Palvelut
Valitse taso

Maisematyölupa

Mihin maisematyölupaa tarvitaan

Lupa tarvitaan maisemaa pysyvästi muuttavaan
- maanrakennustyöhön (esim. kaivaminen, täyttäminen, tasoittaminen ja louhinta, meluvallien rakentaminen, ylijäämämaiden läjittäminen)
- puiden kaatamiseen
- muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen.

Lupa tarvitaan asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos kaavassa niin määrätään. Lupa tarvitaan myös alueella, joka on rakennuskiellossa asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.
 

Milloin lupaa ei tarvita

Lupaa ei tarvita
- yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esim. kunnallisteknisten töiden vaatimat kaivamiset ja puiden kaatamiset)
- myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
- vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin (vähäisyyden arviointi on tapauskohtaista)
- toimenpiteeseen, joka perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Mikäli kaivaminen tai louhiminen on maa-aineslain tarkoittamaa (lähinnä kaupallisessa tarkoituksessa suoritettua kiven, soran, hiekan, saven tai mullan ottamista poiskuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi) noudatetaan näiltä osin maa-aineslakia. Katso maa-aineslupa.
 

Hakemusasiakirjat

Suositeltu tapa hakea maisematyölupaa on täyttää hakemus sähköisesti (e-lupa). Asiointi ja kirjautuminen palvelussa vaatii ns. vahvan tunnistautumisen pankkitunnuksilla.

Linkki e-lupaan: https://epalvelu.lappeenranta.fi/ePermit
Ja edelleen kuvake: Rakennusluvat ja hakemukset
tai
Polku Lappeenrannan kaupungin nettisivuilta:
www.lappeenranta.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > E-luvan hakeminen

Mikäli e-lupaa ei ole mahdollista käyttää, voi hakemuksen jättää perinteisesti paperisena:
- Lappeenrannan kaupungin lomake tai vapaamuotoinen hakemus, jos siitä ilmenee tarvittavat asiat.
- Hakemus jätetään elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kaupunkisuunnitteluun, Lappeenrannan kaupungintalo, 3. krs., tai asiakaspalvelukeskus Winkkiin, 1. krs. tai elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialan kirjaamoon PL 38, 53101 Lappeenranta.
- selvitettävä ainakin toimenpidealue, toimenpiteen laatu ja laajuus sekä jälkihoitotoimenpiteet.

Maisematyöluvan hakeminen

Ohjeet maisematyöluvanhakemista varten

Käsittely

Maisematyölupa käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa ja lupa on voimassa pääsääntöisesti kolme vuotta. Rakennusvalvonta käsittelee tontilla tapahtuvat maisematyöluvat, joissa on kyse rakentamista edeltävästä puiden kaatamisesta tai muuta maisemaa muuttavasta maanrakennustyöstä.

Maisematyöluvasta perittävät maksut : Maksut ja taksat.

Lisätietoja maisematyöluvan hakemisesta antaa:
kaavasuunnittelija Matti Kettunen, p. 040 484 9745.Lomakkeet