Valitse taso

Lupa-asiat


Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen tarvitsevat aina rakennusluvan .

Asemakaavoitetulla alueella kaavan mukaiselle rakentamiselle voidaan suoraan myöntää rakennuslupa. Rakennuslupaviranomainen voi myöntää vähäisiä poikkeuksia mm. asemakaavasta. Suojelua koskevat ja vähäistä suuremmat poikkeukset esim. rakennusoikeudesta käsittelee kaupunkikehityslautakunta (MRL §171-174). Tarkempia ohjeita poikkeamisluvan hakemisesta saa kaupunkisuunnittelusta.

Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennusluvan hakemista edeltää laajennettu rakennuslupaharkinta. Suunnittelutarveratkaisun ja rantapoikkeamisluvan tarpeellisuuden harkitsee rakennusvalvonta. Molemmat lupa-asiat valmistelee kaupunkisuunnittelu ja tekee päätösesityksen kaupunkikehityslautakunnan ratkaistavaksi.

Asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos siitä on erityinen määräys maisemaa pysyvästi muuttavat toimenpiteet tarvitsevat maisematyöluvan .

Maa-ainesten ottamiseen tarvitaan maa-aineslaissa säädetty maa-aineslupa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella ainesten ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa.