Valitse taso

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016 - 2022) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin.

Puurakentamisen kehittäminen Lappeenrannan kaavoituksessa -hanke on osa Puurakentamisen ohjelmaa ja siten ympäristöministeriön rahoittama. Hanke on alkanut Lappeenrannan kaupunkisuunnittelussa 1.1.2021.

hirsi2.jpg

Puurakentamisen kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä puurakentamisen määrää Lappeenrannassa sekä parantaa puualan yritysten toimintaedellytyksiä kaavoituksen keinoin yhdessä alueen yrittäjien kanssa. Hankkeessa tutkitaan asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen parhaita kokemuksia, ohjausmahdollisuuksia ja käytäntöjä sekä yhteisöllisen puupientalokorttelin sekä vetovoimaisen puukerrostalon toteuttamismahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on: 

  • Puurakentamisen kehittäminen kaavoituksen keinoin
  • Puurakentamisen lisääminen
  • Puualan yritysten toimintaedellytysten parantaminen

Välineet puurakentamisen edistämiseksi kaavoituksessa:

  • Asemakaavan merkinnät ja määräykset
  • Tontinluovutusehdot
  • Rakentamistapaohjeet ja rakennusjärjestys

Hankkeen eteneminen

hankeaikataulu ja tehtävät.jpg 

Puurankentamisen hankkeessa on lähdetty liikkeelle suomalaisten verrokkikohteiden kartoittamisesta ja valitsemalla Lappeenrannan omat puuasemakaavan pilotointikohteet. Puurakentamisen nykytilaa Lappeenrannassa on pyritty selvittämään verkkokyselyjen ja työpajojen avulla, joita on pidetty eri kohderyhmille asukkaista puualan ammattilaisiin.

Saatujen lähtötietojen pohjalta lähdetään kehittämään puurakentamiseen kannustavia ja ohjaavia asemakaavamerkintöjä ja -määräyksiä, rakentamistapaohjeita ja tontinluovutusehtoja puupientalokorttelille sekä puukerrostalolle. 

Kehitystyö konkretisoituu pilottihankkeissa, joiden teemana on yhteisöllisyys. Aiemmin luotuja puurakentamiseen ohjaavia kaavamääräyksiä ja -merkintöjä hyödynnetään niin puukerrostalon kuin pientalokorttelinkin asemakaavoituksessa. Asemakaavaluonnokset tulevat nähtäville myöhemmin.

Hankkeen lopussa tehdään yhteenveto saaduista tuloksista ja määritellään jatkotoimenpiteet. 

Yhteisöllinen puupientalokortteli

Asemakaavoituksen tavoitteena on luoda toimintamalli ekologisesta ja yhteisöllisestä puutalokorttelista, joka pohjautuu tavanomaiseen asumisenkonseptiin, mutta vihreämmällä painotuksella (muun muassa hiilijalanjäljen minimointi kaikessa toiminnassa, kierrätys, energiantuotanto, yhteistilat, viljely). Yhteisöllisen pienpuutalokorttelin osalta tavoitteena on kartoittaa mahdollisia puurakentamisesta ja uudenlaisesta toteuttamistavasta kiinnostuneita asukkaita ja pyrkiä sitouttamaan heitä mukaan kehittämishankkeeseen tulevina rakentajina/ rakennuttajina.

Yhteisöllisen pienpuutalokorttelin pilottikohteeksi  on valittu alue Ruoholammen kaupunginosasta.

Kahden pientalon graafiset hahmot

Vetovoimainen puukerrostalo

Vetovoimaisen puukerrostalon asemakaavoittaminen käynnistetään kehittämishankkeen aikana Lappeenrannan keskusta-alueelle. Puukerrostalon asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa puukerrostalon rakentaminen ydinkeskustan tuntumaan kaupunkirakennetta tiivistäen. Kerrostalon sijaintipaikassa tärkeää on hyvä saavutettavuus ja kaupunkikuvallisesti keskeinen paikka. Hankkeella on myös merkittävä vaikutus kaupungin imagoon.

kolmikerroksisen kerrostalon graafinen hahmo

Puukerrostalon pilottikohde tehdään Lappeenrannan Asemanseudulle.