Palvelut
Valitse taso

Viestintäyhteistyö

Onnistunut viestintä ja myönteisen Lappeenranta-kuvan rakentaminen ja ylläpitäminen edellyttää pitkäjänteistä ja sitoutunutta viestintäyhteistyötä sekä kaupunkikonsernin sisällä että median ja muiden sidosryhmien kanssa.

Sisäinen yhteistyö

Kaupunkikonsernin viestintää toteutetaan tiiviissä yhteistyössä konsernipalvelujen viestintä- ja markkinointitiimin, toimialojen ja yhtiöiden kesken. Kaupunkikonsernin viestinnän ja markkinoinnin yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti ja sen tavoitteena on koordinoida viestintää sekä tehostaa viestinnän vaikutusta.

Luottamushenkilöt ovat merkittävä voimavara kaupunkikonsernin viestinnässä ja myönteisen Lappeenranta-kuvan luomisessa. Viestintäyhteistyö virkamiesjohdon ja luottamushenkilöiden välillä tulee olla avointa, ajantasaista ja tasapuolista. Toimialojen ja yhtiöiden johto ja viestinnästä vastaavat huolehtivat omalta osaltaan luottamushenkilöiden tiedonsaannista.

Mediayhteistyö

Hyvät mediasuhteet ovat erityisen tärkeitä kaupunkikonsernin viestinnän ja maineenrakentamisen näkökulmasta ja niiden ylläpitoon tulee panostaa sekä kotimaassa että kohdemarkkinoilla.

Onnistuneen mediayhteistyön takana on molemminpuolinen hyvä tuntemus ja yhteisymmärrys toimintatavoista.

Kaupunki, toimialat ja yhtiöt järjestävät säännöllisin aikavälein tapaamisia ja taustatilaisuuksia median edustajille yhteistyön kehittämiseksi, asioiden taustoittamiseksi ja aktiivisen vuoropuhelun turvaamiseksi. Tapaamiset rakennetaan aina jonkin kiinnostusta herättävän ajankohtaisen asiateeman tai esimerkiksi jonkin tutustumiskohteen ympärille. Tapaamisten järjestämisessä tulee kiinnittää huomiota tiedotusvälineiden tasapuoliseen kohteluun.

Kaupunkikonserni suhtautuu myös avoimesti ja mielenkiinnolla tiedotusvälineiden tarjoamiin tilaisuuksiin tutustua niiden toimintaan.

Sidosryhmäyhteistyö

Kaupungin mainetta rakentavat kaupungin lisäksi myös useat muut toimijat, kuten esimerkiksi alueella toimivat oppilaitokset. Samoin useat tiedotettavat asiat koskettavat myös muita kuin kaupunkikonsernin toimijoita. Hyvät yhteistyöverkostot, tiivis viestintäyhteistyö ja viestinnällisten toimenpiteiden koordinointi eri sidosryhmien kanssa ovatkin yksi avaintekijä onnistuneessa viestinnässä.

Kaupungin, toimialojen ja yhtiöiden johto ja viestinnästä vastaavat ylläpitävät hyviä yhteistyösuhteita sidosryhmien kanssa muun muassa erilaisten tapaamisten ja viestinnän yhteistyöverkostojen muodossa.

 

Yhteistyö.jpg