Etusivu PalvelutRakentaminen ja maankäyttöKaavoitusLupa-asiatPoikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu
Valitse taso

SUUNNITTELUTARVERATKAISU MRL 137§

Tarve


Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolisille aluille, joihin on muodostunut taaja rakennuskanta, edellyttää ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista erillisen suunnittelutarveratkaisun hakemista. Tällä turvataan etukäteen se että rakentaminen ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, ja että rakentaminen on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta. Rakentamisen on sovelluttava maisemaan, eikä se saa vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. Tällaisia tekijöitä on mm. teiden, vesi- ja viemärijohtojen rakentaminen sekä vapaa-ajan alueiden varaaminen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 16§)

Tarve tulee aina selvittää erikseen rakennusvalvontaviranomaiselta.

Käsittelevä viranomainen

Suunnittelutarveratkaisun käsittelee hakemuksesta kaupunkikehityslautakunta, jonka päätöksestä on 30 vrk:n valitusaika. Hankkeen rakennuslupaa ei voi myöntää ennen kuin ko. päätös on saavuttanut lainvoiman. Lainvoimaisuuden toteamiseksi hakijan on pyydettävä alkuperäiseen päätökseen lainvoimaisuutta osoittava merkintä Itä-Suomen hallinto-oikeudelta ja liitettävä tämä rakennuslupahakemukseen.

Naapurin kuuleminen

Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen.

Valitusoikeus

Valitusoikeus kunnan viranomaisen suunnittelutarveasiassa tekemästä MRL:n 137 §:n mukaisesta päätöksestä on:
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
- alueellisella ympäristökeskuksella; sekä
- muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Suositeltu tapa hakea suunnittelutarveratkaisua on täyttää hakemus sähköisesti (e-lupa). Asiointi ja kirjautuminen palvelussa vaatii ns. vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit
Ja edelleen kuvake: Rakennusluvat ja hakemukset

tai

Polku Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta:
www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > E-luvan hakeminen

Muista, että e-lupaa täytettäessä tulee laittaa kaupunkisuunnitteluun viesti e-luvan Ennakkokyselyt ja viestit –toiminnolla.

Mikäli e-lupaa ei ole mahdollista käyttää, voi hakemuksen jättää perinteisesti paperisena:
- Lappeenrannan kaupungin lomake.
- Hakemus jätetään elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun, Lappeenrannan kaupungintalo, 3. krs., tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin, 1. krs. tai elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kirjaamoon PL 38, 53101 Lappeenranta.

Voit tutustua ohjeisiin tämän sivun Lomakkeet -kohdasta.

MRL:n 137 §:ssä tarkoitettua suunnittelutarveratkaisua koskevaan hakemukseen on liitettävä:
- ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin, sekä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla;
- asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea suunnittelutarveratkaisua; sekä
- selvitys naapurien kuulemisesta, jos hakija on sen suorittanut 86 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
-  tarvittaessa tieliittymälupa ja jätevesiselvitys

Hakemuksessa on esitettävä arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Suunnittelutarveratkaisupäätöksen voimassaolo
Suunnittelutarveratkaisussa on määrättävä aika, jonka kuluessa päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.

Suunnittelutarveratkaisusta (MRL 137§) perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja hakemisesta antaa:
kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen 040 650 3340.

POIKKEAMINEN MRL 171-174§

Tarve

Poikkeamista haetaan kun halutaan perustellusti poiketa rakentamista ohjaavista määräyksistä tai muista säännöksistä, eikä kyseessä ole vähäinen poikkeaminen joka on mahdollista hyväksyä rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Yleisin poikkeamispäätöksen tarve on loma-asunnon rakentaminen.  

Poikkeamisvalta ja poikkeamisen edellytykset

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

1. aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle;
2. vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;
3. vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai
4. johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Naapurin kuuleminen


Hakijan tulee liittää hakemukseensa selvitys siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta, ja selvitys heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen.

Valitusoikeus poikkeamispäätöksestä

Valitusoikeus kunnan viranomaisen tekemästä MRL:n 171-174 §:n mukaisesta poikkeamispäätöksestä on:
- viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- sillä, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa;
- sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa;
- toimialueellaan sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen;
- alueellisella ympäristökeskuksella; sekä
- muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa.

Poikkeuksen hakeminen

Suositeltu tapa hakea poikkeamispäätöstä on täyttää hakemus sähköisesti (e-lupa). Asiointi ja kirjautuminen palvelussa vaatii ns. vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit
Ja edelleen kuvake: Rakennusluvat ja hakemukset

Polku Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta:
www.lappeenranta.fi > Palvelut > Rakentaminen ja maankäyttö > Kaavoitus > Lupa-asiat > Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli e-lupaa ei ole mahdollista käyttää, voi hakemuksen jättää perinteisesti paperisena:
- Lappeenrannan kaupungin lomake.
- Hakemus jätetään elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun, Lappeenrannan kaupungintalo, 3. krs., tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin, 1. krs. tai elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kirjaamoon PL 38, 53101 Lappeenranta.

Voit tutustua ohjeisiin tämän sivun Lomakkeet -kohdasta.

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 - 174 §:ssä tarkoitettua poikkeamista koskevaan hakemukseen on liitettävä:
- ympäristökartta, joka osoittaa alueen sijainnin, sekä asemapiirros, josta käyvät ilmi sekä olemassa olevat että suunnitellut rakennukset tai rakentamistoimenpiteet rakennuspaikalla;
- asiakirja, joka osoittaa rakennuspaikan hallinnan tai muun perusteen hakea poikkeusta; sekä
- selvitys naapurien kuulemisesta, jos hakija on sen suorittanut 86 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
- tarvittaessa tieliittymälupa ja jätevesiselvitys


Hakemuksessa on esitettävä arvio poikkeamista koskevan hankkeen keskeisistä vaikutuksista sekä hakemuksen perustelut.

Poikkeamispäätöksen voimassaolo

Poikkeamispäätöksessä on määrättävä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Aika voi olla enintään kaksi vuotta.


Poikkeamispäätöksestä (MRL 171§) perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja hakemisesta antaa:

kaavasuunnittelija Tarja Luukkonen, p. 040 650 3340