Valitse taso

Viestintä erityis- ja kriisitilanteissa

Viestinnän merkitys on poikkeuksellisen suuri niin pienissä kuin suurissakin kriisinomaisissa erityistilanteissa. Kaupunkikonsernille on laadittu erilliset toimintaohjeet kriisi- ja erityistilanneviestintää varten.

Kriisi- ja erityistilanteissa noudatetaan samoja viestinnän periaatteita kuin normaaliolojen viestinnässäkin, mutta kiinnitetään erityistä huomiota mahdollisimman tehokkaaseen ja nopeaan viestintään. Viestinnän välineet ja kanavat valitaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Kriisiviestinnässä keskeisenä painopisteenä on vaaran lisääntymisen ja lisävahinkojen välttäminen sekä tarpeettoman huolen hälventäminen, korvaavista palveluista tiedottaminen, toimintaohjeiden antaminen sekä väärän tiedon leviämisen estäminen. Keskeistä on, että kuntalaisille välittyy mahdollisimman nopeasti hallittua, täsmällistä tietoa siitä, mitä on tapahtunut, mistä se johtuu ja mitä asialle ollaan tekemässä ja miten kuntalaisten pitäisi toimia.

Kriisiviestinnän tulee olla avointa, ymmärrettävää, nopeaa, totuudenmukaista ja rehellistä sekä riittävästi toistuvaa. Kriisiviestinnässä tulee huomioida myös inhimillisyys ja läsnäolon viestiminen. Kriisiviestinnässä valttina on myös vastuunotto.

Kriisiviestinnän tulee olla kattavaa ja tavoittaa kaikki kohderyhmät mahdollisimman hyvin. Kriisiviestintää tulee toteuttaa mahdollisimman monin välinein.

Onnistunut kriisiviestintä edellyttää sujuvaa viestinnän koordinointia eri yhteistoimintaosapuolten kesken. Tilanteissa, jotka koskettavat useita viranomaisia, viestintää johtaa ja koordinoi tilannejohdosta vastaava taho. Kaupunki/toimialat tiedottavat tarvittaessa häiriötilanteesta johtuvista omaan toimialaansa kuuluvista asioista noudattaen soveltuvin osin oman organisaationsa kriisiviestintäohjeita.

Kaupunkikonserni tiedottaa myös valmiuslain ja puolustustilalain mukaisissa poikkeusoloissa oman vastuualueensa asioista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Tiedotusta hoidetaan samalla tavalla kuin normaalioloissa niin pitkälle kuin mahdollista. Jos kaupunkiin perustetaan johtokeskus, siirretään tiedotustoimintakin sinne.