyntää kuitenkin toiminnassaan eri toimijoiden palvelimia. Voit lukea lisää aiheesta Maptionnairen omilta sivuilta osoitteessa https://maptionnaire.com/customer-privacy

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kaupunkisuunnittelu säilyttää mahdollisesti tulostettavia aineistoja kaupunkisuunnittelun toimistossa, joka sijaitsee Lappeenrannan kaupungintalolla osoitteessa Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Kaupunkisuunnittelun toimiston ovet pidetään lukittuina ja niihin on ulkopuolisilta pääsy kielletty.

B Digitaalisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot sijaitsevat kaupunkisuunnittelijoiden käytössä olevilla tietokoneilla sekä niissä käytössä olevissa tietojärjestelmissä. Tietokoneet ja käytössä olevat tietojärjestelmät on suojattu henkilökohtaisella kirjautumisella ja niiden käyttöä valvotaan.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos näitä tietoja käsitellään, on rekisteröidyllä oikeus saada itseään koskevat tiedot nähdäkseen. Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot koneellisesti luettavassa muodossa, jotta ne voidaan siirtää järjestelmästä toiseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia omien henkilötietojensa poistoa, jos tietojen käsittely ei ole enää tarpeellista tai käsittelylle ei enää ole laillisia perusteita "Oikeus tulla unohdetuksi".

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista valvontaviranomaiselle 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidylle, on rekisterinpitäjän ilmoitettava tapahtuneesta myös rekisteröidylle.